2.1

Besimtari nuk dëshprohet

Spread the love

Shkencëtarët kanë zbuluar se mungesa e lumturisë i shton sëmundjet e zemrës dhe të enëve të gjakut dhe e shtyn njeriun në vetëvrasje. Shkaku vjen kur largohesh nga rregullat e fesë islame. Prandaj Allahu i Gjithëfuqishëm e udhëzon besimtarin që kurrë të mos dëshpërohet përderisa beson tek Allahu dhe bën vepra të mira. I Gjithëfuqishmi thotë:

Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira dhe kryejnë faljen (namazin) dhe japin zekat, ata do të kenë shpërblim nga Zoti i tyre. Për ata nuk do të ketë asnjë frikë, as nuk do të brengosen”. (Surja el-Bekare, ajeti 277)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 15, qershor/korrik 2015, fq. 40)
There are no comments

Add yours