5ce38a1552e1d20dac19ce88f55b1b91

Duane Ehli Bejtin a.s.

Spread the love

Duane Ehli Bejtin a.s.

Resulullahu (s.a.v.) ka thënë: “Dashuroni Allahun për hir të begative që ju jep Ai. Mua më dashuroni për hir të Allahut dhe Ehli Bejtin tim dashuroni për hir të dashurisë ndaj meje!”

I Dërguari (s.a.v.) na ka shpjeguar shumë bukur përparësinë e dashurisë ndaj tij. Për çdo mendje të shëndoshë duhet të jetë e qartë veçantia dhe vlera e lidhjes së dashurisë ndaj Ehli Bejtit, që duhet të burojë nga dashuria për Allahun dhe pastaj përmes dashurisë ndaj të Dërguarit (s.a.v.) të dashurohet edhe Ehli Bejti. Pra, të dashurosh Ehli Bejtin do të thotë të dashurosh Allahun dhe të dashurosh të Dërguarin (s.a.v.), por kjo dashuri duhet të jetë e sinqertë dhe nga zemra. Sepse, ai që e dashuron Allahun përmes gënjeshtrave, padyshim që nuk e ka dashur Atë dhe zemrat e këtyre njerëzve i di mirë Allahu. Ne njerëzit nuk e dimë se çka përmbajnë zemrat e njerëzve dhe dashurinë e njerëzve të tillë e masim me vlera tjera. Dashuria e sinqertë e njeriut bëhet e dukshme përmes veprave dhe sjelljeve të tija. Çdo njeri kupton se cili njeri e do atë sinqerisht dhe cili jo. Dhe, në bazë të kësaj mund të themi se shumica e myslimanëve nuk e duan Ehli Bejtin. Kjo për arsye se e dimë se sa po i japin vend fesë në jetën e tyre. Mund të themi lirisht se shumica e myslimanëve nuk e respektojnë dhe nuk janë zemërçelur ndaj Ehli Bejtit.

Hadithin e përcjellin këta dijetar:

Ebu Isa et-Termizi në librin “Sahih”

Hakim en-Nishaburi në librin “Mustedrik”

Ebu Nu’ajm el-Isfahani në librin “Hiljet-ul Evlija”

Muttaki el-Hindi në librin “Kenz-ul Ummal”

Hatib el-Bagdadi në librin “Tarih Bagdad”

Ibn-ul Esir el-Xhezri në librin “Usud-u Gaabe”

Sujuti në tefsirin “Durr-ul Mensur”

Tabarani në librin “Mu’xhem-ul Kebir”

Bejhaki në librin “Su’b”.