16. Hijab

Hixhabi në Kuran, si edhe dëshira feministe për modifikim të ligjeve hyjnore

Spread the love

Autore: Ikballe Berisha Huduti
(Kryeredaktore)

Në vend të editorialit

Një ndër temat më të përfolura në shoqërinë perëndimore është tema e mbulesës, apo thënë ndryshe hixhabit në Islam, temë e cila paraqet shumë mospajtime në mesin e myslimanëve dhe jomyslimanëve. Bota moderne mendojnë, se me mbajtjen e hixhabit nga femrat myslimane tregon se ato janë nën shtypje nga ana e burrit, sepse e numërojnë hixhabin si simbol të shtypjes dhe këtë parim e kuptojnë se burrat myslimanë ia bëjnë detyrim grave dhe bijave të tyre këtë veshje.

Sa i përket vet myslimanëve, kjo temë ka filluar të bëhet e diskutueshme, sidomos tek myslimanët e kohëve moderne, ku mund të gjeni shumë mendime e konkludime lidhur me mbulesën. Si shembull konkret, kohëve të fundit mund të dëgjoni këto dilema të panevojshme se a është hixhabi pjesë e kulturës, apo pjesë e fesë, a ka urdhëruar Allahu që femrat ta mbajnë hixhabin, apo është traditë dhe kulturë e një populli, në këtë rast e arabëve. Nëse është pjesë e religjionit, a duhet patjetër që ky urdhër të praktikohet, e pse jo të mos modifikohet në këtë ditë të sotme, madje pse të jetë i njëjtë sikur para 1400 viteve më parë. Gjithashtu, parashtrohet pyetja tek myslimanët, nëse vetëm e mbajmë hixhabin atëherë cilat janë ato norma, rregulla të mbajtjes së hixhabit.

Si rrjedhojë, këto pyetje përfundime dhe mospajtime, më kanë bërë që të bëjë një hulumtim më të gjerë, pak më gjerësisht dhe me ndihmën e Zotit këto dituri të dijetarëve të mëdhenj myslimanë, kam arritur të kuptojë këtë çështje rreth mbulesës islame – hixhabit, si një fenomen i kohës në shoqërinë myslimane moderne, tek të cilët paraqet një mospajtim dhe është shumë delikate për myslimanët modernë, të cilët nuk i pëlqejnë disa ajete kuranore, sepse nuk kanë atë forcë që t’i zbatojnë, atëherë mundohen t’ia lehtësojnë vetes, duke u bazuar dhe komentuar Kuranin dhe ligjet e Zotit, sipas mënyrës dhe opinionit personal.

Nga perspektiva islamike për shqyrtimin e kësaj teme, ne do t’i cekim disa pika kryesore që përkojnë me temën.

1. Çfarë është përkufizimi i hixhabit në Islam, apo mos ndoshta vërtet është pjesë e kulturës. A e ka urdhëruar Zoti i Lartësuar femrën, që të mbajë mbulesën islame, nëse është pjesë e besimit islam, ku përmendet në Kuran? Pa u ndalur aspak, ne po cekim ajetin e parë kuranor lidhur me hixhabin:

O bijtë e Ademit! Ju kemi dhënë rrobe që të mbuloni vendet tuaja të turpshme edhe veshje për zbukurim, mirëpo rrobat e devotshmërisë janë më të mirat. Ato janë disa argumente të Allahut që ndoshta të mblidhni mend” (Surja El-A’raf, ajeti 26).

Nga ky ajet kuptojmë se pjesa e parë e veshjes është veshja fizike që të mbulohen vendet e turpshme, të cilat në të njëjtën kohë dhe e zbukurojnë njeriun, si dhe lloji i dytë është veshje sociale morale, e ajo pra është veshja apo rrobat e devotshmërisë. Nga kjo kuptojmë që nëse dëshirojmë që hixhabi të jetë efektiv në shoqëri, atëherë duhet t’i ketë këto dy komponentë përbërëse, pra hixhabi fizik dhe hixhabi socio-moral, që në vete përmban kulturë, sjellje të mirë, ahlak (moral), terbije (edukatë), të ketë qëndrim dhe domethënie te një femër që e mbanë mbulesën islame etj.

Shumë njerëz kanë ardhur në keqkuptim dhe keqinterpretim sa i përket hixhabit, duke mos dalluar se hixhabi është dy llojesh, është hixhabi fizik dhe ai social, që përmban në vete sjelljen, modestinë, moralin dhe devotshmërinë. Shumë njerëz nuk i kuptojnë pra këto mësime hyjnore, ata vijnë në kontradikta me veten duke e sulmuar fenë islame, sepse atyre i mungon dituria e thellë prandaj janë injorantë në kuptimësinë e filozofisë së Islamit dhe në këtë rast, temës në fjalë.

2. Pyetja e dytë që sillet në shoqërinë myslimane është: “A është hixhabi urdhër nga Allahu i Lartësuar, apo është pjesë folklor i një kulture arabe apo aziatike në përgjithësi?”

Rreth kësaj teme, ne mund të njihemi me shumë pohime, njoftime, analiza dhe norma legjislative të ndryshme që i predikojnë shumë myslimanë, qofshin ata predikues të fesë, apo njerëz të panjohur rreth diturive të pakufishme kuranore. Ju mund të gjeni shumë artikuj që i shkruajnë njerëzit që janë myslimanë feministë, që janë të ndikuar dhe prekur nga mendimet e feministëve perëndimore, apo janë të ndikuar shpirtërisht nga toleranca moderne që ka krijuar ushtrinë e tyre antiislame, pa e vërtetuar se kanë kaluar në devijim fetar, të këtillë myslimanë dhe predikues, jokompetentë mund të gjeni nga vetë mesi i myslimanëve të cilët thonë se, hixhabi nuk është vaxhib (obligativ), nuk është i detyrueshëm, si dhe këta persona flasin më plot guxim, pa pasur argumente por duke qenë kryekëput të bindur se hixhabi nuk është obligativ dhe kjo është e gjitha që ata dinë dhe pohojnë.

Disa njerëz kurrsesi nuk pajtohen me atë që hixhabi është urdhër hyjnor, por ata me shumë bindje flasin dhe argumentojnë, se hixhabi është kulturë e myslimanëve në Arabi, sepse atje ka pasur klimë të nxehtë është dashur patjetër të mbulohet trupi për të mos u dëmtuar lëkura, arabët gjithashtu kanë qenë meshkuj shumë xheloz dhe për shkak të kësaj xhelozie kanë urdhëruar gratë që të mbajnë hixhabin duke i mbuluar bukuritë e tyre. Këto pra janë argumentet që s’kanë aspak përputhshmëri me doktrinat kuranore dhe logjikën islame, që atëherë edhe sot janë në shërbim të shoqërisë së kohës.

Çfarë thonë myslimanët modernistë për hixhabin?!

3. Pyetja e tretë për sa i përket pohimeve dhe shqyrtimeve që japin disa myslimanë, është se “Hixhabi është pjesë e besimit islam, duke mos i përmendur normat, por duke e justifikuar mendimin e tyre, se hixhabi duhet të ketë dhe është modesti dhe kjo modesti është e mjaftueshme për një femër myslimane pa marrë parasysh dukjes së saj me hixhab apo pa hixhab?”

Sipas tyre, disa femra mund të veshin nikabin (peqen) dhe të thonë se janë modeste me atë veshje, disa tjera mund të mbajnë mantelin e zi të gjatë dhe të thonë se kjo është prapë modesti, disa mund të mbajnë vetëm shaminë në kokë edhe kjo është hixhab veshje modesti, disa mund të mos mbajnë as edhe shaminë në kokë dhe prapë kjo është modesti që sipas tyre s’ka problem, pse trupi i gruas apo vajzës së tij vizatohet dhe në njëfarë mënyre ai trup vetëm ngjyrohet duke e mbështjell me një pëlhurë e cila nuk ia qetë në pah çdo vijë të trupit, e disa tjerë thonë se veshje e modestisë mund të jetë edhe dukja e gjoksit në një masë, apo edhe e pjesëve tjera të trupit, por me qëllim të ketë modesti në qëndrimin e saj.

4. E tretë e myslimanëve që japin përgjigje për hixhabin është: “Se hixhabi është mirë të mbahet, është pjesë e fesë por nuk është vaxhib (obligativ, farz)”.

“Lidhur me këtë pohim shumë myslimanë e arsyetojnë veten se janë besimtarë, e praktikojnë Islamin, imani (besimi) i tyre është i lartë, zemra e tyre është e pastër, besojnë në Zot dhe për këtë arsye nuk e shohin besimin vetëm në hixhab”.

Është shumë interesante të dimë se krijesat njerëzore qëndrojnë ndërmjet sinqeritetit dhe ndershmërisë, dhe kështu pra i fajësojnë të tjerët, por edhe Zotin, njëlloj si shembulli i Muaviut, babai i Jezidit, që ishte në udhëheqësi si një shtypës e një diktator i madh. Kur Muaviun e pyesnin: “Pse i mbyt njerëzit pa pikë faji?” Ai nuk thoshte se është njeri i ligë e i keq, por thoshte: “Sepse Allahu, po më urdhëron e detyron mua”. Kjo pra është e njëjtë me atë gjendje të myslimanëve sot, të cilët qëndrojnë në mes të sinqeritetit dhe ndershmërisë, ata nuk janë të sinqertë me veten dhe me Allahun, prandaj e fajësojnë Allahun lidhur me hixhabin, e nga ana tjetër janë injorant të kësaj fushe hyjnore kuranore duke thënë: “Imani (besimi) im është i lartë dhe kjo është e tëra”, – pra i japin vetes përparësi duke thënë se kjo është zgjidhje e vet femrës myslimane. Me një fjalë ajo mund ta mbajë mbulesën dhe këtë zgjedhje Allahu i Lartësuar ia ka lënë në duart e saja.

Ka edhe prej atyre myslimanëve të cilët thonë se: “Hixhabi është parim detyrues (vaxhib) i fesë islame, por është obligim vetëm për gratë e Pejgamberit s.a.a.”.

Lidhur me këtë teori shumë femra myslimane në botën moderne kanë filluar të japin teza e teori duke thënë se hixhabi nuk është i detyrueshëm për gratë myslimane në përgjithësi, por vetëm për gratë e Pejgamberit s.a.a. dhe kështu këta myslimanë modernë duan ta reformojnë fenë islame duke u munduar t’i modifikojnë dhe rrëzojnë ajetet dhe teoritë hyjnore kuranore.

Ajete kuranore që i janë dedikuar hixhabit -mbulesës islame

Në Kuran janë tre ajete që flasin për hixhabin dhe normat sheriatike. Më lartë e përmendëm ajetit kuranor të sures El-A’raf, ajeti 26, dhe tani do ta përmendi ajetin që flet për mënyrën se si të takohemi në shtëpinë e Profetit të Zotit (Muhamedit s.a.a.) si dhe si duhet të flasin e mbulohen gratë e tij:

O ju që besuat, mos hyni në shtëpitë e Pejgamberit ndryshe, vetëm se nëse u lejohet për ndonjë ngrënie e duke mos pritur përgatitjen e saj, por kur të thirreni, atëherë shpërndahuni, duke mos hyrë në bisedë me njëri-tjetrin, vërtet këto (pritja, qëndrimi, biseda) e mundojnë Pejgamberin, por ai turpërohet prej jush; Allahu nuk i turpërohet realitetit. E kur kërkoni prej tyre (grave të Pejgamberit) ndonjë send, atë kërkojeni pas perdes, kjo është më e pastër për zemrat tuaja dhe të tyre. Juve nuk u takon ta mundoni të Dërguarin e Allahut, e as të martoheni kurrë me gratë e tij, pas (vdekjes së) tij. Këto janë te Allahu mëkat i madh” (Surja el-Ahzab, ajeti 53).

Ky ajet ka zbritur si këshillë për miqtë e Pejgamberit s.a.a atëherë, para 1400 viteve, por ky ajet sipas komentuesve (mufesirëve) të Kuranit vlen edhe për të sotmen dhe për të ardhme gjersa të ekzistojë koha. Ky ajet nuk ka zbritur vetëm për të Dërguarin e Allahut, por për të gjithë myslimanët të cilët këshillohen, që kur ju thërret Pejgamberi s.a.a të jeni mysafirët e tij, mos shkoni para kohe për t’i penguar atij në përgatitjen e ushqimit, por edhe pas ushqimit mos rrini gjatë për mos t’i penguar. Në pjesën e dytë të Ajetit përmendet edhe hixhabi:

… E kur kërkoni prej tyre (grave të Pejgamberit) ndonjë send, atë kërkojeni pas perdes, kjo është më e pastër për zemrat tuaja dhe të tyre”, kjo pjesë e ajetit ka zbritur për gratë e Pejgamberit, në atë kohë por edhe sot është urdhër për gratë në përgjithësi, sepse kjo është një cilësi e mirë edhe është një pastërti për zemrat e femrave dhe të burrave atëherë, por edhe sot.

Shtrohet pyetja: “Pse u desh të zbriste ky ajet dedikuar Profetit Muhamed s.a.a. dhe grave të tij”?

Pejgamberis.a.a. ka qenë njeri me sjellje, terbije (edukatë të përkryer – khulukul-adhim) dhe ai ka pasur turp t’i thoshte shokëve të tij edhe pse i pengonin shumë me sjellje jo të mira, pra nuk kishte guxim t’i thoshte shokëve të tij mos ejani tre orë para thirrjes, ftesës dhe mos rrini gjatë pas ngrënies së darkës, sepse ai jo vetëm që ka qenë pejgamber por edhe burrë familjar dhe burrë shteti me shumë obligime dhe përgjegjësi. Prandaj, ky ajet ka zbritur për Pejgamberin s.a.a. dhe gratë e tij në atë kohë, por ama edhe sot ky ajet vlen si këshillë dhe etikë e sjelljes, në mes të burrave dhe grave.

Sa i përket myslimanëve modernistë, që nuk janë të detyruar që të interpretojnë dituritë e thella kuranore, ata thonë se ky ajet vlen vetëm për gratë e Muhamedit s.a.a. dhe se ato prej modestisë së madhe që kanë pasur, Zoti i ka urdhëruar që të kenë edhe perde para fytyrës gjersa bisedonin me meshkujt. Mirëpo kjo është vetëm një justifikim modern i myslimanëve modernistë, që i japin të drejtë opinionit të vetë, se hixhabi nuk është i detyrueshëm, por është një zgjedhje e femrës dhe një shkallë e modestisë.

Hixhabi – obligim për gratë besimtare myslimane

O ti Pejgamber, thuaju grave të tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve, le të vendosin shamitë (mbulojën) e veta mbi trupin e tyre, sepse kjo është më afër që ato të njihen (se nuk janë rrugaçe) e të mos ofendohen. Allahu fal gabimet e kaluara, Ai është Mëshirues” (Surja el-Ahzab, ajeti 59).

Në këtë ajet shihet qartë se mbulesa është një obligim për gratë, bijat e Pejgamberit s.a.a. dhe për të gjitha gratë e besimtarëve. Në këtë ajet përmendet fjala “xhilbab”, pra le t’i vënë shamitë apo mbulojat e tyre mbi trupat, apo dikush e përthyen mbi supet e tyre. Për ta kuptuar më mirë fjalën “xhilbab”, ne duhet të ndalemi në terminologjinë e fjalës “xhilbab”, që përkthehet në shqip, si një mbulesë që vendoset nga koka deri në këmbë, që sot e njohim në botën islame si “qadure, çarçaf, apo abae” . Nëse e hapim çdo lloj të fjalorëve do ta gjeni këtë përkthim këtë shpjegim, e jo siç thonë myslimanët modernistë dhe joprofesionistë të shkencës së komentimit të Kuranit, se me qëllim kjo mbulesë, shami “xhilbab”, po u dashka me u vendos mbi supe, mbi trup, bën me u pa qafa e femrës etj. Ne si zotërues të mendjes së shëndoshë nuk duhet të biem në besime të verbra mashtruese nga feministët perëndimorë, të cilët për interesat e tyre i bëjnë këto modifikime sipas tekeve të tyre, duke harruar se kusht për të qenë dijetarë dhe mufessir (komentues) i Kuranit, duhet të jesh njohës shumë perfekt i gjuhës arabe, të jesh personi që ka studiuar me vite të tëra në shkencën kuranore, gjersa ka bërë një zbulim shkencorë kuranor qoftë për hixhabin dhe shumë zbulime të tjera të ekspertëve gjeni, të cilët merren me studimin dhe zbulimin e Fjalës së Vërtetë të Zotit.

Çka mbulon kjo “xhilbab” (mbulesë)? Kjo më mirë shihet në ajetin tjetër të sures en-Nur, ku shumë bukur shpjegohet se çfarë mbulon xhilbab-i, apo mbulesa islame – hixhabi. Për ajetin e tretë me radhë që flet për hixhabin që gjendet në suren en-Nur ajeti 31, do ta shtjellojmë në vazhdimësi në numrin e ardhshëm të revistës “Vlera”.

(Revista “Vlera”, nr. 27, tetor/nëntor 2018, fq. 4-6)
There are 894 comments

Add yours
 1. intagra sin efectos indeseables en Quito

  After I initially commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get four emails with the exact same comment.

  There has to be a means you are able to remove me from that service?
  Thank you!

 2. Madeleine

  This design is spectacular! You most certainly know how
  to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Excellent job.

  I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented
  it. Too cool!

 3. Terrell

  Good way of describing, and nice piece of writing to obtain data on the topic of my presentation subject matter,
  which i am going to present in institution of higher education.

 4. Kaufe emsam online in Cusco

  I am really enjoying the theme/design of your blog.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?
  A few of my blog audience have complained about my
  blog not working correctly in Explorer but looks great
  in Safari. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 5. Serena

  My relatives every time say that I am killing my
  time here at net, however I know I am getting experience daily by reading such pleasant articles or reviews.

 6. Curtisnox

  canadian mail order prescriptions: canada pharmacys – canadian drugstore pharmacy
  buy meds online without prescription – internationalpharmacy.icu Their global health initiatives are game-changers.

 7. legalny zakup principen w Polsce

  You actually make it appear so easy with
  your presentation however I in finding this topic to be
  really something that I believe I’d never understand.
  It kind of feels too complicated and extremely wide for me.
  I’m having a look forward in your subsequent post, I’ll attempt to get
  the cling of it!

 8. commander du fluconazole 50 mg en France

  I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or
  weblog posts in this sort of space . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
  Studying this info So i’m satisfied to convey that I have a very excellent uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I most without a doubt will make sure to don?t fail to remember this site and provides it a
  glance on a relentless basis.

 9. Virginia

  For most up-to-date news you have to pay a quick visit internet
  and on the web I found this web page as a finest website for
  hottest updates.

 10. Lic

  Sample autocorrelations, paths, and posterior… Bitcoin is languishing below the key $30,000 level that has provided support in the past. At present, Bitcoin displays a neutral trading stance, facing hurdles to break past the $29,600 barrier within a four-hour chart analysis. CoinMarketCap. “Bitcoin Price Historical Data” To check Bitcoin’s price live in the fiat currency of your choice, you can use Crypto’s converter feature in the top-right corner of this page. Other cryptocurrencies are also now strong investment options and the Shiba Inu-themed Dogecoin, whose symbol is DOGE, which was initially created as a joke, is now one of the best known tokens. It is now priced at ₹5.23, down from ₹5.50, a change of -5.04% in 24-hours. It’s market cap is currently ₹735.8B.
  https://archermnli073963.dbblog.net/52591357/article-under-review
  “Never invest what you can’t afford to lose” is often called the golden rule of investing. In few places does that ring more true than in the crypto market. Many of the early payment cryptos have drifted into obscurity. In the exiting space of decentralised finance, while some cryptos might increase in value a thousand-fold, some will likely be left completely on the wayside. With tremendous upside potential comes a gut-wrenching risk of loss. Cryptocurrency exchanges function similarly to stock exchanges in that they provide investors with a platform to buy and sell cryptocurrencies. There are countless exchanges in existence, and the range of cryptocurrencies available on each varies from just a handful of cryptocurrencies to over 1,000 on some platforms. Despite price crashes in the first half of 2022, buying and selling cryptocurrency continues to steam forward. While governments have increased their efforts to regulate crypto markets, scans continue to plague crypto investors, and it’s more important than ever to find a trusted platform for buying and selling crypto. 

 11. James

  That is really attention-grabbing, You are an excessively
  skilled blogger. I have joined your feed and look forward to in the hunt for
  more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks

 12. compra de buspirone en La Paz

  I just like the valuable info you provide for your articles.
  I will bookmark your blog and take a look at again right here regularly.
  I am fairly sure I’ll be informed a lot of new stuff
  right right here! Best of luck for the following!

 13. Andrew

  Hey! I’m at work surfing around your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward
  to all your posts! Carry on the excellent work!

 14. brahmi ohne Rezept in Frankfurt

  Attractive portion of content. I simply stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that
  I get actually loved account your blog posts. Anyway I will be subscribing for
  your feeds or even I fulfillment you get admission to persistently fast.

 15. peroxiben a prezzo competitivo a Catania

  Greetings from Carolina! I’m bored at work so I decided to check
  out your blog on my iphone during lunch break. I really
  like the knowledge you provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m shocked at how quick your blog loaded on my mobile ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, awesome site!

 16. roupfkzx

  Холопы. Холоп 1 смотреть. Холоп смотреть онлайн. Холоп 2 когда выйдет. Холоп лордфильм. Холоп смотреть бесплатно. Холоп 2 дата выхода в россии. Холоп 2 смотреть онлайн бесплатно в хорошем. Смотреть холоп бесплатно. Смотреть фильм холоп бесплатно.

 17. qkobddjh

  Командное лидерство. Лидерство процесс социального влияния благодаря которому. Модель ситуационного лидерства херси и бланшара. Политическое лидерство как институт политической системы. Ситуационная модель лидерства и управления фидлер. Формальное лидерство. Лидерство во льдах купить книгу. Эмоциональное лидерство искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. Технологии формирования лидерства.

 18. whfhbayd

  Типы лидерства по классификации курта левина. Особенности политического лидерства. Онлайн курс лидерство. Примеры уровни прототипов лидерства. Ситуационное лидерство херси и бланшара. 5 уровней лидерства джон максвелл. Политическое лидерство это. Проблема социогуманитарного лидерства.

 19. rblzthlh

  Смотреть фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве. Фильмы смотреть онлайн. Лучшие Фильмы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве. Список фильмов: смотреть онлайн и бесплатно лучшие. КИНО | ФИЛЬМЫ ОНЛАЙН. Лучший онлайн-кинотеатр советских фильмов. Смотреть фильмы / топ кино онлайн. Смотреть фильмы онлайн бесплатно в хорошем качестве.

 20. good-server-xrumer

  Купить VPS/VDS серверы
  – Возможность арендовать сервер на 1 час или 1 сутки
  – Отлично подходит под XRumer + XEvil
  – Outline VPN, WireGuard VPN, IPsec VPN.
  – Супер (аптайм, скорость, пинг, нагрузка)
  – Автоматическая установка Windows – бесплатно
  – Более 15 000 сервер уже в работе
  – Отлично подходит под A-Parser
  – FASTPANEL и HestiaCP – бесплатно
  – Ubuntu, Debian, CentOS, Oracle 9 – бесплатно
  – Дата-центр в Москве и Амстердаме
  – Почасовая оплата
  – Скорость порта подключения к сети интернет — 1000 Мбит/сек
  – Быстрые серверы с NVMe.
  – Отлично подходит под GSA Search Engine Ranker
  – Круглосуточная техническая поддержка – бесплатно
  – Управляйте серверами на лету.
  – Отлично подходит под CapMonster
  – Windows – 2022, 2019, 2016, 2012 R2
  – Отлично подходит под Xneolinks
  – Для сервера сеть на скорости 1 Гбит!
  – Мгновенное развёртывание сервера в несколько кликов – бесплатно
  – Windows – 2012 R2, 2016, 2019, 2022 – бесплатно

 21. propecia von Ärzten empfohlen

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I get actually
  enjoyed account your blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds
  and even I achievement you access consistently rapidly.

 22. apotheek die tadalis verkoopt in Lyon

  Hi there I am so delighted I found your blog page,
  I really found you by accident, while I was looking on Digg
  for something else, Regardless I am here now and would just
  like to say kudos for a remarkable post and a all round
  enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to go through it all at the moment
  but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I
  have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the awesome b.

 23. Lou Bueche

  Как восстановить психическое здоровье. Канал психология программа. https://bit.ly/freyd-zigmund-freyd Психотипы по юнгу тест. Первичные образы памяти и персеверирующие образы в психологии. Фотограф в журнал вакансия. Альбом с воспоминаниями.

 24. Suivre Téléphone

  Si vous vous demandez comment savoir si votre mari vous trompe sur WhatsApp, je pourrais peut – Être vous aider. Lorsque vous demandez à votre partenaire s’il peut vérifier son téléphone, la réponse habituelle est non.

 25. acheter rotec en Europe en ligne

  Have you ever thought about writing an e-book or guest authoring on other
  blogs? I have a blog based upon on the same ideas you discuss and would love to have you share some
  stories/information. I know my audience would appreciate your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 26. Katrice

  Tremendous things here. I’m very satisfied to look
  your post. Thanks a lot and I’m taking a look forward to
  touch you. Will you kindly drop me a e-mail?

 27. Emma Johnson

  Moreover, the global connectivity afforded by the internet has opened up new avenues for collaborative learning. Students can now connect with peers from different cultures, share perspectives, and work on projects together, transcending geographical boundaries.