1.1

Hazreti Fatimja në Kuranin e Shenjtë

Spread the love

Ajeti kuranor në lidhje me mallkimin

Arabisht:

Transliterimi:

61. Femen hāxh-xheke fīhi min ba’di mā xhāeke minel-‘ilmi fekul te’ālew ned’u ebnāenā we ebnāekum we nisāenā we nisāekum we enfusenā we enfusekum thum-me nebtehil fenexh’al-la’netall-llahi ‘alel-kādhibīn.

Përkthimi:

Nëse dikush dëshiron të polemizojë me ty lidhur me këtë, tani kur të ka ardhur e vërteta thuaj: “Ejani! Të takojmë bijtë tanë dhe bijtë tuaj, gratë tona dhe gratë tuaja, vetë ne dhe vet ju, pastaj të lutemi sinqerisht dhe të nxisim mallkimin e Allahut mbi ata të cilët flasin gënjeshtra”. (Surja Ali Imran, ajeti 61)

Shkaku i zbritjes së ajetit

Ky ajet ishte shpallur kur në Medinë kishte ardhur një delegacion i krishterë për të hulumtuar lajmin mbi Pejgamberin e ri dhe besimin që interpretonte. Përkundër të gjithë argumenteve, ata refuzuan të besojnë duke pohuar se kanë të drejtë, u morën vesh që të nesërmen të nxisnin mallkimin e Allahut mbi ata të cilët ishin duke ndjekur besimin e gabueshëm.

Bashkë me Pejgamberin Muhammed (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ndodheshin Hazreti Fatimja, Hazret Aliu, Hazret Hasani dhe Hazret Husejni (paqja qoftë mbi të gjithë këta). Në një hadith profetik thuhet: “Kur u shpall ky ajet, Pejgamberi ftoi Hazreti Aliun , Hazreti Fatimen, Hasanin dhe Husejnin dhe iu lut Allahut në këtë mënyrë: “Allahumme (O Allahu im! Këta janë Ehli Bejti im”.




There are 2 comments

Add yours
  1. Suivre le téléphone

    urveillez votre téléphone de n’importe où et voyez ce qui se passe sur le téléphone cible. Vous serez en mesure de surveiller et de stocker des journaux d’appels, des messages, des activités sociales, des images, des vidéos, WhatsApp et plus. Surveillance en temps réel des téléphones, aucune connaissance technique n’est requise, aucune racine n’est requise.


Post a new comment