3.1

Gjashtë thënie për Kuranin nga Hazret Muhamedi s.a.a.

Spread the love

Çfarë tha Hazret Muhamedi (s.a.a.) për Kuranin Fisnik?

I Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) në lidhje me Kuranin Fisnik ka thënë: “Një besimtar, i cili lexon dhjetë ajete nga Kurani çdo natë, nuk do të llogaritet në mesin e të pakujdesshmëve (arab. gafilīn) dhe një besimtar që lexon pesëdhjetë ajete do të shënohet në mesin e atyre që e kujtojnë Zotin (arab. dhākirīn). Një musliman që lexon njëqind ajete do të shënohet si bindës dhe adhurues i Zotit të Madhëruar (arab. kānitīn)”.

* “Asgjë nuk është më vështirë për të duruar për shejtanin, sesa një person që e lexon Kuranin nga faqet e tij”. (Es-Shejh es-Saduk, “Thevabul A’mal”, fq. 231/2)

* “Ndriçojini shtëpitë tuaja nëpërmjet recitimit të Kuranit dhe mos i bëni ato si varre, ngjashëm me atë që hebrenjtë dhe të krishterët kanë bërë (duke mos kryer lutjet dhe adhurimin e Zotit në shtëpitë e tyre dhe duke e kufizuar këtë në sinagogat dhe kishat)”. (Muhamed ibn Ja’kub el-Kulejni, “Usul el-Kafi”, vëll. 2, fq. 610)

* “Unë ju këshilloj ta lexoni Kuranin dhe ta kujtoni Zotin sa më shumë që të jetë e mundur. S’ka dyshim se edhe Kur’ani do t’ju kujtojë juve në qiej dhe kjo do të jetë një dritë hyjnore për ju në tokë”. (Es-Shejh es-Saduk, “El-Khisal”, fq. 525)

* “Epërsia e Kur’anit kundrejt fjalëve të tjera, është si epërsia e Zotit të Madhëruar kundrejt krijesave të Tij”. (Mirza Husejn Nuri et-Tabersi, “Mustedrek el-Vesa’il”, vëll. 4, fq. 237)

* Në amanetin e tij të fundit për Aliun (paqja qoftë mbi të), i Dërguari i Zotit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) tha: “O Ali! Të këshilloj ta lexosh Kuranin në çdo gjendje”. (Es-Shejh es-Saduk, “Men La Jahdhuruhul-Fakih”, vëll. 4, fq. 188)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 17)
There are 15 comments

Add yours

Post a new comment