thumbnail_sidik-kurniawan-hiFpJqA4FcE-unsplash

KARAKTERISTIKAT E KURANIT FISNIK

Spread the love

KARAKTERISTIKAT E KURANIT FISNIK

Islami është një mesazh i bazuar në praktikën shkencore dhe dispozitat intelektuale me faza të urdhëruara në mënyrë sistematike duke filluar me të Profetësinë e shquar, tipar kryesor i të cilit është mrekullia e Kuranit të Shenjtë, i cili është shpallur për të revokuar dhe për të zëvendësuar të gjitha fetë dhe mesazhet e mëparshme hyjnore.

Kurani është:

– Libër i rrjedhshmërisë dhe prozës së mirë që përfshin pasuritë e gjuhës Arabe.

– Është Libër i vargjeve, melodive, i ëmbëlsisë dhe butësisë.

– Është Libër, i të kuptuarit, i tërësisë së përsosur, i thellësisë, përsosmërisë, urtësisë dhe elokuencës.

– Është Libër i njohurive të pashembullta që përqafon të gjitha rrethanat.

– Është Libër që trajton karakterin e lindur dhe pëshpërit në thellësitë e zemrës dhe mendjes, duke i liruar ata për t’u përgjigjur.

Kur Kurani i shenjtë u shpall me këto karakteristika të stilit, aranzhimit dhe tekstit, njerëzit kishin nevojë për më shumë njohuri për të shpjeguar vargjet e tij, për të hedhur dritë mbi elokuencën e tij, për të shqyrtuar fjalët e tij me kuptimet e tyre të thella, dhe të zbulojnë thelbin e tij.

Shkolla e Ehli Bejtit ( Familjes profetike) ka përvetësuar të njëjtën metodë për të zbatuar detyrat e Profetit të madh të Islamit në shpjegimin, sqarimin dhe zbulimin e kuptimeve të Kuranit të Shenjtë, dhe kjo ka qenë edhe burimi dhe pika e referimit që pasqyron përmbajtjen e sinqertë dhe thellësinë e vërtetë të Islamit dhe të mesazhit të Muhamedit paja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij.

Përgatiti Redaksia VLERA