4.1

Cilësitë e besimtarit të sinqertë sipas Imam Aliut

Spread the love

Cilësitë e besimtarit të sinqertë

O robët e mi! Allahu më së shumti e çmon atë të cilin ai e ka ndihmuar kundër pasioneve të tij, andaj është pushtuar nga pikëllimi dhe i mbuluar me frikë. Në zemrën e tij flakëron kandilja e udhëzimit. Ai ka siguruar gosti për ditën e cila gjithsesi do të arrijë. Ai e afron kujton dhe shton veprat e tij. Pinë ujë të pijshëm nga burimet të cilët arrihen lehtë. Andaj pinë gjersa të ketë nevojë dhe zgjedh rrugën e sigurt dhe të dystë. Zhveshë veshjen e pasionit dhe lirohet nga brengat, pos brengave që i përkasin vetëm atij. Është liruar nga verbëria dhe shoqëria e njerëzve të cilët i ndjekin pasionet e tyre. Është bërë çelës për derën e udhëzimit dhe dry për derën e shkatërrimit.

E ka parë rrugën e vet dhe ecë nëpër të. E njeh shenjën e vet dhe i ka kaluar rreziqet e veta. Ka arritur përkrahjen më të sigurt dhe litarin më të fortë. Ndodhet në atë nivel të bindjes i cili është posi shkëlqimi i diellit. Për hir të Zotit Lavdiploti ai ka marrur përsipër kryerjen e veprave të famshme, duke vendosur çdo gjë në vend të vet dhe duke kthyer çdo degë në bazën e vet. Ai është kandil në errësirë, zhgaravitës i verbërisë, çelës i vështirësive, eliminues i ndërlikueshmërive dhe udhëheqës në shkretëtirat e hapura. Flet dhe është i kuptueshëm, heshtë dhe është i shpëtuar. Punon me sinqeritet për hir të Allahut, dhe Ai e zgjedh. Prandaj është si minierë e besimit të tij dhe si mbështetje e tokës së tij.

(“Nehxhul-Belaga (Shtegu i Elokuencës), fjalimet, letrat dhe fjalët e urta të hazret Imam Ali ibn Ebi Talibit”, mblodhi: Es-Sejjid esh-Sherif er-Radi, fjalimi 86, fq. 104)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 14, prill 2015, fq. 32)
There are 260 comments

Add yours
  1. RedAssHottie

    Adaptive learning systems leverage artificial intelligence to tailor educational experiences to individual students. These systems analyze student performance and adapt the curriculum in real-time, addressing specific learning needs and enhancing overall comprehension.


Post a new comment