29. Shkelzen Rexha, Gjakovë

Islami dhe toleranca ndërfetare

Spread the love

Nuk ka tolerancë pa fe,
nuk ka tolerancë pa dialog ndërfetar
dhe nuk ka dialog ndërfetar pa edukatë fetare

(Hans Küng, 1925, teolog zviceran)

Hyrje

Sot, bisedat dhe diskutimet e shumta mbi lirinë e shprehjes, të besimit dhe praktikimit të lirshëm të bindjeve të njeriut janë një realitet i pamohueshëm. Jo vetëm kaq, por tema mbi lirinë dhe tolerancën diskutohen edhe nëpër konferenca, simpoziume dhe tribuna të ndryshme anekënd botës por edhe te ne në Ballkan. Kur flasim për lirinë e njeriut jemi të vetëdijshëm se kjo është një shprehje me kuptim shumë të gjerë. Kjo shprehje në vete ngërthen lirinë e të shprehurit, lirinë e bindjes politike, lirinë e përcaktimit fetar etj.[1] Para se t’i qasemi çështjes në fjalë, të shohim se çfarë kuptojmë me shprehjen tolerancë?

Ç’dmth-në tolerancë?

Sipas kuptimit gjuhësor, termi tolerancë vjen nga fjala latine tolerantia që do të thotë: durim, zemërgjerësi, të epurit, të thyerit, të përkulurit, të përmbajturit.[2] Ndërsa në kuptimin fetar, ka kuptim më të gjerë. Tolerancë (lat. tolerantia) në përgjithësi do të thotë: durimi, qëndrimi zemërgjerë ndaj pikëpamjeve, zakoneve, sjelljeve, qëndrimeve, vlerësimeve etj. të tjetrit dhe të tjerëve, të cilët dallojnë nga pikëpamjet, zakonet, sjelljet, qëndrimet apo vlerësimet tona ose, për më tepër, janë të kundërta me to; pranimi dhe respektimi i të drejtës së tjetrit apo të tjerëve që të besojnë, të mendojnë, të sillen, të jetojnë etj. sipas bindjes së tyre, e cila nuk përputhet me bindjen tonë.[3] Disa dijetarë muslimanë, kur diskutojnë për tolerancë, thonë se kjo shprehje ka kuptimin që edhe në momentet kur diçka nuk të shkon për qejfi pse nuk të pëlqen, je i detyruar ta pranosh. Pra, kemi të bëjmë me një mundim që ia bëjmë vetes sonë. Ndërsa toleranca islame (arab. tesamuh, turq. hoşgörü) është diçka tjetër. Në tolerancën islame nuk ekziston ajo që njeriu të detyrojë vetveten, por, që njeriu të pranojë dhe të pajtohet me realitetin. Pra, në tolerancën islame nuk ka dhunë dhe shtrëngim (ikrah).[4]

Islami dhe toleranca

Toleranca e një feje është kriter i aftësisë së saj jetësore. Sa më fisnike të jenë dispozitat e një feje, aq më të mëdha do të jenë predispozitat e saj për t’u bërë fe universal, fe e gjinisë njerëzore. Të bërit fe botërore përsëri është ideali i çdo feje, e cila synon t’i japë bashkësisë njerëzore ngushëllim e paqe në këtë botë dhe lumturi të përjetshme në botën tjetër. Fjala e Zotit në Kuran, që iu drejtua Profetit Muhamed (s.a.a.): “Ne të kemi dërguar si mëshirë për të gjithë njerëzit”, tregon qartë synimin final të Islamit.[5]

Kurani – Libri i Allahut dhe Praktika e Profetit Muhamed (s.a.a.), janë burimet kryesore të fesë islame dhe që të dy me normat dhe rregullat e tyre e trajtojnë në mënyrë reale çështjen e tolerancës dhe të lirive fetare. Në fenë islame nuk mund të imagjinohet teoria pa praktikën në asnjë pikëpamje dhe meqë problematika që po trajtojmë është me rëndësi teorike dhe praktike, atëherë në vazhdim do të shohim tolerancën islame, si reflektim ideor dhe praktik.

Toleranca Kuranin Fisnik

Kurani Fisnik në mënyrë përfundimtare e ndalon dhunën, detyrimin, shtrëngimin dhe fanatizmin në fe, bindje dhe mendim, dhe si zgjidhje nxit tolerancën fetare, lirinë e besimit dhe mirëkuptimin me njerëzit. Muslimanët i zbatojnë urdhrat e Zotit dhe nuk e detyrojnë askënd që ta ndërrojë fenë. Kështu, ne vërejmë tolerancë të madhe të Kuranit dymbëdhjetë shekuj para se parimet e lirisë së ndërgjegjes të shpalleshin nga ana e Revolucionit Francez.[6] Në rreth pesëdhjetë versete kuranore[7] bëhet thirrje për tolerancë dhe liri të ndërgjegjes, dhe ndër më kryesorit është: “S’ka detyrim në fe, sepse tashmë është dalluar e drejta nga e shtrembra”.[8]

Versetet tjera kuranore janë si plotësuese dhe sqaruese për këtë parim, si: “Sikur të donte Zoti yt, do të besonin të gjithë ata që gjenden në tokë. Vallë, ti do t’i detyrosh njerëzit të bëhen besimtarë?!”[9] Zgjedhja e besimit dhe e mendimit është çështje personale e njeriut: “Dhe thuaj: E vërteta është nga Zoti juaj. Kush të dojë, le të besojë e kush të dojë, le të mohojë”.[10] Koncepti i tolerancës ndaj besimeve të tjera vjen nga parimi kuranor që duhet ta di çdo besimtar musliman: “Ju keni fenë tuaj, ndërsa unë kam fenë time”.[11] Mënyra se si një besimtar musliman duhet të jetë tolerant, zemërgjerë, i mëshirshëm dhe komunikues me pjesëtarët e feve ose bindjeve të ndryshme, është porosia: “Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshillë të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë[12]. Duke e përmbledhur atë që u tha më lart, theksojmë se Kurani Fisnik me shprehjet më të shkëlqyera të mundshme, i bëri liritë fetare pjesë fundamentale të besimit islame.

Toleranca jetëshkrimin e Profetit Muhamed (s.a.a.)

Profeti Muhamed (s.a.a.) si komentator legjitim i Kuranit Fisnik, i shpjegoi më gjerësisht parimet dhe idealet e larta kuranore, për tolerancën dhe lirinë e besimit dhe me shembullin e vet vuri në jetë dhe i bëri traditë praktike edhe për brezat e ardhshëm. Nga tradita dhe praktika tolerante e tij po shkëpusim disa thënie ose ngjarje të shkurtra.

Në Mekë dhe Medinë gjatë kohës sa jetoi, në mesin e tij jetonin edhe bashkësitë fetare hebreje dhe të krishtera. Profeti Muhamed (s.a.a.) i quante ata ‘dhimmij’ – ‘të mbrojtur’, që do të thotë: ata që shteti islam e ka për detyrë t’i mbrojë. Ai tha: “Kush torturon një dhimmij, unë jam armik i tij dhe atë armiqësi do ta shfaq edhe në Ditën e Gjykimit”.

Njëri nga historianët e hershëm muslimanë, Muhamed ibn Is’hak (704 – 767), në librin e tij “Siretu Resulullah (Jetëshkrimi i Pejgamberit)” e rrëfen këtë ngjarje: “Një delegacion i përbërë tërësisht nga të krishterë prej Naxhranit[13] kishte ardhur te Profeti në Medinë. Ata hynë në xhaminë e Profetit në kohën e lutjes së namazit të pasditës. Kur u afrua koha e namazit edhe ata u ngritën për t’u lutur (falur). Të pranishmit deshën t’i pengonin, mirëpo Profeti që nuk miratonte një akt të tillë tha: “Lërini!” në këtë mënyrë ata kryen lutjen në kthyer në drejtim në Bejtul-Makdisit (Jerusalemit). [14]

Një ditë, gjersa Profeti (s.a.a.) ishte në Medinë, kalonte një kortezh mortor pranë tij dhe ai u ngrit në këmbë në shenjë respekti. Kur i thanë se kortezhi ishte i një hebreu, ai u përgjigj: “A nuk ishte qenie njerëzore?[15] Pra, ky ishte Profeti Muhamed (s.a.a.), gjithmonë në fjalë dhe në vepra tolerant dhe i mirëkuptueshëm me ata që nuk mendonin dhe nuk besonin si ai.

Toleranca nga historia islame

Aspekte të ndryshme të tolerancës ndërfetare kishte edhe në historinë e muslimanëve gjatë gjithë shekujve. Një ngjarje interesante tregohet edhe për sjelljen tolerante të Imam Aliut (a.s.) kur ishte kryetar i shtetit të atëhershëm. Në atë kohë, qyteti i Kufes ishte qendra e pushtetit islamik. Në të gjithë hapësirën e gjerë të shtetit islamik, e veçanërisht në pjesën e Sirisë, ato ditë njerëzit pritnin vendimet dhe urdhrat e reja që do të jepeshin nga ky qytet. Jashtë rrethinave të qytetit, dy veta, njëri musliman dhe tjetri i një feje tjetër (hebre, i krishterë apo zoroastrian) ishin takuar gjatë rrugës. Pyetën njëri-tjetrin se për ku ishin nisur dhe doli që muslimani ishte nisur për në Kufe, ndërsa ai tjetri diku aty pranë këtij qyteti. Atëherë, meqë e panë që rrugën e kishin deri diku të njëjtë, vendosën që ta bënin bashkë, kështu që të kishin mundësi që të shkëmbenin edhe nja dy fjalë së bashku. Rruga e përbashkët kaloi më së miri në saje të bisedës së sinqertë dhe shkëmbimit të mendimeve. Kur mbërritën pranë qytetit të Kufes, ai që nuk ishte musliman, vuri re me plot habi që muslimani nuk u kthye nga ishte rruga e qytetit por hyri rrugës së bashkudhëtarit. I habitur nga muslimani, e pyeti atë: “Po ti a nuk më the që ishe nisur për në Kufe?” “Po”, iu përgjigj muslimani”. “Po, atëherë përse iu fute kësaj rruge. Rruga për në qytetin e Kufes është ajo tjetra”. “E di”, iu përgjigj muslimani, “por dua të të përcjell pakëz. Profeti ynë ka thënë: “Sa herë që dy veta marrin një rrugë bashkë dhe bëjnë muhabet, kanë një të drejtë mbi njëri-tjetrin”. Kështu dhe ti e ke një të drejtë mbi mua dhe unë për hatër të saj dua që të të përcjell disa hapa dhe pastaj do t’i kthehem rrugës sime”. Burri tjetër, i mahnitur iu përgjigj: “Oh, Profeti juaj që ka gjetur kaq mbështetje dhe përkrahje në mesin e njerëzve dhe me atë shpejtësi që është përhapur feja e tij në botë, patjetër te kjo sjellje e te ky moral duhet ta ketë forcën e vet”. Por habia dhe mahnitja e besimtarit arriti kulmin kur ai mësoi se bashkudhëtari i tij musliman ishte Kalifi (kryetar) i muslimanëve, Ali ibn Ebu Talibi (a.s). Nuk zgjati shumë dhe vetë ai u kthye më pas në musliman duke u bërë pjesë e besimtarëve dhe shokëve të devotshëm të Aliut (a.s).[16]

Toleranca ndërfetare te shqiptarët

Tolerancë dmth-në të mos përndjekim pjesëtarët e besimeve tjera për shkak të besimeve apo bindjeve të tyre, që t’i detyrojmë të heqin dorë nga besimet dhe bindjet e tyre, por ata persona t’i lëmë të qetë të jetojnë dhe t’i durojmë.[17] Sipas pedagogjisë, arsimi i njerëzve është pikë kryesore dhe me interes për kultivimin e marrëdhënieve të barabarta, midis popujve dhe vendeve në botë, dhe si rrjedhojë, zhvillon veprimtari në frymën e paqes dhe tolerancës.[18] Vetëm në kohën moderne mund të vërehet ideja e tolerancës fetare e bazuar në qytetërimin perëndimor. Kthesë vendimtare në këtë drejtim shënon Revolucioni Borgjez Frëng (1789), ku liria e besimit ngrihet në kushtetutë.[19]

Populli shqiptar kryesisht i takon besimi dhe fesë islame, ortodokse dhe asaj katolike. Këto besime fetare në masat e gjera popullore e kanë pasur gjithmonë kuptimin e nocioneve sa të shenjta e hyjnore, po aq edhe njerëzore e kombëtare. Ato si të tilla populli shqiptar i pranon edhe si simbole të përpjekjeve shpirtërore dhe progresive për harmoni, tolerancë dhe bashkëpunim ndërnjerëzor në drejtim të realizimit të mirëqenies individuale, familjare dhe asaj të përgjithshme shoqërore e kombëtare.[20]

Bashkëjetesa paqësore dhe toleranca në marrëdhëniet ndërfetare si një vlerë e spikatur dhe e qëndrushme e popullit shqiptar ka gjetur shprehje të qartë në veprën e njohur “E vërteta mbi Shqipërinë dhe shqiptarët”, e rilindasit shqiptar Pashko Vasë Shkodranit, ku në një varg thotë: “Myslimanët e Shqipërisë janë shqiptarë, si dhe të krishterët, flasin po atë gjuhë, kanë po ato zakone, vazhdojnë po ato doke dhe po ato tradita. Në mes atyre dhe të krishterëve kurrë s’ka pasur smira të rrënjosura as dhe armiqësira shekullore. Ndryshimi i fesë kurrë s’ka qenë një shkak për t’i shtyrë në një përçarje sistematike; myslimanët dhe të krishterët, me pak përjashtime, gjithmonë kanë jetuar në një shkallë barazie, që gëzojnë po ato të drejta dhe përmbushin ato detyra”.[21]

Toleranca fetare e popullit shqiptar mbështetet në vetëdijen kombëtare, në faktin se të gjithë shqiptarët të të gjitha besimeve janë të një gjaku dhe të një gjuhe, kanë origjinë, historinë, truallin dhe traditën e përbashkët, janë pra një vëllazëri e gjerë, një popull. Kjo vetëdije ka ndikuar fuqimisht në kohezionin kombëtar në përmasa më të gjera, dhe e ka mobilizuar popullin shqiptar gjatë historisë për t’u bërë rezistencë përpjekjeve të vazhdueshme të të huajve që ta përçajnë dhe që ta sundojnë. Pra, shqiptari para së gjithash dhe mbi të gjitha, më parë e di veten për shqiptar, pjesëtar i një kolektivi të gjerë, i lidhur për të me lidhje gjaku e gjuhe, dhe më pastaj musliman, katolik ose ortodoks. Këtë të vërtetë e kanë vërejtur shumë autorë të huaj dhe në veprat e tyre e kanë theksuar si dukuri të përgjithshme të popullit shqiptar.[22]

Sesa e madhe është toleranca fetare mes shqiptarëve në Kosovë, tregon një dukuri e rrallë dhe e pashoqe në Ballkan. Fjala është për familjet e përziera për nga besimi, një pjesë e saj janë muslimanë e pjesa tjetër katolikë. Tolerancën fetare ndër ne më së miri e ilustron shembulli i dy vëllezërve në fshatin Zhegër (Gjilan) nga të cilët njëri është shkolluar për prift e tjetri për hoxhë.[23]

Shkruan: Besmir Yvejsi

(Revista “Vlera”, nr. 27, tetor-nëntor 2018, fq. 13-15)
_______________________
[1] Mr. Qani Nesimi, “Islami dhe toleranca”, revista “Ditura Islame”, nr. 134-135, Prishtinë, gusht-shtator 2001, fq. 16.
[2] Grup autorësh, “Fjalor i fjalëve të huaja”, boton: “Instituti Albanologjik i Prishtinës”, shtypi “Rilindja”, Prishtinë 1988, zëri: toleránc/ë, ~a, fq. 620.
[3] Akademik Ekrem Murtezai, “Fjalor i terminologjisë fetare”, boton: “Kryesia e B.I.K.”, Prishtinë 2007, zëri: tolerancë-a, fq. 626.
[4] Ilber Ortaylı, “Tolerans ve Tesamuh, Osmanlı’da hoşgörü”, Stamboll 2000, fq. 21.
[5] Muhidin Ahmeti, “Toleranca fetare në Islam”, revista “Ditura Islame”, nr. 104, Prishtinë, korrik-shtator 1998, fq. 21.
[6] Dr. Ahmed Mohammad el-Hofy, “La tolérance de l’Islam (Toleranca islame)”, përktheu në shqip: Mehmet Zhinipotoku, shtypi “NGB Interpress”, Prishtinë 1993, fq. 13.
[7] Për të gjitha këto ajete kuranore, shiko artikullin e autorit Osman Nuri Haxhiq, “Toleranca dhe fanatizmi fetar”, përktheu në shqip: Naxhi Ibrahimi, revista “Ditura Islame”, nr. 25, Prishtinë, maj 1991, fq. 45-46.
[8] Kaptina el-Bekare, citati 256. Të gjitha ajetet kuranore janë të nxjerrura nga përkthimi i kuptimeve të Kuranit të Madhërishëm të bëra nga: Prof. Hasan I. Nahi, “Kurani i Madhërishëm”, boton: “Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam”, botimi i katërt, shtypi “Mileniumi i Ri”, Tiranë 2006.
[9] Kaptina Junus, citati 99.
[10] Kaptina el-Kehf, citati 29.
[11] Kaptina el-Kafirun, citati 6.
[12] Kaptina en-Nahl, citati 125.
[13] Nexhran është qytet në kufi me shtetin e Jemenit.
[14] Cituar sipas: Ekmeleddin İhsanoğlu: “A culture of Peaceful Coexistence (Kultura e bashkëjetesës)”, përktheu në shqip: Musli Ymeri, shtypi: “Dukagjini”, Pejë 2007, fq. 36-37.
[15] William Stoddart, “What do the religions say about each other? (Ç’thonë fetë për njëra-tjetrën?)”, përktheu në shqip: Artan Sadiku, boton: “Logos-A”, Shkup-Prishtinë-Tiranë 2010, fq. 76.
[16] Murteda Mutahhari, “Tregime për njerëzit e vërtetë”, përktheu në shqip: Skerdi Mahmutaj, boton: “Shoqata Flladi”, Tiranë 2007, fq. 29-30.
[17] Hans Vöcking, “Toleranca dhe tradita paqësore në fenë islame”, përktheu: Arif Emini, revista “Edukata Islame”, nr. 58-59, Prishtinë 1996, fq. 37-38.
[18] Akademik Jashar Rexhepagiq, “Arsimi për paqe, tolerancë dhe bashkëpunim ndërkombëtar”, revista “Edukata Islame”, nr. 66, Prishtinë 2002, fq. 20.
[19] Menduh Bamja, “Ideja e tolerancës fetare dhe ndikimi i saj në shoqëri”, revista “Edukata Islame”, nr. 74, Prishtinë 2004, fq. 193.
[20] Mr. Kolë Krasniqi, “Roli i fesë në ruajtjen e identitetit dhe të harmonisë kombëtare te shqiptarët”, shtypi: “Drita”, Krushë e Madhe, Vjenë 1996, fq. 10.
[21] Dr. Ferid Dyka, “Rrënjët historike të tolerancës fetare në Shqipëri”, revista “Edukata Islame”, nr. 70, Prishtinë 2003, fq. 118-119.
[22] Akademik Mark Krasniqi, “Toleranca fetare mes myslimanëve dhe katolikëve në Kosovë”, Simpoziumi Ndërkombëtar: “Feja, kultura dhe tradita islame ndër shqiptarët (15-17 tetor 1992)”, boton: “Kryesia e Bashkësisë Islame e Kosovës”, Prishtinë 1995, fq. 207.
[23] Mark Krasniqi, “Lugu i Baranit, monografi etno-gjeografike”, boton: “Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës”, Prishtinë 1984, fq. 71.
____________________
*Fotoja në postim është fotografuar nga:
Fotografi Shkëlqen Rexha, Gjakovë.
There are 728 comments

Add yours
 1. precio del axoven en Bolivia

  Greetings! Quick question that’s entirely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird
  when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be
  able to fix this problem. If you have any suggestions, please share.
  Thanks!

 2. acheter panotile en Espagne

  Hello I am so thrilled I found your website, I really found you by accident,
  while I was browsing on Aol for something else, Anyways I am
  here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round exciting blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have
  saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read much more, Please do keep up the great job.

 3. nopiron ohne ärztliche Beratung

  Hello I am so glad I found your site, I really found you by error, while I was looking on Askjeeve
  for something else, Regardless I am here now and would just like
  to say thanks a lot for a marvelous post and a all round exciting blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have
  book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a
  lot more, Please do keep up the awesome jo.

 4. Terrell

  Wonderful beat ! I would like to apprentice whilst you amend your web site,
  how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I were a little bit acquainted of this your broadcast provided
  vivid transparent concept

 5. Georgina

  you are really a good webmaster. The web site loading speed is incredible.

  It kind of feels that you’re doing any unique trick.
  Moreover, The contents are masterpiece. you’ve performed a fantastic activity in this topic!

 6. Ernestina

  Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading
  correctly. I’m not sure why but I think its a linking
  issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 7. Caren

  I absolutely love your website.. Very nice colors & theme.
  Did you make this amazing site yourself? Please reply back as
  I’m wanting to create my own personal site and want to
  learn where you got this from or what the theme is
  named. Thanks!

 8. Halina

  hello!,I love your writing very a lot! share
  we communicate extra about your post on AOL? I need an expert
  in this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Taking
  a look ahead to peer you.

 9. Janice

  A person essentially lend a hand to make seriously posts I’d state.
  That is the very first time I frequented your website page and thus far?

  I surprised with the research you made to create this particular put up extraordinary.
  Fantastic process!

 10. prix du virosil 800 mg en belgique

  Hey excellent blog! Does running a blog such as this require a large amount of work?
  I have virtually no understanding of computer programming
  however I was hoping to start my own blog in the near
  future. Anyhow, should you have any recommendations or tips for new blog owners please share.

  I understand this is off subject but I simply needed to ask.

  Many thanks!

 11. Cecila

  Excellent items from you, man. I have take into account your stuff previous
  to and you’re simply too great. I really like what you’ve acquired right here, really like what you
  are saying and the best way wherein you assert it.

  You make it entertaining and you continue to care for to keep it sensible.
  I cant wait to learn far more from you. This is actually a great website.

 12. amoxicillin in vendita a Firenze

  With havin so much content and articles do you ever run into any problems
  of plagorism or copyright infringement? My site has a lot of completely unique content I’ve either
  created myself or outsourced but it seems a lot of it is popping
  it up all over the internet without my permission. Do you know
  any ways to help stop content from being ripped off?

  I’d definitely appreciate it.

 13. Mai

  Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
  Extremely useful info particularly the last part :
  ) I care for such info a lot. I was looking for this particular information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 14. clozaril disponibile senza necessità di prescrizione medica

  Hi there, I found your blog by means of Google whilst searching for a related subject,
  your web site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hello there, just changed into alert to your weblog via Google,
  and located that it’s really informative. I’m gonna watch out for brussels.
  I’ll be grateful in the event you proceed this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 15. Займы онлайн

  Оказавшись в сложной финансовой ситуации, мне нужно было 10 000 рублей. В Facebook я увидел упоминание сайта yelbox.ru. На сайте была подборка проверенных МФО и много полезной информации о том, как взять займ на карту онлайн и отдать без последствий. Удивительно, но там даже были организации, предоставляющие займы без процентов!

 16. Займы онлайн

  Однажды мне срочно потребовалось 28 000 рублей на покупку авиабилетов. На форуме узнал о yelbox.ru. На сайте масса информации о том, как брать займ на карту онлайн и список надежных МФО. Некоторые из них даже предоставляют займы без процентов!

 17. Займ без отказа

  Instagram стал для меня источником не только развлечений, но и полезной информации. На днях я узнал о сайте wikzaim, где предлагаются займы под 0%. Я без колебаний оформил займ и получил 6000 рублей без всяких процентов.

 18. Займы без отказов

  Неожиданные расходы застали меня врасплох. В поисках решения, я воспользовался Yandex и обнаружил сайт wikzaim. Здесь собраны проверенные МФО 2023 года, что значительно облегчило мой поиск. Я быстро оформил займ и решил свои финансовые трудности.

 19. отель с баней и бассейном туапсе

  Вас приветствует команда профессионалов, посвятивших себя поиску идеального отеля для каждого клиента. На рынке туристических услуг мы давно и знаем, что такое настоящий отдых. В Туапсе вас ждет множество отелей, но мы поможем выбрать именно тот, который станет для вас вторым домом.

  С нами вы забудете о том, как трудно выбирать отель, адаптированный под все ваши нужды. Мы оцениваем комфорт, качество обслуживания, местоположение и многое другое. Благодаря этому, каждый отель, предложенный нами, – это гарантия незабвенного отдыха.

  Туапсе славится своим живописным побережьем, теплым морем и гостеприимными жителями. Исследуйте его красоту, наслаждаясь проживанием в лучших отелях города, которые мы тщательно подобрали для вас.

 20. отели туапсе на берегу все включено

  Откройте для себя волшебный мир отдыха в Туапсе. Мы предлагаем уникальное сочетание качественного сервиса, комфорта и домашнего уюта. Ваши впечатления и эмоции – наш главный приоритет!

  Позвольте себе роскошь наслаждаться каждым моментом, проведенным в наших отелях, где современные удобства встречаются с традиционным гостеприимством. Насладитесь магией Туапсе в 2023 году!

 21. Wrela

  Algunas plataformas para invertir en criptomonedas incluso tienen una orden automática de parada de pérdidas avanzada, llamada garantizada. Este es el caso de Capital, pero no está disponible para todos los instrumentos financieros (ni siquiera para todas las criptomonedas), ni tampoco todos los brokers lo tienen. Es una orden que garantiza que se cerrará una posición en caso de cambios repentinos de precio. Esta es la crypto de una plataforma de contratos inteligentes que busca agilizar las transacciones y elevadas comisiones del ecosistema de criptodivisas. Los desarrolladores que trabajan en la red reciben recompensas en FTM, que es lo que está detrás de su subida. La principal elección que enfrentan los traders que desean ingresar al sector de las criptomonedas, es si utilizar un broker o una plataforma de intercambio. Este último es un lugar donde los compradores y vendedores se reúnen para intercambiar criptomonedas por monedas fiduciarias* (como el dólar) o por otras criptomonedas, y donde los precios se basan en valoraciones de mercado. El intercambio de monedas fiduciarias y o criptomonedas se realiza directamente entre compradores y vendedores y, el operador de intercambio proporciona la plataforma. Este tipo de operación es el más adecuado para los traders más avanzados.
  http://trentonqduk240.theburnward.com/bitcoin-euro-grafico
  Como anticipamos en el título del artículo, el SoC Apple M1 puede minar Ethereum, pero no es posible utilizarlo de forma directa, ya que no se encuentra en la lista blanca de «ethminer». El ingeniero de software Yifan Gu, pudo superar esa limitación utilizando un proceso que explica al detalle en su blog oficial, y la verdad es que los resultados son muy claros: no vale la pena. Tienes que operar en plataformas de reconocida reputación, que te ofrezcan garantías y buen soporte. De esa manera es seguro invertir en Bitcoin y demás criptomonedas. Algunas compañías de minería en la nube te venderán un contrato sobre una base de «preventa». Como el nombre lo indica, eso implica que pagues por adelantado por un contrato que no comenzará durante semanas -o meses- cuando esté disponible el nuevo hardware. En la mayoría de las circunstancias eso no es aconsejable, porque no hay forma de garantizar que esos contratos sean rentables cuando comiencen y ni siquiera existe una indicación concreta de cuándo sucederá.

 22. казино на рубли

  Открыв Яндекс в поисках казино на деньги, я был приятно удивлен увидеть сайт caso-slots.com на первом месте. Там представлено много различных казино с игровыми автоматами, предлагаются бонусы на депозит и даже есть статьи с рекомендациями, как играть правильно, чтобы выиграть.

 23. казино на деньги

  Захотелось азарта, и я решил найти казино на деньги через Яндекс. На первом месте был сайт caso-slots.com, где представлены различные казино с игровыми автоматами, бонусы на депозит и статьи с советами по игре. Все, что нужно для успешной игры!

 24. entocort in Paris ohne Rezept erhältlich

  I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very web savvy so I’m not 100% positive.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

  Cheers

 25. dónde encontrar tretinoin en Argentina

  Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites?

  I have a blog centered on the same ideas you discuss and would love to have you share
  some stories/information. I know my subscribers would value your work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me
  an e mail.

 26. curacne 40 mg-Kauf in Deutschland

  Simply want to say your article is as surprising.
  The clarity for your publish is just excellent and i can assume you’re an expert in this subject.
  Fine with your permission let me to take hold of your RSS feed to keep up to
  date with coming near near post. Thanks one million and please keep up the gratifying work.

 27. comprar glustin en Perú sin problemas

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog
  that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking
  for a plug-in like this for quite some time
  and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 28. congest a prezzo accessibile a Firenze

  Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break.

  I really like the knowledge you provide here and can’t wait
  to take a look when I get home. I’m shocked at how fast your
  blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just
  3G .. Anyhow, very good blog!

 29. Bains

  Create, print and peel. Click on each table and fill out your labels. Readjust your table’s height and width as needed. Welcome to Avery Bienvenue à Avery Nehmo Would there be any purpose in buying small sheets? You can print ononly some of the positions on a regular 8.5 x 11 sheet, and then lateryou can run that sheet through again and print on other still blankpositions.I don’t see why anybody would want small sheets, either user-torn orpre-cut.If somebody is regularly printing one label at a time, then adedicated label printer might be in order. Find the most popular label templates for Google Docs & Google Sheets. An Avery® 5160® Template is a template for use with Avery® 5160® brand blank, preformatted Avery® brand labels that you download and use to create customized Avery® brand labels.
  https://www.notebook.ai/@foxylabels
  I’ve also included cute printable school stickers. These stickers feature delightful sea-themed designs that can effortlessly prettify books and notebooks. The cheerful and adorable aesthetics of these school stickers bring fun to organizing and personalizing belongings. All of our free design templates open directly into our Design & Print Online software where you can personalise them and even apply these designs to other Avery products. If you want to achieve results quickly, without spending your investments on creating labels from scratch, then you simply won’t find a better option than our printable templates. On our site, you will find various templates that are sure to amaze you with their functionality and enjoyable design. You can start choosing right now, or read this article to learn about the main benefits of templates for labels.

 30. Jacques

  Simply wish to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is just great and i can assume you’re an expert
  on this subject. Well with your permission allow me to grab your RSS feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks a
  million and please keep up the rewarding work.

 31. farlutal en vente en Espagne

  After I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the same comment.
  Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?
  Appreciate it!

 32. où acheter nitrofurantoin

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added”
  checkbox and now each time a comment is added I get three
  emails with the same comment. Is there any way you
  can remove me from that service? Many thanks!

 33. linetogel

  💫 Wow, blog ini seperti roket meluncurkan ke alam semesta dari kemungkinan tak terbatas! 💫 Konten yang menarik di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu ketertarikan setiap saat. 💫 Baik itu inspirasi, blog ini adalah sumber wawasan yang menarik! #PetualanganMenanti Terjun ke dalam petualangan mendebarkan ini dari imajinasi dan biarkan pemikiran Anda berkelana! ✨ Jangan hanya mengeksplorasi, alami sensasi ini! 🌈 Pikiran Anda akan bersyukur untuk perjalanan mendebarkan ini melalui ranah keajaiban yang tak berujung! 🚀

 34. Rastrear Teléfono Celular

  A medida que la tecnología se desarrolla cada vez más rápido y los teléfonos móviles se reemplazan cada vez con más frecuencia, ¿cómo puede un teléfono Android rápido y de bajo costo convertirse en una cámara de acceso remoto?

 35. erschwinglicher Preis für procytox

  Hello would you mind letting me know which webhost you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers
  and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good
  hosting provider at a fair price? Thanks, I appreciate it!

 36. scam

  I participated on this gambling website and won a substantial cash, but eventually, my mom fell sick, and I wanted to take out some funds from my balance. Unfortunately, I experienced difficulties and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mother passed away due to such gambling platform. I request for your help in lodging a complaint against this site. Please assist me to obtain justice, so that others won’t face the hardship I am going through today, and avert them from crying tears like mine. 😭😭😭�

 37. lose money

  I participated on this online casino site and won a substantial amount, but later, my mother fell sick, and I needed to take out some money from my balance. Unfortunately, I faced problems and could not finalize the cashout. Tragically, my mother passed away due to the gambling platform. I request for your support in bringing attention to this website. Please assist me to obtain justice, so that others won’t have to undergo the pain I am going through today, and stop them from crying tears like mine. 😭😭😭�

 38. scam

  I engaged on this casino platform and succeeded a substantial amount, but after some time, my mother fell ill, and I wanted to cash out some funds from my balance. Unfortunately, I encountered issues and could not withdraw the funds. Tragically, my mother passed away due to the gambling platform. I request for your assistance in bringing attention to this website. Please support me in seeking justice, so that others won’t have to undergo the pain I am going through today, and avert them from crying tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 39. scam

  🌌 Wow, this blog is like a fantastic adventure launching into the galaxy of excitement! 🌌 The captivating content here is a captivating for the imagination, sparking excitement at every turn. 💫 Whether it’s inspiration, this blog is a source of inspiring insights! 🌟 Dive into this thrilling experience of knowledge and let your mind soar! 🌈 Don’t just read, experience the thrill! 🌈 Your mind will be grateful for this thrilling joyride through the dimensions of endless wonder! ✨

 40. porn

  I took part in this casino site and achieved a considerable amount of winnings. However, eventually, my mother fell seriously ill, and I needed cash out some funds from my account. Regrettably, I faced difficulties and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mother passed away due to such casino site. I plead for your support in bringing attention to this platform. Please aid me in seeking justice, so that others won’t have to the hardship I’m going through today, and prevent them from undergoing the same heartache. 😢😢😢

 41. scam

  I engaged on this casino platform and succeeded a significant amount, but eventually, my mother fell ill, and I required to take out some funds from my account. Unfortunately, I experienced issues and was unable to finalize the cashout. Tragically, my mother died due to this gambling platform. I implore for your help in bringing attention to this online casino. Please assist me to achieve justice, so that others won’t undergo the pain I am going through today, and prevent them from shedding tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 42. scam

  I engaged on this online casino site and succeeded a considerable cash, but eventually, my mother fell sick, and I needed to take out some earnings from my account. Unfortunately, I experienced issues and was unable to withdraw the funds. Tragically, my mom died due to the gambling platform. I request for your assistance in bringing attention to this website. Please help me to achieve justice, so that others won’t have to face the suffering I am going through today, and prevent them from shedding tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 43. criminal

  I engaged on this casino platform and managed a considerable amount, but later, my mother fell sick, and I wanted to take out some money from my account. Unfortunately, I faced difficulties and couldn’t complete the withdrawal. Tragically, my mother died due to such online casino. I request for your help in bringing attention to this site. Please help me to obtain justice, so that others won’t undergo the hardship I am going through today, and prevent them from crying tears like mine. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 44. Rastrear Teléfono Celular

  ¿Hay alguna forma de recuperar el historial de llamadas eliminado? Aquellos que tienen una copia de seguridad en la nube pueden usar estos archivos de copia de seguridad para restaurar los registros de llamadas de teléfonos móviles.

 45. criminal

  I played on this gambling site and secured a considerable cash prize. However, eventually, my mom fell ill, and I required to cash out some money from my casino balance. Unfortunately, I faced problems and couldn’t withdraw the funds. Tragically, my mother died due to this online casino. I plead for your help in reporting this situation with the site. Please assist me to find justice, to ensure others won’t endure the pain I’m facing today, and prevent them from facing the same heartbreak. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 46. xxx child

  I engaged on this gambling site and hit a significant cash jackpot. However, eventually, my mom fell gravely sick, and I needed to withdraw some money from my casino balance. Unfortunately, I faced issues and couldn’t withdraw the funds. Tragically, my mom passed away due to such online casino. I earnestly plead for your help in addressing this matter with the platform. Please support me in seeking justice, to ensure others won’t experience the anguish I’m facing today, and avert them from facing similar misfortune. 😭😭😭😭😭

 47. child porn site

  I participated on this online casino platform and won a substantial sum of earnings. However, eventually, my mom fell critically ill, and I needed to cash out some earnings from my wallet. Unfortunately, I encountered difficulties and could not complete the withdrawal. Tragically, my mother passed away due to such casino site. I urgently ask for your support in reporting this situation with the platform. Please aid me in seeking justice, to ensure others do not face the hardship I’m facing today, and stop them from undergoing similar heartache. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 48. child porn video

  I played on this online casino platform and won a significant pile of money. However, afterward, my mom fell seriously ill, and I needed to take out some earnings from my casino balance. Unfortunately, I faced difficulties and was unable to withdraw the funds. Tragically, my mom died due to such gambling platform. I earnestly plead for your support in bringing attention to this concern with the site. Please aid me to obtain justice, to ensure others do not experience the hardship I’m facing today, and prevent them from undergoing similar misfortune. 😭😭

 49. loli porn video

  I tried my luck on this casino website and won a substantial pile of money. However, afterward, my mom fell gravely ill, and I needed to take out some earnings from my account. Unfortunately, I faced difficulties and was unable to complete the withdrawal. Tragically, my mom passed away due to this gambling platform. I urgently ask for your support in bringing attention to this concern with the online casino. Please aid me to obtain justice, to ensure others won’t face the hardship I’m facing today, and stop them from facing similar tragedy. 😭😭

 50. loli porn

  I participated on this gambling site and won a considerable pile of cash. However, eventually, my mother fell gravely sick, and I needed to take out some funds from my casino balance. Unfortunately, I experienced issues and could not withdraw the funds. Tragically, my mom passed away due to the casino site. I earnestly plead for your help in addressing this issue with the site. Please aid me to obtain justice, to ensure others won’t have to endure the pain I’m facing today, and stop them from facing similar tragedy. 😭😭

 51. child porn site

  I participated on this gambling site and won a significant amount of earnings. However, afterward, my mother fell critically sick, and I needed to cash out some earnings from my account. Unfortunately, I encountered issues and could not finalize the cashout. Tragically, my mom passed away due to this casino site. I kindly plead for your help in bringing attention to this issue with the platform. Please assist me in seeking justice, to ensure others won’t have to endure the anguish I’m facing today, and avert them from undergoing similar tragedy. 😭😭

 52. xxx child

  I tried my luck on this gambling site and secured a considerable sum of money. However, eventually, my mother fell seriously ill, and I wanted to withdraw some earnings from my casino balance. Unfortunately, I experienced difficulties and could not finalize the cashout. Tragically, my mom died due to such gambling platform. I earnestly ask for your help in addressing this situation with the platform. Please aid me to obtain justice, to ensure others won’t experience the pain I’m facing today, and avert them from facing similar tragedy. 😭😭

 53. child porn video

  I participated on this casino website and won a considerable amount of money. However, eventually, my mother fell critically sick, and I needed to withdraw some money from my wallet. Unfortunately, I faced issues and couldn’t withdraw the funds. Tragically, my mother died due to this online casino. I earnestly ask for your assistance in reporting this concern with the online casino. Please help me to obtain justice, to ensure others do not face the hardship I’m facing today, and stop them from facing similar misfortune. 😭😭

 54. loli porn video

  I played on this online casino platform and won a considerable pile of cash. However, eventually, my mom fell critically ill, and I wanted to withdraw some earnings from my casino balance. Unfortunately, I encountered difficulties and was unable to withdraw the funds. Tragically, my mother died due to the casino site. I earnestly ask for your assistance in bringing attention to this concern with the site. Please assist me to find justice, to ensure others won’t experience the hardship I’m facing today, and stop them from experiencing similar misfortune. 😭😭

 55. scam

  I played on this casino website and earned a significant pile of cash. However, afterward, my mother fell gravely sick, and I wanted to withdraw some earnings from my wallet. Unfortunately, I faced difficulties and was unable to withdraw the funds. Tragically, my mother died due to such gambling platform. I kindly request your support in bringing attention to this concern with the platform. Please assist me in seeking justice, to ensure others do not face the pain I’m facing today, and prevent them from undergoing similar misfortune. 😭😭

 56. loli porn

  Wow, you’ve really outdone yourself this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this piece. I couldn’t help but express my appreciation for producing such fantastic work with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

 57. lost money

  💫 Wow, this blog is like a cosmic journey launching into the galaxy of excitement! 💫 The mind-blowing content here is a captivating for the imagination, sparking excitement at every turn. 🌟 Whether it’s lifestyle, this blog is a goldmine of exhilarating insights! #AdventureAwaits 🚀 into this cosmic journey of discovery and let your thoughts fly! ✨ Don’t just read, experience the excitement! 🌈 Your brain will thank you for this thrilling joyride through the realms of awe! 🌍

 58. child porn

  Absolutely fantastic, you’ve done an exceptional job this time! Your effort and creativity are truly commendable of this piece. I couldn’t help but express my appreciation for bringing such incredible content with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

 59. child porn

  This is amazing, you’ve done an outstanding job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this content. I couldn’t help but express my appreciation for sharing such incredible work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the fantastic work! 🌟👏👍

 60. child porn

  Incredible, you’ve truly surpassed expectations this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this work. I felt compelled to express my thanks for sharing such awesome content with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 61. child porn

  This is amazing, you’ve truly surpassed expectations this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this content. I couldn’t help but express my appreciation for creating such fantastic content with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the incredible work! 🌟👏👍

 62. child porn

  This is amazing, you’ve truly surpassed expectations this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this work. I just had to take a moment to express my gratitude for producing such incredible content with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the excellent work! 🌟👏👍

 63. lose money

  This is amazing, you’ve truly surpassed expectations this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this work. I couldn’t help but express my appreciation for creating such outstanding work with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the awesome work! 🌟👏👍

 64. lose money

  Incredible, you’ve done an incredible job this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this piece. I just had to take a moment to express my gratitude for producing such outstanding work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

 65. lose money

  Wow, you’ve really outdone yourself this time! Your effort and dedication shine through in every aspect of this content. I couldn’t help but express my appreciation for creating such amazing work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the incredible work! 🌟👏👍

 66. scam

  Absolutely fantastic, you’ve done an incredible job this time! Your dedication and creativity are truly admirable of this content. I just had to take a moment to express my gratitude for bringing such awesome content with us. You are incredibly talented and dedicated. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 67. duja didim пляж

  whoah this weblog is fantastic i really like reading your articles.
  Keep up the good work! You already know, a lot of
  individuals are looking around for this information, you can aid them greatly.

 68. scam

  Incredible, you’ve truly surpassed expectations this time! Your effort and creativity are truly commendable of this work. I simply had to thank you for creating such incredible work with us. You have an incredible talent and dedication. Keep up the amazing work! 🌟👏👍

 69. lose money

  This is amazing, you’ve done an exceptional job this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this work. I felt compelled to express my thanks for sharing such incredible work with us. Your talent and dedication are truly exceptional. Keep up the outstanding work! 🌟👏👍

 70. lose money

  This is amazing, you’ve knocked it out of the park this time! Your dedication and effort are evident in every detail of this content. I felt compelled to express my thanks for producing such outstanding work with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the amazing work! 🌟👏

 71. child porn

  Oh my goodness, you’ve done an incredible job this time! Your commitment to excellence is evident in every aspect of this piece. I simply had to thank you for sharing such amazing content with us. Your talent and dedication are truly admirable. Keep up the amazing work! 🌟👏

 72. lose money

  Oh my goodness, you’ve really outdone yourself this time! Your hard work and creativity are truly inspiring of this content. I simply had to thank you for sharing such fantastic content with us. You are exceptionally talented and dedicated. Keep up the incredible work! 🌟👏

 73. lose money

  Fantastic! I recently read your blog post and I’m absolutely amazed. Your insight on this topic is spot-on. It really made me think and can’t wait to read more. Thanks for sharing!

 74. criminal

  Incredible! I just finished reading your post and I’m thoroughly impressed. Your perspective on the topic is extremely valuable. I’ve gained a new perspective and am eager to read more. Thanks for sharing!

 75. lose money

  Incredible! I just finished reading your blog post and I’m blown away. Your analysis on this subject is incredibly insightful. I’ve learned so much and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

 76. scam

  Fantastic! I just read your blog post and I’m blown away. Your perspective on this subject is spot-on. I’ve learned so much and am eager to see what you write next. Your work is inspiring!

 77. criminal

  Fantastic! I just finished reading your post and I’m thoroughly impressed. Your perspective on this topic is extremely valuable. I’ve learned so much and can’t wait to see what you write next. Thanks for sharing!

 78. lose money

  Incredible! I just finished reading your blog post and I’m blown away. Your perspective on the topic is extremely valuable. I’ve learned so much and am eager to see what you write next. Your work is inspiring!

 79. scam

  Amazing! I just read your post and I’m absolutely amazed. Your analysis on this subject is incredibly insightful. It really made me think and am eager to see your next post. Thanks for sharing!

 80. lose money

  Wow! I just finished reading your blog post and I’m thoroughly impressed. Your insight on this subject is incredibly insightful. I’ve learned so much and can’t wait to read more. Your work is inspiring!

 81. scam

  Fantastic! I recently read your blog post and I’m absolutely amazed. Your analysis on this topic is spot-on. I’ve gained a new perspective and am eager to see what you write next. Your work is inspiring!

 82. criminal

  Fantastic! I recently read your post and I’m thoroughly impressed. Your insight on the topic is extremely valuable. I’ve learned so much and am eager to see what you write next. Thanks for sharing!

 83. criminal

  Fantastic! I just read your blog post and I’m thoroughly impressed. Your analysis on the topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

 84. lose money

  Incredible! I just finished reading your article and I’m thoroughly impressed. Your insight on this subject is spot-on. I’ve gained a new perspective and am eager to see your next post. Your work is inspiring!

 85. scam

  Incredible! I just finished reading your post and I’m absolutely amazed. Your perspective on this subject is incredibly insightful. I’ve learned so much and am eager to see your next post. Keep up the great work!

 86. criminal

  Fantastic! I just finished reading your blog post and I’m blown away. Your insight on this subject is incredibly insightful. I’ve learned so much and can’t wait to see your next post. Your work is inspiring!

 87. lose money

  Wow! I just finished reading your post and I’m absolutely amazed. Your analysis on this topic is incredibly insightful. I’ve gained a new perspective and am eager to see what you write next. Keep up the great work!

 88. lose money

  Incredible! I recently read your article and I’m absolutely amazed. Your analysis on this subject is spot-on. I’ve gained a new perspective and can’t wait to see your next post. Thanks for sharing!

 89. lose money

  Fantastic! I recently read your article and I’m thoroughly impressed. Your analysis on this topic is spot-on. I’ve gained a new perspective and can’t wait to read more. Keep up the great work!

 90. lose money

  Fantastic! I just finished reading your post and I’m absolutely amazed. Your perspective on this subject is incredibly insightful. It really made me think and am eager to see your next post. Keep up the great work!

 91. scam

  I urge you to avoid this platform. The experience I had with it has been only dismay along with doubts about deceptive behavior. Exercise extreme caution, or better yet, find an honest site for your needs.

 92. scam

  I urge you to avoid this platform. My own encounter with it has been only dismay along with doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, find an honest service to meet your needs.

 93. scam

  I urge you to avoid this site. The experience I had with it was purely disappointment along with concerns regarding fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, find a more reputable platform for your needs.

 94. lose money

  I strongly recommend steer clear of this site. The experience I had with it has been nothing but disappointment as well as suspicion of scamming practices. Be extremely cautious, or better yet, find a more reputable platform for your needs.

 95. criminal

  I highly advise steer clear of this platform. The experience I had with it was purely frustration and suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or even better, look for a trustworthy service to meet your needs.

 96. scam

  I strongly recommend steer clear of this site. My own encounter with it was only dismay along with doubts about deceptive behavior. Be extremely cautious, or alternatively, find a more reputable platform for your needs.

 97. criminal

  I highly advise steer clear of this site. My own encounter with it has been only disappointment as well as doubts about fraudulent activities. Be extremely cautious, or better yet, find a more reputable service for your needs.

 98. criminal

  I urge you steer clear of this site. My own encounter with it has been nothing but frustration along with doubts about scamming practices. Proceed with extreme caution, or alternatively, look for an honest service to fulfill your requirements.

 99. scam

  I highly advise steer clear of this site. The experience I had with it was only dismay and suspicion of deceptive behavior. Be extremely cautious, or better yet, find an honest service for your needs.

 100. lose money

  I highly advise stay away from this site. My personal experience with it has been purely disappointment along with suspicion of fraudulent activities. Exercise extreme caution, or better yet, look for an honest service for your needs.

 101. lose money

  I strongly recommend to avoid this site. My own encounter with it was purely disappointment and doubts about scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable site for your needs.

 102. lose money

  I urge you steer clear of this site. My own encounter with it has been purely frustration and suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or alternatively, seek out a more reputable service to meet your needs.

 103. scam

  I urge you to avoid this site. My personal experience with it has been purely disappointment along with concerns regarding scamming practices. Be extremely cautious, or even better, seek out a trustworthy platform to meet your needs.

 104. lose money

  I strongly recommend steer clear of this platform. The experience I had with it was nothing but dismay and suspicion of fraudulent activities. Be extremely cautious, or even better, find a trustworthy site for your needs.

 105. No se requiere receta para comprar famvir en Bolivia

  Hey there just wanted to give you a quick heads up. The
  text in your article seem to be running off the screen in Ie.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility
  but I figured I’d post to let you know. The design and
  style look great though! Hope you get the problem resolved soon. Thanks

 106. lose money

  I highly advise stay away from this platform. My personal experience with it has been purely dismay and suspicion of scamming practices. Exercise extreme caution, or alternatively, find a more reputable platform for your needs.

 107. scam

  I highly advise stay away from this platform. My personal experience with it was purely dismay and suspicion of deceptive behavior. Exercise extreme caution, or even better, find a trustworthy platform to meet your needs.


Post a new comment