Tag Archives: vezë

Zogu në dorë

Një proverb arab thotë: “Një zog në dorë, është më mirë se njëmijë në pemë“. Shpjegimi: Nga ky proverb arab kuptojmë se..