mus

FILOZOFIA E ISLAMIT NË LIDHJE ME TË DREJTAT FAMILJARE

Spread the love

FILOZOFIA E ISLAMIT NË LIDHJE ME TË DREJTAT FAMILJARE

Sikurse Islami femrën ta konsideronte si qenie të plotë njerëzore do të përcaktonte për të drejta të njëjta dhe të ngjashme , mirëpo ai nuk ka përcaktuar të drejta të njëjta dhe të ngjashme, prandaj ai nuk e konsideron femrën qenie të plotë njerëzore. Të tjerët thonë…….. Çka themi ne…..?

Dr. MURTEZA MOTAHARI
Islami ka filozofi të posaçme e cila ka të bëjë më të drejtat familjare të mashkullit dhe femrës, e cila është në kundërshtim me atë që ka ndodhur në katërmbëdhjetë shekujt e fundit dhe asaj që po ndodh edhe sot. Islami nuk beson në një lloj të drejtave, një lloj të detyrimeve dhe një lloj ndëshkimit edhe për meshkuj edhe për femra në çdo rast. Ai konsideron se një grup ndëshkimesh është i përshtatshëm për meshkuj dhe femra, ndërsa një grup tjetër më shumë i përshtaten femrave. Pasojë e kësaj është që Islami në disa raste ka marrë qëndrim të ngjashëm në aspektin e femrave dhe meshkujve, kurse në rastin tjetër qëndrime të ndryshme. Përse është kështu dhe cili është shkaku për këtë? A mos është kjo për shkak të asaj që Islami, si dhe shumë religjione të tjera, ka qëndrime përçmues ndaj femrës dhe femrën e konsideron lloj inferior apo, ndoshta, ka arsye të tjera dhe filozofi tjetër? Ju mbase keni dëgjuar shumë herë në fjalime, ligjërata dhe shkrim të ithtarëve të ideve perëndimore se ta ligjet Islame që kanë të bëjnë me mehrin ( dhuratën e martesës), përmbajtjen, shkurorëzimin, poligaminë dhe ligjeve të tjerë si këta i mendojnë si diçka që paraqet fyerje dhe se janë plot përçmim për gjininë femërore. Në këtë mënyrë, ata përpiqen të krijojnë përshtypje se këto përcaktime vetëm dëshmojmë se i është shkuar për shtati vetëm mashkullit. Ata deklarojnë se të gjitha rregullat dhe ligjet e botës para shekullit njëzet janë bazuar në përfytyrimin që mashkulli, falë gjinisë së vet, është qenie më fisnike se femra dhe se femra është krijuar për përdorim dhe dobi të mashkullit. E drejta Islame gjithashtu sillet në orbitën e njëjtë të interesave dhe dobive të mashkullit. Sipas tyre, islami është religjioni për meshkujt, se nuk e pranon femrën si qenie të plotë njerëzore dhe se nuk ka përcaktuar ligje për të që i janë të domosdoshme për një qenie njerëzore. Sikurse Islami të gjykon se femra është qenie e plotë njerëzore nuk do të mundësonte poligaminë, nuk do t’i jepte të drejtën e shkurorëzimit mashkullit, nuk do të konsideronte dëshminë e dy femrave ekuivalent me dëshminë e një mashkulli, nuk do t’ia jepte qeverisjen e familjes mashkullit, nuk do t’i lejonte femrës trashëgiminë në lartësi prej një gjysme të trashëgimisë së mashkullit, nuk do të mbështeste që femra ka çmim
në emër të mehrit ( dhuratës së martesës), dhe nuk do të mundësonte pavarësinë e saj ekonomike dhe sociale, dhe nuk do të krijonte prej saj një pensionist të mashkullit i cili duhet ta furnizojë atë. Nga gjërat e thëna më sipër, ata deklarojnë se është konkluduar se si Islami ka pikëpamje poshtëruese ndaj femrës dhe se e konsideron mjet për krijimin e më shumë njerëzve dhe si kusht të domosdoshëm për këtë. Ata shtojnë se përkundër faktit që Islami është religjioni i barazisë dhe ndonëse e preferon barazinë në situate të tjera, në rastin femrës dhe mashkullit ai nuk përmbahet kësaj. Ata deklarojnë se Islami ka mbështetur të drejtat diskriminuese dhe të privilegjuara për meshkujt. Sikurse të kishte për bazë të drejtat diskriminuese dhe privilegjuara për meshkujt, nuk do të urdhëronte ligjet e përmendura me sipër. Nëse e shpërblejmë argumentin e këtyre zotërinjve në modelin logjik Aristotelian , do të ketë këtë formë:
Sikurse Islami femrën ta konsideronte si qenie të plotë njerëzore do të përcaktonte për të drejta të njëjta dhe të ngjashme , mirëpo ai nuk ka përcaktuar të drejta të njëjta dhe të ngjashme, prandaj ai nuk e konsideron femrën qenie të plotë njerëzore.

Barazi ose njëjtësi?

Kuptimi bazë i cili përdoret në këto argumente është ai që është e domosdoshme pasoja e pjesëmarrjes së mashkullit dhe femrës në dinjitetin dhe nderit njerëzor qëndron në atë që të drejtat e tyre do të duhej të ishin të njëjta dhe identike. Tani çështja të cilën, thënë në mënyrë filozofike, do të duhej dëshmuar se është përcaktim i saktë cila është ajo pasojë e domosdoshme e pjesëmarrjes së mashkullit dhe femrës në dinjitetin njerëzor. A ka nevojë për konkludimin se cili prej tyre do të duhej të kishte të drejta ekuivalente me ato të tjetrit ati që mos ketë përparësi dhe privilegj në favor të njërit prej tyre apo ndoshta është e domosdoshme që të drejtat e mashkullit dhe femrës, pos asaj që janë identike dhe të barabarta, gjithashtu të jenë saktësisht të njëjta dhe se nuk do të duhej të kishte ndar
11
je në asnjë punë apo detyrë. Pa dyshim që pjesëmarrja e mashkullit dhe e femrës në dinjitetin njerëzor dhe identiteti i tyre si qenie njerëzore kërkon që ata të kenë të drejta të barabarta njerëzore, porse si mund të ekzistojë identiteti i të drejtave? Nëse e lëmë anash imitimin dhe animin e verbër kah filozofia perëndimore dhe lejojmë vetes të gjykojmë për idetë filozofike dhe qëndrimet që na kanë ardhur prej tyre, fillimisht duhet të par nëse është identiteti i të drejtave ose jo i domosdoshëm për barazinë e të drejtave. Barazia e të drejtave është e ndryshme nga njëjtësia e të drejtave. Barazia e të drejtave paraqet barazi dhe paanësi, ndërsa njëjtësia nënkupton se këto të drejta janë pikërisht të njëjta . Është e menduar që babai t’ua ndajë pasurinë njësoj dhe drejt bijve të vet, por ai nuk është i detyruar të ndajë në mënyrë identike. Për shembull, është e mundur që babai ka lloje të ndryshme të pasurisë: mund të posedoj një firmë komerciale, një tokë të punueshme dhe patundshmëri; me që ka biseduar me djemtë, ka zbuluar tek ata talente të ndryshëm, për shembull, ka mundur të zbulojë se njëri prej tyre ka afinitet për punë komerciale, i dyti është i talentuar në bujqësi, djersa i treti ka afinitet të administrojë me patundshmëri. Kur vjen deri te ajo që duhet ndarë pasurinë bijve për së gjalli, duke pasur parasysh që ai bijve duhet t’u japë njësoj në formë të vlerës së pronësisë dhe se nuk guxon të privilegjojë as diskriminojë, në testamente ua lë pasurinë sipas talentit të cilin e ka zbuluar tek ata. Kuantiteti dallon nga kualiteti. Barazia është e ndryshme nga ajo që të jetë tërësisht e njëjtë. Ajo gjëja që është e ditur që islami nuk konsideron se duhet domosdo të ketë njëjtësi gjegjësisht identitet i saktë i të drejtave në mes meshkujve dhe femrave, mirëpo kurrë nuk ka besuar në privilegje dhe diskriminim në dobi të mashkullit dhe kundër femrës. Islami, gjithashtu , e mbështet parimin e barazisë midis mashkullit dhe femrës.

Islami nuk është

kundër barazisë së mashkullit dhe femrës, por nuk pajtohet me njëjtësinë e të drejtave të tyre. Fjala “ njëjtësi “ dhe “ barazi” kanë marrë njëfarë lloj shenjtërie sepse përfshijnë domethënien e fjalës “ vlerë e njëjtë “ dhe “ mosekzistim i diskriminimit ” . Këto fjalë janë atraktive dhe tërheqin vëmendjen e dëgjuesve, posaçërisht kur këtyre fjalëve u shoqërohet fjala “ e drejta. “ Barazia e të drejtave “- sa e bukur dhe shenjtë është ky kombinim i fjalëve! Nuk mund të ketë një njeri i vetëdijshëm dhe ndjenjë origjinale morale që nuk do të respektonte këto fjalë. Por si është e mundur që ne, që njëherë kemi qenë bartës të diturive standarde, filozofisë dhe logjikës, kemi ardhur në pozitë të tillë që të tjerët duan të na imponojnë qëndrimet e veta e të për njëjtësinë e të drejtave të mashkullit dhe femrës në emër të fjalëve të shenjta-barazi dhe njëjtësi. Kjo është saktësisht si kur dikush do të dëshironte ta shiste një rrepë të zier duke e quajtur dardhë. Ajo që del qartë është se Islami nuk ka lejuar të drejta të njëjta për meshkuj e femra në gjithçka, njësoj siç nuk i ka përcaktuar detyrime dhe ndëshkime të njëjta për të parët dhe për të dytët në të gjitha rastet. A është shuma e të gjitha të drejtave që janë vënë për femrat më i vogël për nga vlera se të drejtat që u janë lejuar meshkujve? Natyrisht që jo, siç do të dëshmojmë. Këtu paraqitet një pyetje tjetër. Përse Islami lejon të drejtat e barabarta për meshkuj dhe për femra në disa raste? Përse nuk u ka lejuar drejta të njëjta dhe të parëve dhe të dytëve? A nuk do të ishte më mirë që të drejtat të jenë njësoj por jo edhe të njëjta? Në numrin tjetër të Revistës VLERA do të keni mundësin të lexoni temën lidhur me atë se cili është shkaku i ekzistimit të dallimeve që ekzistojnë në krijimin e mashkullit dhe femrës? A janë këto dallime shkak i ekzistimit të pabarazisë në të drejtat e tyre të natyrshëm apo jo?
There are 841 comments

Add yours
 1. glicy

  The map below shows all legal land-based casinos in the United States. Zoom in to find the exact location of each casino or click on my list of states to see the best casinos near you. onlineBlackJack Kentucky law prohibits games of chance, making traditional slot machines illegal. Instead, the state has competition-based historical racing machines (HRM). The oldest casino in Cripple Creek, the Brass Ass’ carefully preserved setting offers gamblers a glimpse into Colorado’s past. You’ll find a wide selection of slots here, from penny machines down to high-tech Game of Thrones and Brittany Spears-themed offerings. The Miner’s Pick restaurant is located at the lower level of the casino, and serves up pizza and sandwiches.
  https://hotelsvstowers.com/mgm99-1-5-4/
  Sign up for +100 No Deposit Spins! New Free chips bonus $10 at Liberty Slots Casino and Lincoln Casino Receive your exclusive bonuses! Sitemap Receive your exclusive bonuses! You must be at least 18 years old to visit this website. By visiting Spicycasinos you are certifying that you have accepted our Privacy and Cookie policy. This site is neither a casino operator nor a provider of online gambling in any form. *Bonus Terms & Conditions Apply This bonus code for players who opened their account at the casino through casinobonusescodes.com can get our exclusive casino bonuses for that brand. © 2023 Casino-Bonus.Club The Automatic Bonuses are not forced on you. If you do not want to be tied to the Wagering Requirements for these automatic bonuses you can opt-out by checking I do not want a bonus when you place your deposit.

 2. hup

  Now the results of all the matches are available on one page, so you will not miss any of them. This means that users will always be the first to know about the changes that have taken place in the arenas. (4)3 – 3(2) Leeds United rallied from 2-0 down against second-tier Cardiff to draw 2-2 thanks to an equaliser in the third minute of stoppage time. The 2020-21 Premier League season was a tumultuous one due to the impact of the COVID-19 pandemic. Liverpool entered the season as defending champions, but the Reds capitulated dramatically after topping the table on Christmas Day. Jurgen Klopp’s side suffered several injuries to key players and were unable to turn around a series of underwhelming results that saw them lose six home league games in a row for the first time in their history.
  http://www.taeyulkorea.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2863
  The PSG and Bayern forwards could not be separated in the creative standings as the club season reached its conclusion. Follow all the Premier League action LIVE all season with Standard Sport. Matched Country Groups: The date of birth is not valid Alexander-Arnold and Salah combine to pierce the Leicester midfield on the Liverpool right but Thomas and Barnes recover to force the ball out for a Liverpool throw which City defend well. Tamil Nadu vs Delhi: Sandeep Warrier strikes for Tamil Nadu after Lunch and the fast bowler removes Jonty Sindhu, who scored a fine 57 off 107 balls with 10 hits to the fence. It’s been a timely knock from Jonty as he forged an important 105-run stand with Dhruv Shorey who is reaching his half-century. Finally, a breakthrough for Tamil Nadu after the visiting side made a couple of inroads but Jonty and Dhruv kept them at bay.

 3. assef

  As far as the game portfolio goes, Ruby Slots Casino is powered by Real Time Gaming, one of the top software developers in the industry. You will get a variety of games to play, tested for fairness by TST, and awesome bonuses to kick-start your gaming. Which App Is Best For Online Gambling | Play new casinos: payments and taxation winnings It might not be the most realistic game at times, I’ve got your proof. The app also teaches how to look for and detect market fluctuations effectively so that you can better manage your stock portfolio, large decks. Gsn grand casino to open a PayPal account, day beds. Paid Surveys at Home is believed to be a scam because of its lack of contact information, outdoor showers. The Golden rune is the Wild symbol, infinity pools. Cloudflare Ray ID: 5af296c2b84f4965, lush landscapes and even private reflecting ponds.
  https://www.aura-invest.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=125959
  You won’t find live poker action at Cafe Casino, but if you prefer video poker machines, it’s a great place to play. They offer 17 different types of video poker, and each of the games they offer is fun and rewarding. In the states where online poker is legal and regulated, you can download a variety of real money poker apps to most mobile phones and tablets. Then, just sign up for an account. To start playing, make a deposit on the app using any one of a variety of easy-to-use deposit methods. You can also play poker on play-money or social poker apps even in states where online poker is not legal and regulated. PokerGo is the Netflix of poker. It has a lot of content for your video poker appetite. PokerGo is worth the subscription for the production value and lineups. Otherwise the free app has almost no content. If you want to watch a lot, and we mean a lot of poker videos, this is the app to go to. If you have watched the whole of Youtube, miss some of your favorite poker shows and don’t mind paying the subscription, you won’t be disappointed.

 4. Ret

  Combo Fixed Ticket 1×2 is best advertising for our costumers for sure matches. Try to find them and betting fixed matches are ready. Weekend sure matches and combo big odds today. Uganda Fixed Matches For matches with big sure odds try to click in this links to see many offers and good fixed matches. There you can find only matches where our team have big word about betting and gambling. We pay for this matches and can’t lose. PROFIT IS GUARANTEED. Weekend fixed bets, Big odds fixed bets, Real fixed match 1×2… Which websites compete with the website Soccer-Single on the web? Here are }}}}n} websites are similar to it. Best sure fixed match for halftime fulltime match is here. You can pay for this available match and win good money. We are here 24 7 online and write fast and responde on all your questions!
  http://kfuelcell.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23379
  These are web-based applications that don’t require a download. Simply click the link and mobile devices will become handheld NFL moneyline betting stations, and all that is required is a connection to the web. All of the moneyline odds and other betting lines on the NFL are ported to these mobile betting apps. The favorite in each matchup is given a minus sign, meaning bettors must wager that amount of money to earn a $100 profit: -450 odds require a $450 bet; -1000 odds require a $1000 bet; -120 odds require a $120 bet. While bettors must wager more money upfront, it’s because these favorites are expected to win and do not need to cover a spread of any kind. The casual gambler may not want to put in the work required to increase the odds of a successful wager, but it is the best thing to do if you want to win money instead of losing it.

 5. Extew

  Do najpopularniejszych rozwiązań można zaliczyć darmową gotówkę przy rejestracji czy też bezpłatne spiny. Następnie zostaniemy przeniesieni na stronę wybranego kasyna bez depozytu dla polaków, gdzie konieczne będzie wypełnienie formularza rejestracyjnego. Znajdują się w nim nasze dane osobowe, adres email, numer konta bankowego, na które będą wpływały wypłaty oraz informacje o akceptacji wszystkich niezbędnych regulaminów. Kolejnym etapem jest aktywacja założonego wcześniej konta. Odbywa się to najczęściej przez kliknięcie w wysłany e-mailem link czy też uzupełnienie odpowiedniego pola kodem znajdującym się w SMS-ie. Bonus za rejestrację kasyno przyzna na danym koncie tuż po zalogowaniu. Kasyno depozyt 5 euro mają oczywiście swój regulamin, tak samo jak wszystkie kasyna wirtualne. Regulamin ten obejmuje wszystkie zasady, którymi należy się kierować przy korzystaniu z kasyna i które należy spełnić, aby wypłacić środki bonusowe. Jeśli nie zastosujesz się do warunków i zasad premiowania, twój bonus, wygrane bonusowe, a nawet członkostwo w kasynie online może zostać zawieszone. Możesz wypłacać środki za pomocą online casino 5 euro paysafe lub casino 5 euro paypal. Online casino vklad cez sms min 5€ – ta opcja jest uruchamiana przez wiele kasyn online, ponieważ jest bardzo wygodna dla użytkownika! Żadne dane nie są potrzebne, tylko SMS i wszyscy już gracie!
  http://hansukkyu.net/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=122394
  Oczywiście, zanim zdecydujemy się na skorzystanie z oferty określonego kasyna internetowego, a szczególnie w przypadku, gdy w grę wchodzą darmowe bonusy za rejestrację, należy dokładnie zapoznać się z regulaminem całej akcji. Minimalna kwota depozytu o wysokości 10 PLN lub w zależności od kasyna, 10 euro, to najczęściej spotykany rodzaj limitu. Natrafimy na niego znacznie częściej niż na poprzednio omawiane przez nas limity, czyli 5 zł i 1 zł. Oznacza to, że możesz cieszyć się grą w casino 5€ deposit w swoje ulubione tytuły przy minimalnym depozycie niezależnie od tego gdzie jesteś i na praktycznie dowolnym urządzeniu. Co najważniejsze, kasyna mobilne wcale nie tracą na atrakcyjności i funkcjonalności, a czasami możesz nawet otrzymać dodatkowe bonusy tylko dlatego, że korzystasz z kasyna mobilnego! Niektóre online casino deposit 5 minimum oferują nawet profesjonalną obsługę stołów z prawdziwymi krupierami, aby dodać w ten sposób dodatkowy element interakcji i autentyczności.

 6. compra de clarithromycin 60 tabs en Barcelona

  Greetings from Florida! I’m bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
  I love the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, superb blog!

 7. bupropiona in Belgien

  I feel this is one of the so much significant information for me.
  And i am satisfied studying your article. However wanna commentary on some general things, The site style is great,
  the articles is in point of fact great : D. Excellent process, cheers

 8. venta libre de lamisil en España

  Hello there! This article could not be written any better!

  Looking through this article reminds me of my previous
  roommate! He constantly kept talking about this. I will
  send this article to him. Fairly certain he’s going to
  have a good read. Thanks for sharing!

 9. naproxen sans prescription en Suisse

  This is the perfect website for everyone who hopes to understand this
  topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I personally
  would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that has been written about for
  decades. Great stuff, just excellent!

 10. Online-Kauf von daoryl in Österreich

  Woah! I’m really digging the template/theme of this site.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get
  that “perfect balance” between user friendliness and visual appeal.

  I must say that you’ve done a excellent job with this.
  In addition, the blog loads super quick for me on Safari.

  Exceptional Blog!

 11. Deana

  hello!,I love your writing so much! share we
  communicate extra about your post on AOL? I require a specialist in this area
  to solve my problem. Maybe that’s you! Looking ahead
  to look you.

 12. Fiona

  My family members always say that I am wasting my time here
  at net, except I know I am getting familiarity daily by reading
  thes fastidious articles.

 13. Shannan

  I’m impressed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s both
  educative and interesting, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head.
  The problem is something not enough folks are speaking
  intelligently about. Now i’m very happy I came across this in my hunt for
  something concerning this.

 14. Bernd

  I blog often and I genuinely appreciate your information.
  The article has truly peaked my interest. I will take a note of your blog and keep checking for new details about once per week.
  I subscribed to your RSS feed as well.

 15. emsam à prix compétitif en France

  Simply wish to say your article is as astounding. The clearness in your
  post is just nice and i can assume you are an expert on this subject.

  Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 16. Carissa

  I am really impressed with your writing skills as well as with the format to your blog.

  Is that this a paid subject or did you customize it yourself?
  Either way stay up the excellent high quality writing, it’s rare to see a nice weblog like this one nowadays..

 17. Benito

  Good day! Do you know if they make any plugins to safeguard
  against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any tips?

 18. is het mogelijk om nasonex zonder voorschrift te krijgen in Genève

  Unquestionably consider that that you stated. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to have
  in mind of. I say to you, I certainly get irked at the same time as people think about concerns that they plainly don’t recognize about.
  You controlled to hit the nail upon the highest and also outlined out the entire thing without
  having side-effects , folks could take a signal. Will probably
  be back to get more. Thank you

 19. Lela

  With havin so much content do you ever run into any issues
  of plagorism or copyright violation? My blog has
  a lot of exclusive content I’ve either created myself or outsourced but
  it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any ways to help stop content from
  being stolen? I’d truly appreciate it.

 20. flale

  All in all, the game is quite a spectacle to behold, as you might expect from a slot machine that is based on the natural world. And despite the lack of 3D graphics or big animations, the game still does justice to the magnificent beasts that appear on the reels. The betting panel on Mighty Cash has two sets of choices within a given denomination (most Mighty Cash machines are configured to be multi-denomination). The top row relates directly to the money symbols. There are five choices, with higher bets in this activating larger numbers on the money symbols. This is effectively a bonus bet – how much you wish to choose to invest in the Mighty Cash bonus opportunity. ©2023 Aristocrat Technologies Australia PTY LTD. All Rights Reserved.
  http://www.rappelercompany.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=24502
  Provider yang selalu berada di urutan teratas sebagai penyedia permainan slot resmi terbaik ini sudah pasti selalu hadir di semua situs slot gacor di Indonesia. Pragmatic Play sudah menjadi penyedia permainan slot gacor paling diminati oleh slotter mania. Pragmatic Play adalah perancang game slot online paling terkenal karena memiliki rangkaian permainan slot gacor eksklusif yang seru seperti Starlight Princess, Aztec Gems, dan Gates Of Olympus. Untuk kamu semuanya yang merupakan pemain judi slot88 slot online diseluruh Indonesia, khususnya anda yang sedang mencari agen slot gacor yang memberikan RTP SLOT JP789 untuk anda semuanya. Itu dikarenakan Situs Jp789 selalu menyajikan berbagai kumpulan Link RTP slot gacor pragmatic 2023 hari ini terbaru pada link RTP slot yang bisa kalian pilih dan jadikan referensi sebagai pilihan ketika anda bermain judi slot gacor gampang menang jackpot terbesar bersama dengan agen judi slot online terbaik dan terpercaya dari JP789

 21. rosel in Belgien ohne Rezept erhältlich

  It is the best time to make a few plans for the longer term and it’s
  time to be happy. I’ve learn this put up and if I
  may I wish to counsel you few interesting things or advice.
  Maybe you can write next articles regarding this article.

  I desire to learn more issues about it!

 22. kup meclozin bez recepty w Białymstoku

  Just want to say your article is as astounding. The clarity to your post is simply spectacular and that i could assume you’re a professional on this
  subject. Fine with your permission allow me to seize your feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks one million and please keep up the rewarding work.

 23. comprar carvedilol en Europa

  When I initially commented I clicked the
  “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is
  added I get four e-mails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service?
  Cheers!

 24. imite Preis in der Schweiz

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  a few months of hard work due to no back up.
  Do you have any solutions to protect against hackers?

 25. slot gacor

  Well done! 👏 Your article is both informative and well-structured. How about adding more visuals in your upcoming pieces? It could enhance the overall reader experience. 🖼️

 26. situs slot

  Absolutely amazing! The brilliance of this content is exceptional. The way it was delivered is exceptional. The care and knowledge invested in this work are evident. Hats off to the author for offering such an enriching experience. I’m eagerly looking forward to more content like this in the future. 👏👏👏

 27. slot gacor

  🚀 Wow, blog ini seperti petualangan fantastis melayang ke alam semesta dari kemungkinan tak terbatas! 💫 Konten yang menarik di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu kagum setiap saat. 🎢 Baik itu teknologi, blog ini adalah harta karun wawasan yang menarik! 🌟 Berangkat ke dalam petualangan mendebarkan ini dari pengetahuan dan biarkan imajinasi Anda terbang! 🌈 Jangan hanya membaca, alami sensasi ini! #BahanBakarPikiran Pikiran Anda akan berterima kasih untuk perjalanan menyenangkan ini melalui ranah keajaiban yang menakjubkan! 🚀

 28. udintogel

  This article is amazing! The way it explains things is genuinely compelling and extremely easy to follow. It’s clear that a lot of work and investigation went into this, which is truly commendable. The author has managed to make the topic not only interesting but also delightful to read. I’m eagerly excited about exploring more material like this in the future. Thanks for sharing, you’re doing an outstanding task!

 29. dove acquistare forxiga senza prescrizione

  It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.

  I have learn this post and if I may I wish to recommend you some interesting issues
  or advice. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.
  I wish to read even more things approximately it!

 30. ou trouver cardizem à Tunis

  Hi I am so glad I found your website, I really found you by accident, while I was searching on Digg
  for something else, Regardless I am here now and would just like to
  say thanks a lot for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a great
  deal more, Please do keep up the fantastic jo.

 31. achat de somnifères latisse

  Hello excellent website! Does running a blog similar to this
  take a large amount of work? I have absolutely no understanding
  of computer programming however I was hoping to start my own blog soon.
  Anyways, if you have any ideas or tips for new blog
  owners please share. I know this is off subject
  but I simply had to ask. Cheers!

 32. symmetrel en ligne livrée à votre porte

  Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My website discusses a lot of the same subjects as yours and I feel we could
  greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

 33. Karri

  Hi! This is my first comment here so I just wanted to give a quick
  shout out and say I genuinely enjoy reading your articles.
  Can you suggest any other blogs/websites/forums that go over the same
  topics? Thanks a lot!

 34. criminal

  I urge you stay away from this platform. My personal experience with it has been nothing but disappointment as well as concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable service to meet your needs.

 35. criminal

  I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it was nothing but frustration along with suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or even better, find a trustworthy platform for your needs.

 36. scam

  I highly advise stay away from this site. My own encounter with it was purely frustration as well as concerns regarding scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, look for an honest service to fulfill your requirements.

 37. criminal

  I strongly recommend stay away from this platform. The experience I had with it was purely frustration along with doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or alternatively, find a trustworthy platform to fulfill your requirements.

 38. lose money

  I highly advise stay away from this platform. My personal experience with it was nothing but frustration along with suspicion of fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or better yet, look for a more reputable site to meet your needs.

 39. criminal

  I highly advise stay away from this platform. The experience I had with it has been nothing but frustration and concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, find a trustworthy platform to meet your needs.

 40. criminal

  I strongly recommend to avoid this platform. My personal experience with it was only disappointment and concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, seek out a more reputable site to fulfill your requirements.

 41. scam

  I strongly recommend stay away from this site. The experience I had with it has been only frustration as well as suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, find an honest platform for your needs.

 42. criminal

  I strongly recommend to avoid this platform. The experience I had with it has been only disappointment as well as doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable service to meet your needs.

 43. scam

  I highly advise to avoid this platform. My own encounter with it has been only frustration along with concerns regarding deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a more reputable service to fulfill your requirements.

 44. scam

  I urge you stay away from this platform. The experience I had with it was only dismay as well as doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, seek out an honest service for your needs.I highly advise to avoid this site. My personal experience with it was nothing but dismay along with suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or better yet, seek out a trustworthy site for your needs.

 45. scam

  I highly advise steer clear of this platform. My personal experience with it has been nothing but dismay along with doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, look for a trustworthy site to fulfill your requirements.I strongly recommend to avoid this site. The experience I had with it has been purely frustration as well as concerns regarding fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, find an honest site to fulfill your requirements.

 46. Davidempab

  online no prescription pharmacy [url=http://pharmnoprescription.icu/#]buy medication online without prescription[/url] pharmacies without prescriptions

 47. lose money

  I strongly recommend steer clear of this site. The experience I had with it was only frustration as well as concerns regarding fraudulent activities. Proceed with extreme caution, or even better, find a more reputable service to meet your needs.

 48. criminal

  I highly advise steer clear of this site. My own encounter with it has been nothing but frustration and suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or alternatively, find a more reputable platform to meet your needs.

 49. scam

  I strongly recommend stay away from this platform. My personal experience with it was only dismay as well as concerns regarding deceptive behavior. Be extremely cautious, or alternatively, seek out a more reputable service to meet your needs.

 50. criminal

  I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it was purely frustration as well as doubts about fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, find a trustworthy platform for your needs.

 51. ManuelBat

  mexico drug stores pharmacies [url=http://mexicanpharmacy1st.com/#]medicine in mexico pharmacies[/url] mexican mail order pharmacies

 52. criminal

  I urge you stay away from this site. My personal experience with it was only dismay and suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or alternatively, find a trustworthy service to meet your needs.

 53. criminal

  I urge you stay away from this site. My personal experience with it has been only dismay along with suspicion of deceptive behavior. Proceed with extreme caution, or better yet, find a trustworthy service for your needs.

 54. scam

  I highly advise stay away from this platform. My personal experience with it was nothing but disappointment along with concerns regarding scamming practices. Proceed with extreme caution, or even better, seek out a trustworthy platform for your needs.

 55. i trust

  What a brilliant way to start the week with your post! This Monday feels even more special thanks to your words. I’m curious if you’ll add more visuals in the future, as it could enhance the storytelling.

 56. lose money

  I strongly recommend stay away from this site. My personal experience with it was only disappointment along with suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, look for a trustworthy service to meet your needs.

 57. criminal

  I urge you steer clear of this site. My personal experience with it has been only dismay as well as concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, look for a trustworthy site to fulfill your requirements.