2.1

Ç’thotë Imam Aliu për dhikrin?

Spread the love

Ç’thotë Imam Aliu për dhikrin?

Imam Aliut (paqja qoftë mbi të) në lidhje me dhikrin – përmendjen e Zotit ka thënë:

* “Dhikri është një kënaqësi për të dashurit (muhibët)”.

* “Dhikri është vendtubimi i të Dashurit”.

* “Dhikri është qiriu i të devotshmëve (mutekinëve)”.

* “Kush e ka përmend Zotin në fshehtësi është sikur ta ketë përmendur me një masë të madhe të dhikrit”.

* “Besimtari përherë është në përmendjen e Zotit dhe në meditim”.

* “Përmendeni Zotin me një përmendje të veçantë dhe jetoni me të sepse do të keni një jetë e mirë, udhëtoni me dhikër në rrugët e shpëtimit”.

* “Dhikri është dritë e mendjes dhe jetë e shpirtit si dhe lehtësim i gjoksit”.

(Revista “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 9)
There are no comments

Add yours