Xhamia e Profetit

10 KËSHILLA NGA PROFETI MUHAMED s.a.a.

Spread the love

Hazret Muhamedi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë:

Virtyti

1. “A t’ju tregoj për virtytin më të mirë në këtë botë dhe në tjetrën? Faleni atë që ju bën ndonjë të ligë, rivendosni marrëdhëniet me të afërmit që i ndërpresin ato, ndihmojeni atë që ju bën dëm, jepini atij që nuk ju jep juve! Dijeni se urrejtja dhe armiqësia janë shkatërrues të besimit”. (El-Ameli)

Vjedhja

2. “Njeriu të cilit i vidhet një gjë, ndonjëherë e fajëson aq shumë një të pafajshëm, sa faji i tij bëhet më i madh se i vjedhësit”. (Tuhef’ul-Ukul)

Bindja dhe dëgjimi

3. I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) u foli njerëzve në Mina dhe u tha: “Zoti le ta bekojë atë rob të Zotit që i dëgjon fjalët e mia, u bindet atyre dhe ua përcjell njerëzve që s’i kanë dëgjuar. Sa shpesh ndodh që një njeri të përcjellë një dituri që s’e kupton dhe t’ua përcjell më pas atyre që e kuptojnë më mirë se ai vetë”. (El-Ameli)

Kush duhet t’ju dhimbset?

4. “Le t’ju dhimbset i fuqishmi që është dobësuar, i pasuri që është varfëruar dhe dijetari që ka mbetur në duart e të paditurve”. (Tuhef’ul-Ukul)

Dashuria dhe lidhja për Ehli-Bejtin

5. “Qëndroni lidhur pas dashurisë për ne Ehl-i Bejtin! Kushdo që e takon Zotin me dashurinë tonë në zemër, ka për të hyrë në parajsë me ndërmjetësimin tonë. Betohem në Atë që e ka në duar shpirtin e Muhammedit, se veprat e një robi të Zotit nuk i bëjnë dobi veçse kur janë bashkë me dashurinë ndaj neve”. (El-Ameli)

Adhurimi dhe pjesët e saj

6. “Adhurimi ka shtatë pjesë dhe pjesa më me vlerë e tij është përpjekja për ta fituar bukën e gojës në mënyrë të lejuar”. (Tuhef’ul-Ukul)

Mjaftueshmëria

7. Një ëngjëll erdhi tek unë dhe më tha: “O Muhammed! Bamirësi yt të përshëndet e të thotë: nëse dëshiron, mund ta kthejmë në flori gjithë luginën e Mekkes. Unë e ngrita kokën drejt qiejve dhe thashë: O Bamirësi im! Më mirë të ha një ditë e të të lëvdoj me mirënjohje dhe ditën tjetër, të qëndroj i uritur e të kërkoj prej Teje”. (El-Ameli)

Bindja ndaj Zotit

8. “Zotit nuk i bindet njeriu për shkak të detyrimit dhe as nuk rebelohet kundër Tij ngase është krejt i pavarur. Zoti nuk i lë vetëm robërit e Tij. Ai është i aftë ta kryejë çdo gjë, për të cilën u ka dhënë fuqi robërve të Tij dhe është Pronar i gjithçkaje që ua ka falur atyre. Nëse ata u binden urdhrave të Zotit, s’do të kenë ndonjë pengesë në këtë gjë por nëse duan të mëkatojnë, Zoti është i aftë t’i pengojë. Por kur dikush nuk e pengon tjetrin ndonëse ka fuqi për ta penguar në një punë, s’do të thotë se e ka detyruar ta kryejë atë”. (Tuhef’ul-Ukul)

Hulumtimi i gabimeve

9. “O ju që jeni dorëzuar në fjalë por që besimi s’jua ka arritur zemrat! Mos i kërkoni gabimet e besimtarëve dhe mos i qortoni muslimanët! S’ka dyshim se atij që i kërkon gabimet e të tjerëve, Zoti ka për t’ia kërkuar gabimet dhe kur Zoti ta bëjë këtë, Ai ka për ta zbuluar këtë njeri edhe në thellësitë e shtëpisë së tij”. (El- Ameli)

Nga kush duhet të merret dituria?

10. “Dituria nuk merret nga populli por nga dijetarët. E kur të mos mbeten dijetarë, populli ka për t’i zgjedhur të paditurit për prijës dhe prej tyre ka për t’i mësuar urdhrat e fesë. Pastaj ata do të japin verdikte (fetva) pa patur dituri dhe me këtë, edhe vetë do të devijojnë edhe të tjerët do t’i nxjerrin nga rruga”. (Tuhef’ul-Ukul)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 27, tetor-nëntor 2018, fq. 20)
There are 66 comments

Add yours

Post a new comment