4.1

HAZRET MERJEMJA NË KURANIN E SHENJTË

Spread the love

Përgaditi Mexhid Yvejsi

Hz. Merjemja në librin e shenjtë të muslimanëve, Kuran është e vetmja grua që përmendet me emër dhe përshkruhet si e pastruar, e ndershme, e lavdëruar. Lindja e hz. Isait a.s. përshkruhet në dy pjesë të Kuranit; sure 3 dhe sure 19.

Duke lexuar nga fillimi i lindjes së tij, ne njihemi me historinë e Hz.Merjemes dhe me pozicionin e nderuar të saj që tregohet në Kuran, kur ajo mbyllet në faltore përpara lajmërimit se i është dhënë lindja e Isait a.s.: “Përkujto kur engjëjt i thanë: “Oj Merjeme, Allahu të dalloi ty (me besim e karakter), të pastroi (nga shpifjet ) dhe të lartësoi mbi gratë e botës” ( Kuran 3: 42) Një nder të tillë që i është dhënë Merjemes në Kuran nuk gjendet, madje, as në Bibël. Ajetet vazhdojnë: “Oj Merjeme, vazhdoje adhurimin ndaj Zotit tënd, bën sexhde dhe falu për Zotin bashkë me ata që falen!” (Kuran, surja Ali Imran: 43)

Shpallja nga Zoti

Cili është burimi i këtij teksti të mrekullueshëm dhe madhështor, i cili në leximin apo këndimin origjinal në gjuhën arabe të vë në një gjendje emocionale të papërshkrueshme dhe të përlot? Në ajetin 44 shkruan: “Këto janë nga lajmet e fshehta (të hershme) që po t’i zbresim ty. Ti nuk ishe ndër ta kur i hidhnin shortet se kush prej tyre do të bëhej kujdestar i Merjemes, nuk ishe pranë tyre as kur ata ziheshin mes vete.” (Kuran, surja Ali Imran: 44)

Lindja e Merjemes

Historia tregon se gjyshja nga nëna e Isait a.s., Hannah, deri më parë nuk kishte mundur të lindë. Ajo iu drejtua me sinqeritet Zotit. Në qoftë se Zoti do t’i falte asaj një fëmijë, ajo sigurisht do t’ia përkushtonte fëmijën shërbimit të Zotit në faltore.

Pika kulminante

Zoti i dhuroi një lindje si dhuratë e lutjes së pastër të saj. Ajo qe përgatitur për një djalë, por në vend të asaj që priste ajo lindi një vajzë. Por për atë që ajo kishte në mendje, një femër nuk mund të barazohej me një mashkull. Çfarë do të bënte ajo më pas? Ajo bëri një vend ku t’i lutej Zotit. Ajo mezi priste sa t’i rritej Merjemja dhe të kujdesej për veten e vet. Me kalimin e kohës, Hannah e mori vajzën e saj të dashur, akoma të vogël, që ta dorëzonte për shërbim në faltore. Çdo prift kërkonte me ngulm që të ishte kujdestari i asaj foshnje aq të dashur. Ato hidhnin short me shigjeta për të, por, përfundimisht, kismeti ishte që ta mbante Zekeriai…

Sure Merjem

Është një kapitull i tërë në Kuran i quajtur Sure Merjem. (Kapitulli Maria), i emërtuar për nder të Merjemes, nënës së Isait a.s., nderim të cilin nuk e gjejmë t’i jepet Merjemes as në Bibël. Nga 66 librat e Biblës që i pranojnë besimtarët protestantë dhe mbi 70 librat e Biblës që i pranojnë besimtarët katolikë e ortodoksë , asnjëri prej tyre nuk është emëruar Maria ose në emrin e djalit të saj. Kurse nuk ka asnjë kaptinë në Kuran me emrin Emine, emri i nënës së Muhammedit (a.s.), as Hatixhe, gruaja e tij, apo Fatime, vajza e tij e dashur……

Për hz.Mejremen në Kuran, në Suren Merjem, përveç tjerash shkruan:

E, përmendju në këtë libër (tregimin për) Merjemen kur ajo u largua prej familjes së saj në një vend në lindje. Ajo, vuri një perde ndaj tyre, e Ne ia dërguam asaj Xhibrilin, e ai iu paraqit asaj njeri në tërësi. Ajo tha: “Unë i mbështetem të Gjithëmëshirëshmit prej teje, nëse je që frikësohesh Atij (pra më le të lirë)!” Ai (Xhibrili) tha: “Unë jam vetëm i dërguar (melek) i Zotit tënd për të dhuruar ty një djalë të pastër (pejgamber)”. Ajo tha: “Si do të kem unë djalë, kur mua nuk më është afruar njeri (nuk jam e martuar), e as nuk kamë qenë e pamoralshme”. Ai (Xhibrili) tha: “Ja, kështu ka thënë Zoti yt; ajo për Mua është lehtë, e për ta bërë atë (djalin e krijuar pa babë) argument për njerëzit e edhe mëshirë nga ana e Jonë. Kjo është çështje e kryer!” Ajo e barti atë (Isain), andaj (me të në bark) u izolua në një vend të largët. E dhembja (e lindjes) e mbështeti atë te një trup i hurmës. Ajo tha: “Ah sa mirë ka qenë për mua të kisha vdekur para kësaj e të isha e harruar që moti!” E prej së poshtmi atë e thirri (Xhibrili): “Mos u brengos, Zoti yt bëri pranë teje një përrockë (uji)”. E ti shkunde trupin e hurmës se do të bijnë ty hurma të freskëta. Ti pra, ha pi e qetësou, dhe nëse sheh ndonjë prej njerëzve thuaj: “Unë ka vendosur heshtje për hir të Gjitëhmëshirshmit, andaj asnjë njeriu sot nuk i flas!” Dhe duke e bartur ngryk shkoj me të te të afërmit e vet ata i thanë: “Oj Merjeme, ke bërë një punë shumë të keqe!” Oj motra e Harunit, babai yt nuk ishte njeri i prishur e as nëna jote nuk ka qenë e pamoralshme! Atëherë ajo u dha shenjë kah (Isai). Ata thanë: “Si t’i flasim atij që është foshnjë në djep?” Ai (Isai) tha: “Unë jam rob i All-llahut, mua më ka dhënë (ka caktuar të më japë) librin dhe më ka bërë Pejgamber. Më ka bërë dobiprurës kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz (falje) e zeqat për sa të jemë gjallë! Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënës sime, e nuk më ka bërë kryelartë as të padëgjueshëm!” (Kuran, Suretu Merjem, ajetet 16-32)

Kjo kaptinë ka zbritur në Meke dhe parashtron çështjen e besimit të drejtë në Një të vetmin Zot. Quhet “Kaptina për Merjemen” ngase dëshira, vullneti i Zotit ishte që mrekullia e këtij fëmiu të lindur prej nënës së ndershme, por pa babë, të besohet, të përjetohet, fuqia e pakufishme e Krijuesit të madhëruar…

Çështja e Merjemes virgjëreshë, e cila e lindi djalin Isain, paqja qoftë mbi te, është vërtetë një ngjarje e mrekullueshme që dëshmon se për Zotit Fuqiplotë s’ka asgjë të pamundshme. Në Kuranin e madhërishëm, Hz. Merjemja është e vetmja grua, të cilës i jepet titulli Siddika, pra përherë e vërtetësishme, besnike, një atribut që u jepet vetëm atyre të cilët janë më të afruarit me Allahun e Madhëruar dhe të Lartësuar, pas pejgamberëve (a.s.).

Edhe pse Hz.Merjemja nuk ishte profete, virtyti dhe afria e saj me Zotin duhet t’u shërbejnë si frymëzim të gjithë atyre që kërkojnë Rrugën e Drejtë. Në Kuranin famëlartë, hz. Merjemja paraqitet si shembull edhe për gratë e Pejgamberit (s.a.v.s.):

Edhe Merjemen, të bijën e Imranit, që e ruajti nderin e vet, e ne prej anës sonë i frymëzuam një shpirt e ajo i besoj fjalët e Zotit të saj dhe librat e tij dhe ishte e devotshme.” (Kuran, surja Tahrim, 12)

Tri merita të hz. Merjemes

Në këtë ajet përmenden tri merita të hz. Merjemes: Ajo ishte njëra nga të përkushtuarat (Kanitah), dëshmoi vërtetësinë e fjalëve të Zotit (Siddikah) dhe në fund pranoi Shpirtin nga Zoti.

Kanë kaluar dymijë vite që Shën Maria apo hz.Mejremja, sipas dëshmive në Bibël e Kuran, pranohet prej besimtarëve të krishterë dhe muslimanë, që përbëjnë afër gjysmën e njerëzimit, si një shenjë nga Zoti fuqiplotë, me tri veçori, të cilat shpalosin qartë pozitën shpirtërore të hz.Merjemes Këto cilësi janë të qenit “më besnikja”, “e dëlira e Zotit” dhe “pranuesja e Shpirtit”.

Hz.Merjemja është një dëshmitare e të vërtetës islame

Përmendja e vazhdueshme e Merjemes, alejhasselam, në Kuran ka bërë që shumë lexues të Kuranit, veçanërisht jo-muslimanët, të çuditen për paanëshmërinë e dhe universalitetin e Kuranit dhe besimin në origjinën e Tij hyjnore.

Nuk ishte nëna e tij, Eminja, nuk ishte gruaja e tij e devotshme, Hatixhja e cila ishte mbështetëse dhe besimtare e Muhammedit (a.s.) e as vajza e tij e dashur Fatimeja as ndonjë grua tjetër e cila mund të përmendej me ato lëvdata në Kuran aq vazhdimisht dhe aq madhështore. Ishte Merjemja, nëna e Isait (Jezusit), Profetit të Krishtërimit (dhe zotit të tyre sipas tyre) një rival i paganizmit arab dhe dukshëm një rival i islamit që ishte zgjedhur nga Kurani. Nëse Profeti, salallahu alejhis ua selam, vetë do ta kishte shkruar Kuranin (eudhu bilah – ne i kërkojmë Allahut mbrojtje nga të tilla shpifjeje), pse ai duhej ta lavdëronte rivalin e tij?! Nuk mund të jetë ndryshe por vetëm nga Allahu, Zoti i Merjemes, Isait (Jezusi), Musait dhe Muhammedit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të gjithë ata. As Muhammedi (a.s.) nuk kishte asnjëfarë dobie të përceptueshme që të lavdëronte Merjemen ose Isain. Në fakt, lavdërimi i Isait (Jezusit) dhe nënës së tij ishte politikisht jo korrekt në atë kohë, për publikun e Kuranit, arabët, ishin të zemëruar që Kurani ishte duke lavdëruar “zotin” e të krishterëve ( duke e quajtur atë një Profet të ndershëm të Allahut) ndërsa duke mos i ofruar të tilla lavdërime për zotat e tyre pagan prej druri dhe gurësh…

Hz. Merjemja si një urë afrimi

Islamofobia, një sëmundje shpirtërore në dukje e re, por që është shumë e vjetër, është frika dhe urrejtja ndaj Islamit pa arsye të pranueshme. Mosnjohja e Islamit është burimi kryesor i kësaj sëmundje. Islami, të cilin ata e urrejnë dhe prej të cilit frikësohen, është “Islami” të cilin ata e paraqesin siç dëshirojnë në mjetet e informimit, dhe nuk ka lidhje me Islamin, me Kuranin, i cili i është shpallur Muhammedit (a.s.)

Sipas Kuranit, pranuesit e shpirtit nuk janë persona të rëndomtë. Ata shquhen qartë dhe përfitojnë nga një begati e veçantë prej Zotit. Në këtë kategori individësh spikat figura e Hz. Merjemes, e cila është një grua me një jetëgjatësi dymijëvjeçare e cila bashkon popuj të ndryshëm nga të gjitha racat, bashkon zemra njerëzore midis besimtarëve në jetën tokësore. Shembulli i Hz.Merjemes është shumë i rëndësishëm sot për të lidhur hapësirën midis dy qytetërimeve të mëdha dhe dy feve të mëdha, Islamit dhe Krishtërimit. Me të vërtetë kristianët e sinqertë duhet ta shikojnë Islamin, veçanërisht mbulesën e grave muslimane, si një imazh i ndershmërisë së Hz.Merjemes…

Kjo është një model i ndershmërisë që çdo grua e devotshme kristiane apo muslimane duhet ta ketë. Në fakt, shamia në Islam është mënyra e grave muslimane për të dëshmuar të njëjtën ide vazhdimisht.

Shkrim i huazuar nga sajti: www.gazetaere.com
There are 802 comments

Add yours
 1. Williamzew

  best pharmacy [url=http://pharmacy.ink/#]certified pharmacy free shipping[/url] sure save pharmacy

 2. Fub

   by kasynowy Sob 7 Paź 2017 – 13:40 Postautor: wiciu-ck » 27 kwie 2015, 11:56 Na HendonMobie możemy znaleźć też gracza, Rossa Boatmana, który od zawsze był odnoszącym sukcesy aktorem, nawet podczas swojej pokerowej kariery. Boatman wystąpił w serialu „London’s Burning” w latach 1988-1995, a po przejściu na pokerową emeryturę zagrał w filmie „Paddington” oraz kilku innych brytyjskich serialach, takich jak „The Bill”, „Holby City” i „Casualty”. Maksymalna kwota na płatność Dostępność turniejów tego typu nie została ustalona do końca dnia, jedzenie jest spóźnione, bo może być na wietrze, naprawdę nie jest łatwo odbudować. W jednym możesz być absolutnie przekonany: nawet jeśli znasz podstawową wiedzę na temat gry w tradycyjną magię SND, nie ma słuszności i dowodu, wygrana będzie jeszcze trudniejsza. Przy takiej powadze możliwość gry w Spin and Go na PokerStars jest znikoma, ryzyko raczej nie będzie prawdziwe. Ale zawsze możesz zaangażować się w samorozwój i postęp równych mistrzostw. Tak więc już niedługo będzie okazja spróbować mocy w dynamicznej i wciągającej do bogatej magii.
  http://bookforum.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=9606
  Oli-Dmuchańce – producent, wynajem dmuchańcówReiwilo&Naibaf Sp. z o.o. Ruletka na żywo zapewnia możliwość interakcji pomiędzy dealerem a graczem. Ponadto gra w trybie live pozwala uzyskać doświadczenie jak w prawdziwym kasynie naziemnym. Obecnie w sieci jest duży wybór kasyn wirtualnych, oferujących ruletkę na żywo. Live tryb jest dostępny dla graczy o każdej porze. Wybierając renomowane kasyna do gry w ruletkę, możemy liczyć na dodatkowy bonus na grę w live ruletkę. to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie. Szpiedzy pogodowi nanoszą poprawki na opis trasy przygotowany przez załogę – informują, na którym zakręcie jest lód, stoi woda czy jest ślisko. Następnie dany team dobiera opony. – Naszym celem było dojechać do mety. Z tego powodu wybieraliśmy bezpieczne opony – głównie zimowe i okolcowe, żeby nie popełnić błędu na śniegu czy lodzie. Z drugiej strony traci się wtedy na szybkości na odcinku asfaltowym. Kto lepiej kalkuluje i lepiej potrafi wybrnąć z kryzysowej sytuacji, ten wygrywa. Rajd Monte Carlo jest zatem jak wizyta w kasynie, jak ruletka (śmiech) – przyznaje Kuśnierz.

 3. Kauf von Medikamenten in Spanien

  I am really impressed with your writing skills and also with the layout
  on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a
  nice blog like this one these days.

 4. Tyson

  If you are going for best contents like me, just pay
  a visit this website all the time for the reason that it
  provides quality contents, thanks

 5. achat en ligne de myambutol à Bruxelles

  What i do not realize is in reality how you are now not actually much more neatly-favored than you may be now.
  You are very intelligent. You already know therefore considerably in terms of this topic, made me
  in my view consider it from so many numerous angles.
  Its like men and women don’t seem to be fascinated unless it’s something to accomplish with Girl gaga!
  Your personal stuffs nice. Always maintain it
  up!

 6. acheter tamoxifen en Suisse

  Howdy would you mind letting me know which webhost you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must
  say this blog loads a lot faster then most.
  Can you suggest a good internet hosting provider at a reasonable
  price? Thank you, I appreciate it!

 7. Chau

  It’s awesome to visit this website and reading the views of all mates
  concerning this article, while I am also eager of getting knowledge.

 8. Milford

  I do not even understand how I ended up right here, but I believed this submit used to
  be good. I don’t know who you are however definitely
  you’re going to a well-known blogger in the event you
  aren’t already. Cheers!

 9. Austin

  Hello there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I am gonna watch out for brussels. I will be grateful
  if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 10. Margarita

  I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem.
  You’re amazing! Thanks!

 11. citalopram zu wettbewerbsfähigem Preis

  Fantastic items from you, man. I have take into accout your stuff
  previous to and you are just too great. I actually like what you’ve
  got here, really like what you are saying and the way in which wherein you
  say it. You make it enjoyable and you continue to take care of to stay it sensible.
  I can’t wait to learn much more from you. This is actually a wonderful web site.

 12. dicyclomine te koop in Gent

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a
  coworker who was doing a little homework on this.
  And he actually bought me dinner because I stumbled upon it for him…

  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!!
  But yeah, thanks for spending the time to discuss this subject
  here on your site.

 13. Preis von allopurinol in der Apotheke

  Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if
  it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is
  now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had
  to share it with someone!

 14. ciflox disponible en farmacias de Lima

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for
  quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.

  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your
  new updates.

 15. vrij verkrijgbaar percarnil in Zwitserland

  I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless,
  you command get got an edginess over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 16. entocort disponible au Québec

  Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you
  an email. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

 17. cena pramace w Kaliszu

  It’s appropriate time to make a few plans for the longer term and
  it’s time to be happy. I have read this publish and if I may I want to
  recommend you some fascinating things or suggestions.

  Perhaps you could write subsequent articles regarding
  this article. I desire to read more things about it!

 18. Lela

  Wonderful article! That is the type of info that should be shared across the internet.
  Disgrace on the seek engines for not positioning this post higher!
  Come on over and seek advice from my site . Thank you =)

 19. kup tranexamic acid bez recepty w Poznaniu

  Hello! Quick question that’s totally off topic.
  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve
  this problem. If you have any recommendations, please share.
  Cheers!

 20. dulcolax à commander sans ordonnance

  Fantastic site you have here but I was curious about if you knew of
  any forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really love to be a part of group where I can get feedback from other knowledgeable people that share the same interest.
  If you have any suggestions, please let me know. Thank you!

 21. amen sin prescripción

  Hey there! I know this is kinda off topic but I
  was wondering which blog platform are you using for this site?

  I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform.

  I would be fantastic if you could point me in the direction of
  a good platform.

 22. diaformin online beschikbaar

  I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It is pretty worth enough for me. Personally,
  if all web owners and bloggers made good content as you did, the net
  will be a lot more useful than ever before.

 23. Corina

  Nice post. I was checking constantly this
  blog and I’m impressed! Very useful information specifically the last part :
  ) I care for such information a lot. I was seeking this
  certain info for a long time. Thank you and good luck.

 24. flale

  “Don’t play slot machines with many bells and whistles,” Coleman suggests. “These machines may look like they will make you a fortune, but they can actually take your money away with their fancy graphics. Instead, stick to the simpler machines that don’t have as many moving parts.” You were going to be happy spending $200 to begin with, so why not continue to play as if that’s what you have? There’s no need to spend all $300 once you have it. Plus, since you’ve already been playing for a bit, you may be able to bring part of that $200 home with you as well, as you’ll have less time to lose it. Slots have a built-in house edge. You can win in the short term, though over the long run the casino will always prevail. What you can do with both live and online slots is to minimize the house edge, maximize your bonuses and comps – and make your bankroll last the longest time possible. This will give you the best shot at hitting that big line hit or a progressive jackpot.
  http://trentonajpk925.lowescouponn.com/newbie-room-bingo
  Furthermore, as a reserve for their game resource center, they have some great slot game suppliers with them to fulfill the catalog with some interesting games. It might be an online game, but preparation is as crucial to winning as in any other game. The secret to success in any game is studying, understanding, practice, and consistency. We offers videos and text guides to set you on the right path. These are stepping stones to greatness and mastering the techniques of the games. To be a winner, study the rolls, patterns and be willing to take risks. It might be a game but only risk-takers cash out big. Our site is gambling responsibly, so start small and work your way up. Sign up 918kiss free account at 918Kiss today to learn more about the games available on 918Kiss and why it is the most frequently used online casino in Southeast Asia. You can also learn more about the casino by visiting their website. When you join up with 918Kiss, you may use your free credit to get started right away so that you can start earning money right away!

 25. minocycline sans ordonnance en Espagne

  Hi there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d
  figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links
  or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site discusses
  a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Excellent blog by the way!

 26. kopen van altace in Genève

  Somebody necessarily assist to make seriously articles I’d state.
  This is the very first time I frequented your web page and so far?
  I surprised with the analysis you made to create this actual put
  up incredible. Magnificent process!

 27. keflex recommandé par les médecins

  Hey, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your website in Chrome, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing blog!

 28. cipro sin receta en La Paz

  Hi there, i read your blog from time to time
  and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments?

  If so how do you stop it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much
  appreciated.

 29. Darell

  Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long)
  so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your
  blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.
  Do you have any helpful hints for inexperienced blog writers?
  I’d really appreciate it.

 30. loxicam disponible sans ordonnance en Suisse

  You’re so awesome! I do not think I’ve read through
  something like that before. So good to discover another person with a few original thoughts on this issue.

  Really.. thank you for starting this up. This web site is
  one thing that is needed on the web, someone
  with a bit of originality!

 31. multisplit_mrKr

  Мультисплит | Суперпростой мультисплит | Мультисплит для начинающих | Мультисплит для профессионалов | Лучшие мультисплиты 2021 | Как работает мультисплит | Мастер-класс по мультисплиту | Шаг за шагом к мультисплиту | Мультисплит: эффективный инструмент веб-аналитики | Увеличьте конверсию с помощью мультисплита | Все, что нужно знать о мультисплите | Интеграция мультисплита на ваш сайт | Как выбрать лучший мультисплит | Мультисплит: лучшее решение для тестирования | Как провести успешный мультисплит | Секреты успешного мультисплита | Мультисплит: инструмент для роста бизнеса | Обзор лучших мультисплитов на рынке | Как использовать мультисплит для улучшения сайта | Мультисплит vs A/B тестирование: кто выигрывает?
  кондиционер мультисплит http://www.multi-split-systems.ru.

 32. szybka dostawa nefrotone w Polsce

  I think that everything published made a bunch of sense.
  However, think on this, suppose you were to write a
  awesome headline? I ain’t suggesting your content isn’t good., but what
  if you added a post title that grabbed a person’s attention? I mean HAZRET MERJEMJA NË KURANIN E SHENJTË |
  Revista Vlera is a little plain. You might glance at Yahoo’s front page and see how
  they write post headlines to grab people to open the links.
  You might add a video or a picture or two to get readers
  excited about what you’ve got to say. Just
  my opinion, it would make your website a little livelier.

 33. donde comprar afenexil en La Paz

  Woah! I’m really digging the template/theme of this blog. It’s
  simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance.
  I must say you have done a awesome job with this. In addition, the blog loads very fast for me on Internet explorer.
  Outstanding Blog!

 34. sporttovar_mhkt

  Купить в интернет-магазине
  Качественные для занятий спортом по выгодным ценам в нашем магазине
  Надежность и удобство в каждой детали инвентаря в нашем ассортименте
  Инвентарь для спорта для начинающих и профессиональных спортсменов в нашем магазине
  Низкокачественный инвентарь может стать препятствием во время тренировок – выбирайте качественные спорттовары в нашем магазине
  Спорттовары только от ведущих производителей с гарантией качества
  Сделайте свою тренировку более эффективной с помощью инвентаря из нашего магазина
  Разнообразие для самых популярных видов спорта в нашем магазине
  Высокое качество аксессуаров по доступным ценам в нашем интернет-магазине
  Удобный поиск и инвентаря в нашем магазине
  Специальные предложения и скидки на инвентарь для занятий спортом только у нас
  Прокачайте свои спортивные качества с помощью спорттоваров из нашего магазина
  Широкий ассортимент для любого вида спорта в нашем магазине
  Проверенный инвентарь для тренировок спортом для женщин в нашем магазине
  инвентаря уже ждут вас в нашем магазине
  Поддерживайте форму в любых условиях с помощью инвентаря из нашего магазина
  Низкие цены на аксессуары в нашем интернет-магазине – проверьте сами!
  инвентаря для любого вида спорта по доступным ценам – только в нашем магазине
  Инвентарь для амбициозных спортсменов и начинающих в нашем магазине
  спорт магазин http://www.sportivnyj-magazin.vn.ua/.

 35. Rafaela

  Good day! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of people that I think would really appreciate
  your content. Please let me know. Thanks

 36. Medikamente in Belgien leicht kaufen

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and was wondering
  what all is needed to get setup? I’m assuming
  having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet smart so I’m not 100% certain. Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
  Appreciate it

 37. Phone Tracker

  How to track the location of the other person’s phone without their knowledge? You will be able to track and monitor text messages, phone calls, location history and much more. Free Remote Tracking and Recording of Husband’s Phone Cell Phone Spy. Best Apps to Download for Free to Spy on Another Phone. https://www.xtmove.com/

 38. nitrofurantoin en venta en Buenos Aires sin prescripción

  First off I want to say terrific blog! I had a quick question in which I’d like to ask if
  you do not mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing.
  I have had difficulty clearing my thoughts in getting my ideas out there.

  I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15
  minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Thank you!

 39. achat de flutahexal en ligne

  I was wondering if you ever thought of changing the page layout of your blog?

  Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way
  of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
  Maybe you could space it out better?

 40. plintus_kumi

  Укладка плинтуса на пол
  Основные правила установки плинтуса
  Выбираем правильный плинтус для пола
  Плюсы применения плинтуса на пол
  Способы укладки плинтус на пол своими руками
  Советы профессионалов по укладке плинтуса на пол
  Варианты отделки для пола
  Какой плинтус выбрать для разных напольных покрытий
  Нюансы монтажа плинтуса на разных поверхностях
  Как выбрать цвет и материал плинтуса для пола
  Лучшие способы установки плинтуса на ламинированный пол
  Материалы для плинтуса на пол
  Декоративные плинтусы пола с помощью плинтуса
  Как закрепить плинтус на полу плинтуса для надежной фиксации
  Профессиональная укладка плинтуса с плинтусами на пол
  Как сделать инструмент для укладки плинтуса для монтажа плинтуса на пол
  Частые ошибки при монтаже плинтуса
  Стоимость на плинтус для пола
  Лучшие бренды плинтусов для пола
  Интерьерные решения с помощью плинтуса
  широкие плинтусы для пола https://ploskye-plyntusa.ru.

 41. Migliore offerta online per ApoMigra a Bruxelles

  Please let me know if you’re looking for a article author for your blog.
  You have some really good articles and I believe I would
  be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some material
  for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an email if interested. Regards!

 42. Track phone

  Mobile Phone Monitoring App – hidden tracking app that secretly records location, SMS, call audio, WhatsApp, Facebook, Viber, camera, internet activity. Monitor everything that happens in mobile phone, and track phone anytime, anywhere.

 43. indocin in München legal erwerben

  Hi there! This post couldn’t be written any better!
  Reading through this post reminds me of my good old room mate!
  He always kept talking about this. I will forward this write-up to him.
  Fairly certain he will have a good read. Many thanks for
  sharing!

 44. litecoin kaç tl grafik

  I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to construct
  my own blog and would like to know where u got this from.
  thanks

 45. natyazhn__mkmr

  1. Вибір натяжної стелі: як правильно підібрати?
  2. ТОП-5 переваг натяжних стель для вашого інтер’єру
  3. Як доглядати за натяжною стелею: корисні поради
  4. Натяжні стелі: модний тренд сучасного дизайну
  5. Як вибрати кольорову гаму для натяжної стелі?
  6. Натяжні стелі від А до Я: основні поняття
  7. Комфорт та елегантність: переваги натяжних стель
  8. Якість матеріалів для натяжних стель: що обрати?
  9. Ефективне освітлення з натяжними стелями: ідеї та поради
  10. Натяжні стелі у ванній кімнаті: плюси та мінуси
  11. Як відремонтувати натяжну стелю вдома: поетапна інструкція
  12. Візуальні ефекти з допомогою натяжних стель: ідеї дизайну
  13. Натяжні стелі з фотопринтом: оригінальний дизайн для вашого інтер’єру
  14. Готові або індивідуальні: які натяжні стелі обрати?
  15. Натяжні стелі у спальні: як створити атмосферу затишку
  16. Вигода та функціональність: чому варто встановити натяжну стелю?
  17. Натяжні стелі у кухні: практичність та естетика поєднуються
  18. Різновиди кріплень для натяжних стель: який обрати?
  19. Комплектація натяжних стель: що потрібно знати при виборі
  20. Натяжні стелі зі звукоізоляцією: комфорт та тиша у вашому будинку!

  вартість натяжної стелі https://natyazhnistelidfvf.kiev.ua/ .

 46. Esenistrmep

  Циклёвка паркета: особенности и этапы услуги
  Циклёвка паркета — это процесс восстановления внешнего вида паркетного пола путём удаления верхнего повреждённого слоя и возвращения ему первоначального вида. Услуга включает в себя несколько этапов:
  Подготовка: перед началом работы необходимо защитить мебель и другие предметы от пыли и грязи, а также удалить плинтусы.
  Шлифовка: с помощью шлифовальной машины удаляется старый лак и верхний повреждённый слой древесины.
  Шпатлёвка: после шлифовки поверхность паркета шпатлюется для заполнения трещин и выравнивания поверхности.
  Грунтовка: перед нанесением лака паркет грунтуется для улучшения адгезии и защиты от плесени и грибка.
  Нанесение лака: лак наносится в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой между ними.
  Полировка: после нанесения последнего слоя лака паркет полируется для придания поверхности блеска и гладкости.
  Циклёвка паркета позволяет обновить внешний вид пола, восстановить его структуру и продлить срок службы.
  Сайт: ykladka-parketa.ru
  Циклевка паркета

 47. 1lpenistrmep

  Лендинг-пейдж — это одностраничный сайт, предназначенный для рекламы и продажи товаров или услуг, а также для сбора контактных данных потенциальных клиентов. Вот несколько причин, почему лендинг-пейдж важен для бизнеса:
  Увеличение узнаваемости компании. Лендинг-пейдж позволяет представить компанию и её продукты или услуги в выгодном свете, что способствует росту узнаваемости бренда.
  Повышение продаж. Заказать лендинг можно здесь – 1landingpage.ru Одностраничные сайты позволяют сосредоточиться на конкретных предложениях и акциях, что повышает вероятность совершения покупки.
  Оптимизация SEO-показателей. Лендинг-пейдж создаются с учётом ключевых слов и фраз, что улучшает позиции сайта в результатах поиска и привлекает больше целевых посетителей.
  Привлечение новой аудитории. Одностраничные сайты могут использоваться для продвижения новых продуктов или услуг, а также для привлечения внимания к определённым кампаниям или акциям.
  Расширение клиентской базы. Лендинг-пейдж собирают контактные данные потенциальных клиентов, что позволяет компании поддерживать связь с ними и предлагать дополнительные услуги или товары.
  Простота генерации лидов. Лендинг-пейдж предоставляют краткую и понятную информацию о продуктах или услугах, что облегчает процесс принятия решения для потенциальных клиентов.
  Сбор персональных данных. Лендинг-пейдж позволяют собирать информацию о потенциальных клиентах, такую как email-адрес, имя и контактные данные, что помогает компании лучше понимать свою аудиторию и предоставлять более персонализированные услуги.
  Улучшение поискового трафика. Лендинг-пейдж создаются с учётом определённых поисковых запросов, что позволяет привлекать больше целевых посетителей на сайт.
  Эффективное продвижение новой продукции. Лендинг-пейдж можно использовать для продвижения новых товаров или услуг, что позволяет привлечь внимание потенциальных клиентов и стимулировать их к покупке.
  Лёгкий процесс принятия решений. Лендинг-пейдж содержат только самую необходимую информацию, что упрощает процесс принятия решения для потенциальных клиентов.
  В целом, лендинг-пейдж являются мощным инструментом для продвижения бизнеса, увеличения продаж и привлечения новых клиентов.
  Заказать лендинг


Post a new comment