ali

MARTESA E IMAM ALIUT r. a. ME FATIMEN r. a.

Spread the love

MARTESA E IMAM ALIUT r. a. ME FATIMEN r. a.

Martesa e thjeshtë dhe pa harxhime të kota e hz. Fatimes është edhe një mësim tjetër i saj për ndryshimin e traditave të gabuara. Ajo u mëson grave që ajo çka është e rëndësishme për familjen është besnikëria, dinjiteti, serioziteti dhe bashkëjetesa në mes burrit dhe gruas.

Dhurata e martesës ishte vetëm 500 dërhem. Pejgamberi s. a. v. s. e pyeti Aliun r. a.: “Për Allahun, unë nuk kam asgjë që ti nuk di për të. Krejt ajo që posedoj është shpata, mburoja dhe deveja që e shfrytëzoj për ujitje.”

Pejgamberi i propozoi që ta shesë mburojën dhe ato para t’ia dhurojë Fatimes për mehr.

Imam Aliu r. a thotë: “Për Zotin kurrë nuk e kam zemëruar Fatimen apo detyruar të bëjë diçka që nuk ka dëshiruar. Mirëpo edhe ajo mua kurrë nuk më ka hidhëruar ose refuzuar të më dëgjojë. Në realitet, kur e shikoja, depresioni dhe pikëllimi më hiqeshin nga zemra…”

IBADETI I HAZRETI FATIMETUZ ZEHRA r. a.

Imam Hasan el Basri thotë: “Nuk ka femër në këtë umet (popull) e cila do të ishte më e bindur tek Allahu se Fatimja. Ajo ka ditur të falej derisa i janë ënjtur këmbët.”

Në idat Ad-dai është shënuar: “Gjersa falej, Fatimja merrte frymë me rritëm të shpejtuar për shkak të frikës ndaj Allahut… Posaçërisht janë impresive duatë e saj drejtuar Allahut të Madhërishëm. Ajo e kuptonte thellësisht rëndësinë e ibadetit dhe duasë, ashtu që rrinte me kënaqësi para Zotit. Tërë kjo nuk ishte e çuditshme, ngase e shikonte babanë e saj që falej gjatë në orët e natës.
There is 1 comment

Add yours

Post a new comment