7a92367f336930ed266d39f684c561d9

Shembull për të gjitha gratë – Zonja Fatime Zehra –

Spread the love

Shembull për të gjitha gratë – Zonja Fatime Zehra –

Dr. Reza Ramazani

Sekretarja e Përgjithshme e Asamblesë Botërore të Ehlul Bejtit (as) deklaroi:
“Si një grua e vërtetë muslimane e edukuar në shkollën e Profetit Muhamed (a.s), Zonja Zahra (as) ishte aktive dhe me ndikim jo vetëm në pozitën e nënës.  dhe gruaja, por edhe në arenën sociale”.

Sekretari i Përgjithshëm i Asamblesë Botërore të Ehli Bejtit (a.s.) deklaroi: “Studimi i jetës së Zonjës Zahra (a.s.) është i domosdoshëm në çdo periudhë dhe epokë, veçanërisht në kohën tonë që po përballemi me çështje të ndryshme.  Studimi i pozitës mësimore të Zonjës Zahra (a.s.) si mësuese, dhe statusi i saj arsimor si edukatore, është një çështje e rëndësishme që mund të ketë rezultate të vlefshme në studimin e jetës së saj.”

“Ajo luante rolin e edukatores në shtëpi dhe mundi të rriste fëmijët më të mirë me sa më pak lehtësi.  Gjatë gjithë jetës së saj, Zonja Zahra (a.s.) u përball me telashe, probleme dhe çështje të ndryshme.  Pas lindjes së saj, ajo u përball me neglizhencën e grave fqinje ndaj nënës së saj, Zonjës Hatixhe (as), dhe si fëmijë, ajo u përball me problemet e muslimanëve dhe vështirësitë e Shejh Ebi Talib (Lugina e Ebi Talibit, gjatë bojkotit të pabesimtarëve mekas të Hashemitëve) dhe sanksionet sociale dhe ekonomike”, shtoi Ajatollah Reza Ramazani, duke shprehur
karakteristikat e Zonjës Zahra (as).

“Zonja Zahra (a.s.) u martua me Imam Aliun (a.s.) i cili ishte homologu i tij.  Nëse Zoti i Madhëruar nuk do ta kishte krijuar Imam Aliun (a.s.), nuk do të kishte të barabartë për Zonjën Zahra (a.s.).  Imam Aliu (a.s.) ishte i pranishëm në luftërat e kohëve të hershme të Islamit që iu imponuan Profetit Muhamed (p.b.u.h) nga jobesimtarët.  Prandaj, roli edukativ i Zonjës Fatime Zahra (a.s.) ishte shumë i spikatur”, vazhdoi ai.

“Zonja Zahra (as) ishte gruaja dhe nëna më e mirë në shtëpi”, shtoi profesori i niveleve të larta të seminarit të Kumit.
“Ajo punoi për të zgjuar komunitetin islam dhe ishte në kontakt me elitat me ndikim të shoqërisë.  Si një grua e vërtetë muslimane e shkolluar në shkollën e Profetit Muhamed (s.a.v.), Zonja Zahra (a.s.) ishte nëna dhe gruaja, dhe si një aktiviste ajo me ndikim në sferën shoqërore.
Mbaheshin takime për të zgjuar dhe edukuar komunitetin dhe gratë vinin te Zonja Zahra (a.s.) për pyetje dhe përgjigje, madje ajo u përgjigjej pyetjeve që gratë bënin në emër të burrave të tyre.  Si mësuese, ajo informoi dhe edukoi komunitetin”, tha ai për karakteristikat sociale të Zonjës Zahra (a.s.).

“Sot, gjysma e popullsisë së botës përbëhet nga gra, vajza dhe nëna.  Është shumë e rëndësishme t’i kushtohet vëmendje pikëpamjes së Kuranit në këtë drejtim.  Ka shumë ajete kuranore për çështjet që kanë të bëjnë me gratë.  Madje ekziston një sure e quajtur An-Nisa (Gratë) në Kuran.

Gjithashtu, emrat e disa sureve janë emra të figurave të shquara femërore si Zonja Merjem (a.s.) (Merjem, nëna e Jezusit)”, tha Ajetollah Ramazani për pozitën e gruas në Islam.

“Ekzistenca e shumë çështjeve në Islam rreth grave tregon rëndësinë e gruas në këtë fe.  Në Kuran, disa gra janë paraqitur si modele.  Kurani e prezanton Zonjën Zahra (a.s.) si një bollëk të madh (Kawsar).  Prandaj, të gjitha gjeneratat duhet të kuptojnë rëndësinë e gruas.  Sidomos në familje, gruaja është një element i rëndësishëm që mund të sigurojë shëndetin mendor të shoqërisë duke luajtur rolin edukativ”, vijoi ai.

“Në të gjitha ajetet kuranore dhe hadithet që kanë të bëjnë me statusin e njeriut, nuk ka dallim ndërmjet burrit dhe gruas.  Besimi nuk ka lidhje me gjininë dhe kriteri i tij janë veprat e drejta.
Sipas Zotit, ‘Nëse njeriu ka besim dhe vepra të drejta, do t’i vijë një jetë e mirë.’ Kriteri i njerëzimit nuk është të jesh burrë apo grua.  Njerëzimi përfshin të gjithë ata që kanë dinjitet.
Zoti thotë në suren El-Huxhurat: “Ne ju krijuam prej një mashkulli dhe një femre dhe më i nderuari prej jush është më i devotshmi prej jush.” Dmth, kriteri i devotshmërisë nuk është të jesh grua apo burrë.  Me pak fjalë, statusi njerëzor ndahet midis burrave dhe grave.  Por disa çështje janë kontraktuale.  Për shembull, fakti që një grua nuk mund të bëhet Imam i xhematit për një burrë është kontraktuale.  Ndërsa ndoshta pozita reale e gruas që falet pas Imamit të xhematit është më e lartë se pozita e vetë Imamit të xhematit”, theksoi Sekretari i Përgjithshëm i
Asamblesë Botërore të Ehlul Bejtit (a.s.).
Kurani Famëlartë njeh praninë e grave në fushat dhe aktivitetet sociale, arsimore dhe trajnuese.

Ndonjëherë edhe roli i gruas theksohet.  Në çështjet e specializuara të grave, mund të jetë e nevojshme dhe vaxhib që disa gra të jenë eksperte.  Gjithashtu, në shumë çështje të tjera si arsimi, roli i gruas mund të jetë shumë i spikatur”, tha ai për domosdoshmërinë e pranisë së gruas në arenat sociale.
Në arsim, gratë mund të luajnë një rol shumë aktiv.  Gjithashtu, në fushën kulturore, sociale, madje edhe ekonomike dhe menaxheriale, gratë mund të tregojnë kompetencat e tyre. ”, shtoi Ajatollah Ramazani.
Shpresojmë të bëjmë studime të thella dhe serioze për çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me gratë dhe të rishqyrtojmë dhe ripërcaktojmë këndvështrimin tonë.  Me ndërgjegjësimin, rritjen intelektuale dhe shpirtërore, ne nuk duhet të shohim më neglizhencë të gruas në shoqëri”, përfundoi ai.