492ff40ce0a30b324cf80b12b39f6999

Pranueshmëria, të qenit i kënaqur ose harmonia; jep paqen e mendjes

Spread the love

Pranueshmëria, të qenit i kënaqur ose harmonia jep paqen e mendjes

 

Çfarë është pranueshmëria apo Këna’at? Këna’at është një shprehje islame që do të thotë të jesh i kënaqur dhe dakord me atë që Perëndia na ka dhënë si mjet jetese, duke shmangur humbjen, lakminë dhe xhelozinë ndaj të tjerëve që mund të duken më mire sesa ne. Në një hadith, lexojmë: “Këna’at është cilësia më e mirë për të fituar paqen e mendjes dhe qetësinë shpirtërore dhe është më me vlerë se nderi, lavdia dhe prestigji.” (Bihar ul Anwar, vëllimi 78).

Një person i kënaqur nuk ndjen varfërinë dhe nuk mbingarkohet me borxhe. Allahu i ka zbritur Profetit Davud (as): “Kam vendosur pasurinë në Kën’at, por njerëzit kanë tendencë ta kërkojnë atë në pasuri të shumta materiale dhe kështu që ata kurrë nuk e marrin atë.” (Bihar ul-Anwar, vëllimi 77) .

Gjithashtu, Imam Ali (as) e ka konsideruar Kënatin si një nga bekimet që Allahu i dhuron shërbëtorëve të Tij të favorizuar: “Allahu e frymëzon me pranueshmëri atë prej shërbëtorëve të Tij për të cilët Ai dëshiron jetën e bekuar”.

Në të vërtetë, duke u kënaqur me atë që ke nga mjetet dhe zotërimet e botës, duke qenë modest në konsum dhe shpenzim të asaj, duke qenë i duruar përballë tensioneve dhe mungesave, duke qenë indiferent ndaj stolive të botës së luksit, duke u shmangur për çdo krahasim të gjendjes materiale me ato të të tjerëve, duke mos treguar ndonjë dëshirë për atë që disa të tjerë mund të duken të gëzojnë kënaqësinë dhe duke mos u kënaqur me atë që Perëndia të ka dhënë për ushqim dhe jetesë, mund të përfshihen të gjitha këto në kontekst të Kënatit.

 

Është transmetuar se në përgjigje të një pyetjeje për kuptimin e shprehjes së Kur’anit ‘Jetë e pastër (hajatu tajibah) ‘ (Surja Nahl, ajeti 97), Hazreti Muhamedi (as) ka thënë: “Kjo është Këna’at. Kështu, sipas Kuranit të Shenjtë, një jetë e pastër duhet të gëzohet përmes Kënatit dhe, natyrisht, humbja dhe ndjekja e një mënyre të çuditshme të jetës çon në varfëri, pasi ndër të tjera, pasuria është e pafundme dhe shpenzimi i parave në gjëra të padobishme sjell varfëri. Sot shohim se shumë njerëz që ankohen për problemet financiare mund të konsiderohen si shkak për paaftësinë e tyre për të planifikuar një ekonomi të duhur për vete; ata blejnë sende të panevojshme shumë të shtrenjta dhe më vonë ata e gjejnë veten të paaftë për të blerë disa mallra më të nevojshme dhe kështu përfundojnë duke u ndjerë të varfër dhe të privuar.

Poashtu duhet të përfshijmë në këtë kusht (pra të qenit i kënaqur dhe në harmoni) drejt statusit shoqëror dhe natyrisht edhe ndaj bashkëshortit. Personi me të vërtetë i kontestuar nuk ndjehet i trishtuar kur, për shembull, nëse sheh një mik apo të afërm që ka arritur një pozitë të lartë shoqërore dhe gjithashtu nuk e krahason kurrë bashkëshortin e tij / saj me bashkëshortin e të tjerëve, qoftë në aspektin e paraqitjes apo aftësive dhe kështu gjithmonë ndjen paqen e mendjes që është një bekim i madh me të vërtetë. Allahu na bëftë shërbëtorin e tij të kënaqur!

Përktheu nga persishtja : Zehra Huduti