3.1

Mësimi, edukimi dhe kriteret e moralit

Spread the love

A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Vetëm të zotët e mendjes marrin mësim” (Surja ez-Zumer, ajeti 9)

Kush nuk përmirësohet me edukatën e Zotit, nuk do të përmirësohet me edukatën personale” – Muhamedi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij)

Ekziston një dallim i theksuar ndërmjet arsimimit dhe edukimit. Sa rëndësi ka arsimimi, po aq rëndësi ka edhe edukimi apo terbija. Çdo njeri në jetën e vet ka një mision, ka një qëllim dhe Zoti me fisnikërinë e Tij secilin prej nesh e ndihmon në jetë sipas qëllimit që ka. Nëse njeriu mbështetet në forcën e Zotit, Ai patjetër do ta ndihmojë, por smirëkëqijtë nuk kanë guxim të kërkojnë ndihmë nga Zoti për të bërë punë të liga. Prandaj, qëllimi në jetë ka shumë efikasitet për të arritur më të mirën, në të dy botërat.

Ne, me arsimim mundohemi të ngulisim diturinë në mendjen e një personi përmes dhënies së një programi edukativo-mësimor. Por edukimi apo terbija është një element tjetër shumë me rëndësi në personalitetin e fëmijëve dhe rinisë sonë. Edukimi kërkon një kohë më të gjatë për të arritur rezultatin e duhur, në mënyrë që Zoti të jetë i kënaqur me ne. Ne si mësues të njerëzimit, me një profesion të njëjtë si të Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), mundohemi që me arsimim të mbjellim edhe edukimin.

Fëmijët (të rinjtë) tanë mund të jenë shumë të mençur dhe të kenë dije deri diku të kënaqshme, por shpeshherë ndodh që ata të devijojnë nga disa dituri që nuk kanë burime të duhura humane. Prandaj, është shumë me rëndësi që dijet tona të merren e të jepen në emër të Zotit i Cili na ka krijuar. Ai na krijoi me një dituri të pastër në nëndijen tonë të pastër, që për fat të keq kjo nëndije shpeshherë di të mbetet shumë pasive nëse njeriu nuk punon për ta ngritur mendjen dhe shpirtin e tij. Kur jemi tek nëndija, vetëdija dhe edukata e mirë, ne kemi shembuj nga jeta e Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), për të cilët Zoti ka thënë se ata janë të pamëkatë: “Vërtet, Allahu vetëm dëshiron t’ju mbajë larg nga çdo lloj papastërtie. O ju, Ehlul-Bejt, do t’ju pastrojë tërësisht”. (Surja el-Ahzab, ajeti 33)

Prandaj, kjo pastërti mendore dhe shpirtërore i ka bërë këta autoritet që të jenë plotësisht të vetëdijshëm për veprat e shëmtuara dhe të liga si dhe tërësisht të përsosur nga aspekti i ngritjes shpirtërore. Me një fjalë, mendja e shëndoshë është në trupin e pamëkatë, sepse kujtesa e njeriut dobësohet gjersa ai bën mëkate.

Sot në shekullin XXI, kur bota me teknologjinë e saj e ka mobilizuar njeriun dhe ka arritur ta largojë nga shpirtërorja si dhe vlerat familjare, tradicionale dhe fetare janë zbehur shumë, prandaj kryesuesit e familjeve, shkollave, dhe institucioneve kulturore kanë shumë probleme dhe vështirësi për edukimin e njeriut sidomos të fëmijëve dhe rinisë. Sikur të kishim punuar të gjithë siç na këshillon Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij): “Po shpëtove një njeri, do të kesh shpërblimin sikur të kesh shpëtuar tërë botën”, po sikur çdonjëri prej nesh të kemi këto prirje dhe bindje që ta shpëtojmë nga e keqja një vëlla apo një motër, do të ishte e tërë bota e udhëzuar dhe e shpëtuar.

Allahu i Madhëruar në Kuran na premton se “nuk do ta humbasë mundin e askujt, qoftë mashkull apo femër…” (Surja el-Maide, ajeti 195), prandaj puna rreth edukimit dhe arsimimit është një meritë dhe punë e shenjtë për të gjithë ata që marrin dije dhe shëmbëllejnë me edukatë të mirë. Të studiosh do të thotë të adhurosh. Feja islame ka ardhur për të vetëdijesuar njeriun, për ta ngritur në piedestalet më të larta humane, prandaj kjo neve na jep shpresë se nëse punojmë me qëllime të sinqerta, patjetër Ndihmësi ynë në këtë rrugë do të jetë Allahu, ndërsa kënaqësia do të jetë e gjithanshme.

Njeriu i edukuar është konstruktiv, ai ndërton vetveten dhe mjedisin që e rrethon, sjellja dhe veprat e tij flasin për të, prania dhe dukja e tij është më efektive sesa fjala e tij. Suksesi i tij në ndërtimin e mjedisit të tij rezulton nga suksesi i tij në ndërtimin e vetvetes dhe anasjelltas. Feja islame përmban mësime të shumta, të cilat janë këshilla për të gjitha aspektet e jetës njerëzore dhe mbulojnë të gjitha nevojat njerëzore, qofshin ato materiale apo shpirtërore, individuale apo shoqërore, kulturore apo ekonomike etj.. Prandaj, është e pamundur, që në botë të ekzistojë një sistem tjetër përveç Islamit, që e mbron familjen, nderin dhe identitetin e një populli. Kur themi feja islame, kjo nuk nënkupton që ne i anashkalojmë fetë e tjera hyjnore, por nëse bëjmë një krahasim të feve të tjera që kanë një largësi shumë të gjatë kohore në krahasim me fenë islame, që ka shumë devijime, keqinterpretime dhe abuzime me librat e shenjtë, atëherë rezultat i gjithë kësaj është se sipas statistikave botërore, është vërtetuar se familjet muslimane kanë më shumë natalitet dhe ngrohtësi familjare, duke falënderuar mësimet islame të cilat e bëjnë të ndaluar celibatin (mosmartesën) për të cilën Allahu në Kuran e cek se ata (të krishterët) ia ndaluan vetes martesën, nga e cila ndalesë nuk mund të përmbaheshin.

I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Gjëja më e mirë që babai mund të sigurojë për fëmijën e tij, është sjellja e mirë dhe formimi i moralit të tij”. Pra, të punosh për edukim dhe moral të mirë nuk mund të vëresh suksesin aty për aty, por suksesi i atyre që punojnë për edukim ecën ngadalë, me hapa të vogla por të thella, që nguliten në zemrat dhe shpirtrat e pasardhësve tanë. Një ditë, kur ne të plakemi, e të rinjtë gjallërojnë, neve na mbetet t’i shikojmë dhe të gëzohemi me frutat e sukseseve tona, duke u kënaqur me edukatën apo edukimin që ia kemi trashëguar fëmijëve dhe studentëve tanë.

Prindërit mësuesit, edukatorët dhe profesorët, nëse janë udhëheqës në veprat e mira, ata tërheqin vëmendjen e të tjerëve dhe në fund të tjerët vendosin në kryerjen e veprave të tilla. Pranimi i shembullit të mirë është mjaft interesant, sidomos te të rinjtë. Sa më shumë që njerëzit bëhen më të plotë aq më shumë duan të bëhen shembull i të tjerëve dhe këtë ndjenjë e shprehin përmes sjelljes së tyre dhe me kryerjen e veprave të mira. Si pasojë e kësaj edhe të tjerët nxiten të veprojnë njëjtë. Prandaj edhe në psikologjinë islame “pranimi i shembullit” numërohet si mjeti më i mirë i edukimit.

Për fund, do të shtoja një mendim të Imam Aliut (paqja qoftë mbi të), i cili na këshillon se njeriu duhet të punojë shumë për të formuar personalitetin e vet, me virtyte të mira, sjellje të bukur, punë dhe vepra të pëlqyera. Ky personalitet duhet të krijohet deri në moshën 30 vjeçare, përmes personalitetit tonë do të na njohin bota mbarë dhe në momentin kur njeriu formon personalitet, ai fillon të njohë aftësitë e veta dhe prirjet e tij se ku gjendet talenti i tij. Në momentin kur ai e zbulon talentin e vet, atëherë fillojnë sukseset në jetë, sepse ai në atë kohë e ka njohur veten, e kush e njeh veten e tij ai ka njohur edhe Zotin, e nëse ne e njohim sa më shumë Zotin, atëherë do të kemi dhe njerëzinë të përkryer që në terminologjinë islame i themi insani kamil. Pra “men ‘arefe nefsehu fekad ‘arefe Rabbehu!” – “Kush e njeh veten e tij, veçse e ka njohur edhe Zotin e tij”.

(Fjala e kryeredaktores, revista “Vlera”, nr. 13, janar 2015, fq. 3-4)
There are 322 comments

Add yours
 1. stola

  New to The Independent? Hi } There’s no secret that this space has been garnering attention for the wrong reasons. The biggest issue with regulation and oversight would be the idea that cryptocurrency was designed to be independent of the traditional financial system. We are aware of an issue with EUR fiat wallet deposits and withdrawals. Our team is working to address the issue. © 2023 Vox Media, LLC. All Rights Reserved Help Center Or if you would prefer: No incidents reported. Hi } While Ensogo was shuttering its Southeast Asia operations,​​ Marszalek was founding the company that became Crypto. Its original name was Monaco, and the original business plan was to market prepaid debit cards. These cards were linked to Monaco’s own cryptocurrency, known as the “Monaco token,” with payment processing handled by Visa. But in 2018, the value of Bitcoin dropped by 78 percent, taking the Monaco token’s value down with it. It was then that Marszalek executed an extraordinary series of marketing coups that would eventually turn his prepaid-debit-card start-up into a household name.
  https://www.smsclub.org/forums/users/995cc9497cmlvi/
  The layoffs at Crypto would be its second in about six months, after it reduced jobs in July last year to weather the macro economic downturn amid rising interest rates. Earlier in May, Crypto has integrated with Canadian e-commerce giant Shopify so global merchants can accept crypto payments and save on processing fees through cash-final settlements. If you’re the type of person who cares about crypto, you can download the Crypto․com app from the App Store to get started (and get $25 for free). To accept cryptocurrencies, enable one or more of the following additional payment methods from the Payments page in the Settings section of your Shopify admin: When you use a Crypto Wallet to purchase flight tickets with Cronos (CRO), you are entitled to receive up to 4% back, known as Pay Rewards. These Rewards will appear in your Crypto Wallet.

 2. Slamb

  Used Slot Machine Sales 1-800-342-6737EMAIL: squiresandcorrie@gmail WhatsApp us today Payment Via Bitcoin See all of our New Website Additions Just want to let you know that I’m really enjoying my slot machine, Only had for 2 weeks, but I love it, Thanks again Just want to let you know that I’m really enjoying my slot machine, Only had for 2 weeks, but I love it, Thanks again SHIPPING INFORMATION | WARRANY INFORMATION © 2021 Copyright Vegas Style Slots © 2021 Copyright Vegas Style Slots Just want to let you know that I’m really enjoying my slot machine, Only had for 2 weeks, but I love it, Thanks again. Gamblers Choice is a great place to buy a slot machine. The price is right, technical support and the people that work there are great to work with. (I love my new slot machine) Used Slot Machine Sales 1-800-342-6737EMAIL: squiresandcorrie@gmail
  http://www.daonmindclinic.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=43868
  In fact, you won’t see dealers opening up packs of new playing cards, as the casinos get special boxes that have six decks of pre-shuffled cards in them to speed up play. Here are some of the best slots to be able to get started whilst immersing yourself into Luckyland slots: LuckyLand Slots is primarily a single-player experience, but you can share your progress and interact with friends on social media. When you use one of our links to register for a new LuckyLand account, you will receive a welcome bonus of 7,777 Gold Coins along with 10 free bonus Sweeps Coins just for signing on. Cyberbingo login. Bronco billy bingo cards. You’ll also qualify for a special first purchase $10 Gold Coin value package for just $4.99, including 50,000 Gold Coins bundled with 10 free Sweeps Coins. No promo or bonus code is needed.

 3. liz

  Q1: What are the rules in online blackjack games? Welcome to Spin Casino! You’ve arrived at one of the best online casinos in Canada, with years of industry experience, secure play and trusted security systems to keep you and your information safe. Our titles are also mobile-optimized for gaming on the go, with a mobile casino app to streamline the experience. Check out Slotsmillion’s Live Blackjack tables now! There’s no better place to play casino games than right here at Bovada. With both live dealer and standard online casino games available, you can choose how you want to play your favorite casino games. The live dealer options have real people dealing the cards and spinning the wheels. Their game selection includes table game classics like roulette, blackjack, baccarat, and super 6. The dealer runs the game through a live video feed, and you’re connected through a chat.
  http://nofearofficial.com/bbs/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=19029
  If a Player who wants to play Games (other than Play-for-Free Games, Sports Betting Games Played Online and Draw Based Lottery Games Played Online) has both Bonus Funds and Unutilized Funds in their Player Account (regardless of whether the awarding of the Bonus Funds preceded or followed the credit of notional funds to the balance of the Player Account, whether resulting from a deposit of funds with OLG by the Player or the winning of a Prize by the Player), the Unutilized Funds will be used first to play the eligible Games until all of the Unutilized Funds have been utilized, following which time the Bonus Funds will be used. Winnings from wagers placed with Bonus Funds are added to the Bonus Funds balance. Developer: ashby Did my win? Continue reading to find out how to win real money online with free spins, what sites offer no deposit free spins bonuses and what bonuses require you to deposit money to play slots.

 4. comprar butenafine 15 g en Bélgica en línea

  Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything.
  However just imagine if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”!

  Your content is excellent but with images and clips, this blog could certainly be one of the greatest in its field.

  Good blog!

 5. chund

  The first online casino from Microgaming was founded in 1994. Since then, it has developed hundreds of different slot machines, both virtual and real. The company is not afraid of experiments, changes the classic game rules on the machines and invents completely new games, with original graphical content and interesting rules. Developers create almost realistic graphics, music design also meets the highest demands – in the machines very rarely used “tracker” music, but often the sound of mechanical reels in rotation. instant payout new zealand The Live Casino hub of VideoSlots is a streaming service created and powered by Evolution Gaming that broadcasts live games, played in real-time that you watch and participate in. This is a staggeringly immersive gaming experience and there are over 150 live tables for you to join and win at.
  https://www.chordie.com/forum/profile.php?id=1668341
  Wild Frames is a matrix slot, a genre in which Play’n Go has pretty much specialized itself. Winning combinations are made with cluster pays. The symbols fall down to make new winning combinations. The theme is retro fruit machine and if you get lucky, you can win no less than 7,000 x the total bet. Try out your luck at Winfest! The game comes with an RTP of 96.5 percent, which is fairly high. Moreover, one of the main focuses of the game is the Wild symbol, which is why the game is named Wild Frames, after all. In fact, most of the special features revolve around wild symbols and their frames. If you aren’t convinced yet, try out the Wild Frames demo version and see for yourself! You can access Wild Frames free play in just a few clicks: log in to your EnergyCasino account, search for Wild Frames, and hover over the thumbnail to display the grey Demo button. You can adjust your wager to suit your playstyle, and you will have plenty of virtual funds to fully enjoy the experience of the Wild Frames online casino slot.

 6. Ced

  Слот машините са най-популярните казино игри , съществувала някога . Независимо дали става дума за онлайн слотове , или реални ротативки в истински казина . Изборът от онлайн казино игри безплатно достига няколко хиляди опции . Но как започва всичко ? В следващите редове ще ви разкажем за историческия път на слот игрите . Няма допълнителни такси за депозит с А1 ваучер в казино. Не се начисляват суми за доплащане от казиното или към мобилата ви сметка. Трансакциите от този тип са напълно безплатни. Имайте предвид, че мобилният оператор A1 не би удържал сума за подобен тип депозити от телефона със СМС.
  http://www.joto.ru/user/h8eaoxi558
  Игрите на маса, заедно със слотовете, са основата на сайтовете за хазарт. Бакара, блекджек, рулетка, крапс и покер са изключително популярни игри. Подобни игри обикновено включват карти, умения, както и малко късмет. При казината с ниски депозити, залозите в тези игри на маса са по-ниски – можете да играете за ръце, например за сума от BGN 5. 3. Онлайн казина с Cashterminal – този метод също е от най-предпочитаните и най-добрите онлайн казина го предлагат. Той спестява време и няма да чакаш на опашки, за да депозираш. Превеждането става лесно-като избереш иконката. Можеш да използваш този метод за депозити в онлайн казина с Cashterminal при Палмс бет и Уинбет.

 7. agilm

  + λειτουργική ιστοσελίδα με εύκολη πλοήγηση, Εάν είστε λάτρης του διαδικτυακού καζίνο, πρέπει να έχετε ακούσει για δωρεάν περιστροφές. Οι Δωρεάν Περιστροφές είναι ένας δημοφιλής τύπος μπόνους που προσφέρουν πολλά καζίνο στους παίκτες τους, επιτρέποντάς τους να περιστρέφουν τους κυλίνδρους των αγαπημένων τους κουλοχέρηδων χωρίς να χρειάζεται να ξοδεύουν τα δικά τους χρήματα. Για να βρείτε κωδικούς μπόνους, μπορείτε να ελέγξετε τη σελίδα προσφορών του καζίνο στο οποίο παίζετε, να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο ή να εγγραφείτε στη λίστα αλληλογραφίας του καζίνο. Όταν χρησιμοποιείτε κωδικούς μπόνους, φροντίστε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις για να βεβαιωθείτε ότι δικαιούστε να χρησιμοποιήσετε το μπόνους.
  https://golf-wiki.win/index.php?title=Ολα_τα_online_casino_Paysafecard
  Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διασκεδάσετε παίζοντας σε μία ρουλέτα δωρεάν. Μπορείτε να βρείτε κάποιες ευκολότερες και κάποιες άλλες που να απαιτούν περισσότερη σκέψη για την κατανόηση αλλά και την εφαρμογή τους. Ωστόσο, αν ψάχνετε μια στρατηγική για highroller τότε θα ήταν καλύτερο να διαλέξετε κάποια από τις απλούστερες όπως είναι η Martingale αλλά και η d’Alembert. Roulette77 είναι μία από τις κορυφαίες ιστοσελίδες που ασχολούνται με τα διαδικτυακά καζίνο. Τα τελευταία χρόνια, η online διασκέδαση έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα και μια ιστοσελίδα σαν κι αυτή είναι απαραίτητη για να σας καθοδηγήσει στα πρώτα σας βήματα στον χώρο.

 8. Walay

  The Mostbet mobile app is also among the top 10 most popular apps in India. Using the Mostbet app you can definitely not worry about your security, as the app is presented by a licensed bookmaker. Check out the information below to learn more about the Mostbet app. The Betfair app was one of the last bookmakers to add downloadable betting apps for iOS and Android. However, this is the most advanced software you can find in the market. By the way, there are two versions of the app for each OS: a sportsbook app and an exchange betting app. The application’s friendliness to Indian bettors is seen in special attention to cricket and horse racing lines. If you are a user from India and are looking for a seamless sports betting experience, we have the perfect solution for you – the Parimatch app! By downloading the latest version 2023, you will get an advanced platform that combines convenience, security and a wide selection of gambling games right in the palm of your hand.
  http://www.khmchanyak.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=23101
  One thing that sets PointsBet Sportsbook apart from other online betting sites is the “points betting” feature. It’s a unique betting method that increases your potential payout on spread bets depending on the final result. At The Value Betting Blog we bring together Betting Strategy, Betting Systems, Bookmaker Analysis, and a whole lot more. From AI Machine Learning algorithms for Sports Betting to the absolute basics, we’ve got you covered. We continually innovate to bring our customers engaging ways to bet and game, whether in betting shops, sportsbooks, online or on their mobile devices. And we are committed to enabling them to gamble in a positive way, with a range of tools and systems that promote customer control. Betfred were a bit slow on the uptake of cash out betting, but we were delighted to hear the announcement that they would be including it. Cash out betting allows you to essentially cash out your bet before the match has finished to guarantee your returns. Anything that happens after the cash out is irrelevant and the returns you take at the time will be your final amount.

 9. België

  Woah! I’m really loving the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get
  that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance.
  I must say that you’ve done a excellent job with this. Also,
  the blog loads extremely fast for me on Firefox.

  Superb Blog!

 10. oromone en venta en Marruecos

  Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am experiencing
  problems with your RSS. I don’t understand why I
  cannot subscribe to it. Is there anybody else getting the same RSS issues?

  Anyone who knows the solution will you kindly respond?
  Thanks!!

 11. Denice

  I need to to thank you for this excellent read!!
  I certainly enjoyed every bit of it. I have you bookmarked to look at new stuff you post…

 12. Carrie

  Have you ever considered about adding a little bit more
  than just your articles? I mean, what you say is fundamental and everything.
  However just imagine if you added some great pictures or video clips to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with pics
  and video clips, this site could certainly be
  one of the greatest in its niche. Very good blog!

 13. aankoop van evista in Antwerpen

  Howdy exceptional website! Does running a blog such as this require a great deal of work?

  I have very little understanding of programming however I was hoping to
  start my own blog soon. Anyway, should you have any recommendations
  or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic but I just wanted to ask.
  Thank you!

 14. Margareta

  This is really fascinating, You are an overly professional blogger.
  I have joined your rss feed and look ahead to in search of extra of your excellent post.
  Additionally, I have shared your web site
  in my social networks

 15. Carmela

  Great site. Lots of helpful info here. I am sending it to several pals
  ans also sharing in delicious. And naturally, thank you for your effort!

 16. Benjamin

  My brother recommended I would possibly like this website.
  He used to be totally right. This put up actually made my day.
  You can not imagine just how a lot time I had spent
  for this information! Thank you!

 17. Berenice

  Good day very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I’m satisfied to find so many useful information here within the
  post, we need work out extra techniques on this regard,
  thank you for sharing. . . . . .

 18. comprar amen en Italia sin receta médica

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be
  happy. I’ve learn this put up and if I could I wish to recommend you some fascinating issues or suggestions.
  Perhaps you could write next articles relating to this
  article. I want to read more issues approximately it!

 19. prijs van acillin in Den Haag

  I am really impressed with your writing skills and also with
  the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a nice blog
  like this one today.

 20. psymn

  You play Pai Gow poker using one card deck consisting of fifty three cards. The extra card is the joker. The joker can be wild in some cases. With video poker games, the joker will always be wild but with Pai Gow you can only use it as an ace or it can help you to create a straight, a flush, a straight flush and even a royal flush. Yes, online poker for real money is available and some sites have downloadable apps available. online poker is available on your iPad, Android, iPhone and or desktop. During a round of Pai Gow Poker, each player and the dealer is dealt seven cards that must be arranged into two poker hands: a five-card hand and two-card hand. The object of the game is to bet on whether the player’s hands beat those of the dealer. Pai Gow poker is growing in popularity online, with many casinos offering the game directly through the web browser on your computer or mobile device, meaning there is no need to download an app directly onto your device.
  http://edeniquemall.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3601
  Alternatively, you might make deposits with a bank transfer from a checking account. That requires you to enter your bank details, which can also put you at risk. Instead of forfeiting your private banking information, you can opt for online casino Pay by Phone Bill deposits. This option lets you charge your deposit amount to the monthly bill you receive from your phone provider. Nоwаdаys, finding аn оnlinе саsinо раy by рhоnе bill орtiоn isn’t соmрliсаtеd. Thе numbеr оf casinos with Zimpler, fоr еxаmрlе, оr casinos with Boku deposit methods kеерs inсrеаsing. You can use both credit and debit card to pay for your casino experience. However, if you are using a casino based in the UK, they no longer allow player to pay via credit card. This is because it is easier for player to flake on their commitments when making a deposit and both credit card companies and casino sites lose out. It’s not the end of the world but it is something to remember when playing online casinos UK side.

 21. Einkauf von Schlafmitteln mit osral

  Hey I am so excited I found your site, I really found you by accident, while I was browsing on Askjeeve for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round thrilling blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have
  bookmarked it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the
  fantastic job.

 22. aciclovir in belgischer Apotheke erhältlich

  Hi I am so happy I found your blog, I really found
  you by accident, while I was looking on Yahoo for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a
  remarkable post and a all round entertaining blog (I also love the
  theme/design), I don’t have time to browse it all
  at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so
  when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic job.

 23. zakup clexane w Polsce

  hey there and thank you for your info – I have certainly picked up anything new from right here.
  I did however expertise some technical issues using this web site, as I experienced to reload the website many times previous
  to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes
  affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing
  with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for much more
  of your respective intriguing content. Ensure
  that you update this again soon.

 24. Dana

  Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to
  and you are just too wonderful. I really like what you have acquired here, really like what you’re saying and the way
  in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it wise.
  I can’t wait to read far more from you. This is actually a terrific
  site.

 25. bupropion frei verkäuflich in Deutschland

  I loved as much as you’ll receive carried out right
  here. The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.


Post a new comment