4.1

Planifikimi është përparim

Spread the love

Autore: Zehra Huduti

Sa i përket jetës sonë të kësaj bote, veproni në një mënyrë sikur të jetoni përgjithmonë. Sa i përket jetës suaj në ahiret, veproni në një mënyrë sikur të vdisni nesër” – Pejgamberi Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij).

Përparimi në mendimin islam është i ndryshëm nga përparimi në një qytetërim materialist perëndimor. Qytetërimet perëndimore e shohin përparimin nga një perspektivë e vetme, nga një perspektivë materialiste: ata besojnë se përparimi kryesisht përbëhet nga dimensionet financiare, shkencore, ushtarake dhe teknologjike, ky është nocioni perëndimor i përparimit.

Por, në mendimin islamik, përparimi gëzon shumë dimensione të tjera: përparimin në shkencë, përparimi në etikë, përparimi në administrimin e drejtësisë, përparim në mirëqenien publike, përparim në çështjet ekonomike, përparim në arritjen e nderit dhe besueshmërisë ndërkombëtare, përparim në pavarësinë politike, së fundi, përparim në shërbimin ndaj Perëndisë dhe në zhvillimin e një marrëdhënieje më të ngushtë me Të.

Kjo do të thotë, përparimi, nga këndvështrimi islamik, përfshin aspekte shpirtërore dhe hyjnore në mes të dimensioneve të saj të shumta. Të afrohesh me Allahun e Lartësuar në konceptin islam të përparimit është gjithashtu qëllimi përfundimtar i revolucionit tonë. Islami na mëson:

Ata që heqin dorë nga jeta e tyre tokësore për hir të së ardhmes dhe ata që heqin dorë jetën e tyre në botën tjetër për hir të jetës së tyre tokësore, nuk janë një prej nesh” – Pejgamberi Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij). [Es-Shejh es-Saduk, “Men lā jahdhuruhul-Fakīh”, vëll. III, fq. 156]

Është e gabuar të heqësh dorë nga jeta e kësaj bote për hir të jetës së tjetrit në botën tjetër, ashtu siç është e gabuar të sakrifikosh jetën tënde në ahiret për hir të jetës së kësaj bote. Ka një transmetim që thotë: “Sa i përket jetës sonë të kësaj bote, veproni në një mënyrë sikur të jetoni përgjithmonë”. Kjo do të thotë, mos i kufizoni planet tuaja në jetëgjatësinë tuaj, dhe të bëjnë plane për pesëdhjetë vitet e ardhshme, për shembull. Zyrtarët tanë qeveritarë dhe ata që janë përgjegjës për përgatitjen e planeve për vendin duhet t’i kushtojnë vëmendje kësaj pike. Ne nuk duhet të dështojmë, në përgatitjen tonë të planeve, për pesëdhjetë vitet e ardhshme, duke menduar se nuk mund të jetojmë shumë gjatë. Planifikoni në një mënyrë sikur të jetoni përgjithmonë. Bëni plane për brezat e ardhshëm sa me kujdes dhe seriozisht si kur planifikoni vetë.

Nga ana tjetër: “Sa i përket jetës suaj në ahiret, veproni në një mënyrë sikur të vdisni nesër”. Domethënë, bëni më të mirën tuaj në jetën tokësore dhe në ahiret. Ky është koncepti islamik dhe revolucionar i përparimi, përparim që është gjithëpërfshirës.

(Revista “Vlera”, nr. 23, korrik/gusht 2017, fq. 23)
There are no comments

Add yours