17362073_1430522063667012_5034419808971869463_n

Ajeti për çiltërsinë e familjes së Pejgamberit s. a. v. s.

Spread the love

Ajeti për çiltërsinë e familjes së Pejgamberit s. a. v. s.
Surja Ahzab, ajeti 33

“Vërtet, Allahu vetëm dëshiron t’ju mbajë larg nga çdo lloj papastërtie. O ju, Ehlul Bejt, do t’ju pastroj tërësisht.”
Omer in Abu Salma thotë: “Kur u shpall ky ajet, Pejgamberi s. a.a. E kishte mbuluar Fatimen Aliun, Hasanin dhe Husejnin me pelerinën e vet dhe kishte thënë “O Zot! Kjo është familja ime (Ehli bejti). Mënjano çdo të metë nga ata dhe bëji të pastër e shembullorë.”
There are 26 comments

Add yours

Post a new comment