1_e_ali_sh_89

ËSHTË I PARI QË KA LINDUR NË XHAMI DHE I PARI QË ËSHTË VRARË NË XHAMI

Spread the love

Imami Aliu Prijësi i Besimtarëve ra shehid, u martirizua në vitin 20 Hixhri në muajin Ramazan. U plagos në natën e 19-të ndërsa dha shehadetin në natën e 21-të –Natën e Xhuma.

Aliu ka qenë i pari që ka lindur në Qabe dhe vullneti i Krijuesit të Lartësuar deshi që ta përfundojë jetën trupore të Imamit në një nga shtëpitë e tij madhështore, që është xhamia e Kufes, ashtu siç filloi lindja e tij në Qabe.
Shpirti i tij i pastër është i përhershëm dhe do të mbetet i gjallë në mesin e popujve duke jetuar me dituritë e tij dhe anën njerëzore të tij.
Duke dhënë kontributin e tij, i cili nuk shuhet derisa të ekzistojnë qiejt dhe toka: “Kurrsesi të mos mendoni se janë të vdekur ata që ranë dëshmorë në rrugën e Allahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë duke u ushqyer te Zoti i tyre”. (Sure Al-Imran / ajeti 169.)
Komploti për vrasjen e tij
Historianët kanë rënë dakord se tre burra prej havarixhëve kanë komplotuar në vrasjen e Aliut ibn Ebi Talibit dhe Muavijes ibn Ebi Sufjanit dhe Amr ibn Asin. Sipas mendimit të tyre ata janë thelbi i ngatërresave që ndodhnin në mesin e myslimanëve dhe me këtë rast ata ia hapnin rrugën ymetit që të zgjidhnin imamin, që e kënaqnin feja dhe dynjaja e tij.
Aburrahman ibn Mulxhem ishte banor i Egjiptit, ndërsa dajallarët i kishte në Irak, ai mori përsipër vrasjen e imam Aliut dhe e kreu detyrën e tij me sukses. Kurse el-Burku, emri i të cilit ishte Haxhaxh ibn Abullah ishte nga një fis në Basra, ai mori përsipër vrasjen e Muavijes por nuk ia doli dot, sepse ai për fat të mirë të Muavijes e goditi me anën e mbrojtur të shpatës dhe Muavija u kurua dhe shpëtoi. Zadhuvih, i pari i beni Anber quhej Amru ibn Bekri u nis përpara për të vrarë Amru ibn Asin, i cili në atë kohë ishte mëkëmbës i Egjiptit nga ana e Muavijes. Mirëpo ibn Asi u vonua për të falur namazin dhe kështu që atë e zëvendësoi shefi i policisë së tij (Kharixhe ibn Hudhafetu el Uduij) atë e vrau Kharixhen dhe ibn Asi shpëtoi.
Kjo pra është pjesa që historianët dhe transmetuesit e lajmeve kanë rënë dakord, por ai që e përqendron shikimin e tij në kronologjinë e ngjarjeve të komplotit do t‟i bëhet e qartë, pa dyshim se komplotuesit e vërtetë janë: Muavije ibn Ebi Sufjani dhe Amru ibn Asi, Esh‟athu ibn Kajsi. Kurse ekzekutori i vetëm është Abdurrahman ibn Mulxhemi me ndihmën e Esh‟ath ibn Kajsiit, i cili është parë gjatë ngjarjes duke e shtyrë ibn Mulxhemin që të nxitonte dhe i thoshte atij: Nxito, nxito, mbaroje punën tënde se u zbardh dita dhe pa dyshim se komploti nuk synonte asnjë njeri tjetër, veç Aliut ibn Ebi Talibit (paqja qoftë mbi të!).
Historia e Vrasjes së Muaviut dhe Amër Asit – teatër i vërtet.
Sa i përket historisë së vrasjes së Muavijes dhe Amru ibn Asit, ajo është një teatër që Muavija dhe ibn Asi në Siri e kanë luajtur mirë pjesën. Me mashtrimin e saj të tregojë kujdesin e Muavijes për dërgimin e disa shokëve të tij në Kufe, para kohës së zbatimit të komplotit, me qëllim që të përhapnin lajmin e vrasjes së tij në kohën e përshtatshme. Viktimë e komplotit të kontrolluar ra Kharixhe ibn Hadhafe dhe dy burrave të tjerë të mashtruar bashkë me ato të dy, kurse tradhtari Esh‟ath ibn Kajsin nuk e mori në dorëzim shpërblimin e pjesëmarrjes së tij.
Komplot të cilën Muavija e sprovoi duke i ngjallur shpresë, që është të qenit mëkëmbës i Kufes, sepse sprova e vdekjes e mori atë pak ditë pas vdekjes së Imamit. Prijësi i besimtarëve e deklaroi vdekjen e tij pak para vrasjes së tij në ditët e tij të fundit. Kur Imami po deklaronte vdekjen e tij, përsëriste shpesh duke thënë: Çfarë e pengon të fortin tuaj që të lyejë këtë dhe këtë, e kishte fjalën për mjekrën e tij me gjakun e kokës së tij. Mes‟udi ka thënë: Me të vërtetë Aliu nuk fjeti atë natë, por vazhdonte të ecte mes dhomës dhe korridorit duke thënë: “Pasha Zotin as nuk kam gënjyer dhe as nuk jam mashtruar, nuk ka asnjë dyshim se ajo është nata që më është premtuar.” E sapo doli, një rosë që ishte e fëmijëve bërtiti dhe bashkë me ta bërtitën një pjesë e atyre që ishin në shtëpi dhe tha ai (Paqja qoftë mbi të!)” lëri ato se janë në vajtim”.
Profeti Muhamed s.a.a tha: “ Mallkoi ata”
Imam Aliu (Paqja qoftë mbi të!)i thotë djalit të tij, Hasanit:
“Kam parë në ëndërr të Dërguarin e Allahut ( paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij) dhe unë i thashë: O i Dërguari i Allahut! Sa shumë shpirtligësi dhe urrejtje më ka rënë të takoj ndër ithtarët e tu!? Ai ma ktheu: “Mallkoi!” mirëpo unë i thashë: “Të m‟i zëvendësojë mua Allahu me më të mirë se ata, kurse mua të më zëvendësojë për ata me një më të mirë se unë!”
Vrasja e Imamit (Paqja qoftë mbi të!) Nuk ka asnjë kontradiktë se ai (Paqja qoftë mbi të!) është vrarë në muajin e Ramazanit, në vitin dyzet të hixhretit. Mirëpo në përcaktimin e ditës ka shumë kontradikta, sepse orvatet mes datave (11 dhe 21) dhe se transmetimet më të përhapura thonë se ai është vrarë natën e (17) ose (19) ose (21). Mirëpo, ajo që është më tepër e fiksuar është transmetimi i imamëve të Ehli Bejtit që thotë se ai është goditur natën e të mërkurës, ditën e nëntëmbëdhjetë të Ramazanit dhe ka ndërruar jetë natën e njëzet e një (natën e xhuma). Mes transmetuesve ka pasur kontradikta se ibn Mulxhemi e ka goditur kur ai ka qenë brenda në xhami apo para se të hynte? Kush e ka falur namazin me myslimanët, imami ka pas lënë zëvendës apo e ka falur ai vetë? Ibn Abdul Berri në librin El Istiabu dhe ibn Ethiri në librin el Kamilu kanë thënë se ai është goditur gjatë faljes së namazit, atë e pasoi Xha‟de ibn Hubejre el Makhzumi, i cili ishte djali i motrës së tij Ummi Hani.
Amaneti Human i Imamit para Shehadetit
Amaneti i Imamit për djemtë, familjarët dhe për të gjithë myslimanët Kur ibn Mulxhemi e goditi atë, rreth tij u mblodhën djemtë dhe familjarët në mënyrë të veçantë shokët e tij, ai u la atyre një amanet. Në fjalën e tij specifikoi djemtë e tij Hasanin dhe Hysejnin dhe tha:
“Ju këshilloj t‟i jepeni Zotit e të mos i lakmoni kënaqësitë e kësaj bote, edhe sikur vetë ajo t‟ju rendi pas. Të mos ju vijë keq, kur ju mohohet gjë e saj. Flisni të vërtetën e veproni në mënyrë të tillë, që të prisni shpërblim. Të jeni armiq të shtypësve dhe ndihmës të të shtypurve. Këshilloj që ju dhe gjithë fëmijët e mi e anëtarët e familjes time, si dhe këdo tjetër, të cilit mund t‟i bien në dorë shkrimet e mia, që të keni frikë prej Zotit. T‟i mbani parasysh punët tuaja dhe të mbani raporte të mira me të tjerët, sepse kam dëgjuar gjyshin tuaj, që thoshte: “Sheshimi i mosmarrëveshjeve me njëri-tjetrin është më i mirë se lutjet dhe agjërimi”. Mbani parasysh Zotin në sjelljet me jetimët dhe mos i lini të vuajnë nga uria e të rrënohen nën sytë tuaj. Mbani parasysh Zotin në marrëdhëniet me fqinjët tuaj, sepse Pejgamberi (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) këshillohej me ta. Ai na nxiste e këshillonte, ne në të mirë të tyre, aq sa mendonim mos u linte pjesë në trashëgimi. Mbani parasysh Zotin në çështjet e Kur’anit. Askush nuk duhet t‟jua kalojë në veprimin mbi bazën e tij. Mbani parasysh Zotin në punët e namazit, sepse namazi është shtyllë për fenë tuaj. Mbani parasysh Zotin në punët e shtëpisë së Tij, Qabes në Mekë si dhe të xhamisë në përgjithësi. Mos e braktisni sa të jeni gjallë, se nuk do t‟ju kursejnë, po ta braktisni. Mbani parasysh Zotin në punët e xhihadit, duke përdorur në rrugën e Tij pasurinë, jetën dhe gjuhën tuaj. Nderojeni farefisninë dhe shpenzoni për të tjerët. Mos u bëni të huaj e mos i prishni lidhjet me njëri-tjetrin. Mos hiqni dorë nga urdhërimi në të mirë dhe ndalimin e së keqes, ndryshe do ju mund djallëzia dhe Zoti nuk do t‟jua vërë më veshin, kur të doni t‟i kërkoni. O bij të Abdul Mutalibit, mos derdhni gjak myslimani duke u përligjur me vrasjen e imam Aliut. Hapni sytë: Mos vrisni për llogari time, përveçse atë që vrau. Prisni sa të vdes nga goditja që më ka dhënë vrasësi. Vetëm atëherë mund t‟ia merrni jetën, por vetëm me një të goditur, mos e torturoni e mos ia prisni gjymtyrët, se kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!), që thoshte: “Mos i prisni duart e këmbët, edhe sikur të jenë të një qeni të tërbuar”.

Medineja u la me lot – Ajshja rrefehet pranë varrit të Pejgamberit Muhamed s.a.a
Kur imami (Paqja qoftë mbi të!)shkoi afër Zotit të tij, në Medinen e ndriçuar erdhi për të dhënë lajmin e vdekjes së tij, Kulthum ibn Amri. Lajmi i vdekjes së tij ishte i ngjashme me lajmin e vdekjes së të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) nga të qarat e të gjithëve, burra e gra dhe ata që ulërinin nga hidhërimi. Derisa njerëzit u qetësuan nga të qarat një grup shokësh të të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) thanë: “ Ejani të shkojmë tek Aisheja, bashkëshortja e Pejgamberit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!). Të shikojmë mërzinë e saj për djalin e xhaxhait të të Dërguarit të Allahut dhe kur ata i morën leje asaj për të hyrë, panë se lajmi kishte shkuar tek ajo dhe se ishte në një dëshpërim të thellë, saqë nuk po qetësohej dot nga të qarat dhe vajtimi. Të nesërmen ajo shkoi tek varri i të Dërguarit të Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) dhe nuk mbeti asnjë nga xhamia pa e mirëpritur dhe duke e përshëndetur me selam. Ndërsa ajo nuk e kthente selamin, nuk përgjigjej dhe nuk fliste as edhe një fjalë prej lotëve dhe të qarët e tepërt. E mbytur në lotët e saj dhe e hidhëruar njerëzit qëndronin prapa saj, derisa iu afrua dhomës u ul në pragun e derës dhe tha: “Paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ty, o Pejgamberi i udhëzimit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ty, o babai i Kasemit, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ty, o i Dërguari i Allahut dhe mbi shokët e tu. O i Dërguari i Allahut, unë po të lajmëroj për vdekjen e të dashurit tënd më të nderuar tek ti, duke të kujtuar ty për një nga amanetet e tua më fisnike për ty është vrarë, për Zotin, i dashuri yt i zgjedhur dhe shoku yt më besnik është vrarë, për Zotin ai që ti e martove me gruan më të mirë në faqen e dheut. Për Zotin, është vrarë ai që të besoi ty dhe të dha besën, kurse unë po qaj sikur të kem humbur djalin tim. Çdokush ka qarë me shumë lot dhe sikur ty të zbulohej dheu, të ngrihesh nga varri do të thoshe se është vrarë njeriu më bujar në mesin tuaj dhe njeriu më i nderuar dhe fisnik ndër jush.”
Fundi i udhëtimit – Profesor Ukabi
Kështu pra Imami i devotshëm ra dëshmor në sabahun e ditës së xhuma, kur ai ishte duke bërë sexhde për Allahun xh. sh. Kështu ishte fundi i jetës së tij, ashtu siç e nisi, kur nëna e tij e pastër e lindi ditën e xhuma në shtëpinë e Qabes, duke rënë në tokë në sexhde për Allahun e Lartësuar. Kjo është një mirësi që askush para tij nuk e ka marrë dhe askush pas tij nuk do ta ketë.
Profesor Ukadi ka thënë: “Imam Aliu ka dalë në këtë dynja dhe shehadeti (fjala e dëshmisë) ka qenë e shkruar në ballin e tij. Iku nga kjo dynja ku shehadeti ishte i shkruar në atë ballë me goditjen e një shpate, kurse fotografia e tij përmbledhëse nuk është e vështirë për ndonjë përshkrues e as për dikë që ka shikim ngulmues. Ajo është fotografia e luftëtarit në rrugë të Allahut me dorën e tij, zemrën dhe mendjen e tij ose fotoja e dëshmorit. “Ai thotë: Cili fund është i ngjashëm me këtë dëshmor të përshkruar me këtë përfundim. Pasi ai ka lindur në Qabe, siç e mësuam është goditur në xhami, siç e mësuam, pra cili fillim dhe fund është më i ngjashëm me jetën mes atyre të dyjave se sa ai fillim dhe ai përfundim.”
Imamin e kanë falënderuar trashëgimtarët e tij me qindra poezi gjatë katërmbëdhjetë shekujsh në gjuhë të ndryshme. Qindra poetë në shekujt që do të vijnë do të vazhdojnë ta lavdërojnë dhe ta nderojnë atë derisa të vijë kijameti, sepse ai është shembulli më i lartë, pas Pejgamberit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij!) për njeriun e përsosur i cili shëmbëllehet në të gjitha cilësitë e tij.
There are 58 comments

Add yours
 1. here

  … [Trackback]

  […] Information on that Topic: revistavlera.com/eshte-i-pari-qe-ka-lindur-ne-xhami-dhe-i-pari-qe-eshte-vrare-ne-xhami/ […]

 2. buy bergara guns

  … [Trackback]

  […] Here you can find 20370 additional Info on that Topic: revistavlera.com/eshte-i-pari-qe-ka-lindur-ne-xhami-dhe-i-pari-qe-eshte-vrare-ne-xhami/ […]

 3. superkaya88

  … [Trackback]

  […] Find More Information here to that Topic: revistavlera.com/eshte-i-pari-qe-ka-lindur-ne-xhami-dhe-i-pari-qe-eshte-vrare-ne-xhami/ […]

 4. hizeed

  … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: revistavlera.com/eshte-i-pari-qe-ka-lindur-ne-xhami-dhe-i-pari-qe-eshte-vrare-ne-xhami/ […]

 5. goatpg

  … [Trackback]

  […] There you will find 15258 additional Information to that Topic: revistavlera.com/eshte-i-pari-qe-ka-lindur-ne-xhami-dhe-i-pari-qe-eshte-vrare-ne-xhami/ […]

 6. bonanza178

  … [Trackback]

  […] Here you can find 29899 more Info to that Topic: revistavlera.com/eshte-i-pari-qe-ka-lindur-ne-xhami-dhe-i-pari-qe-eshte-vrare-ne-xhami/ […]

 7. yehyeh

  … [Trackback]

  […] Information to that Topic: revistavlera.com/eshte-i-pari-qe-ka-lindur-ne-xhami-dhe-i-pari-qe-eshte-vrare-ne-xhami/ […]

 8. superkaya 88

  … [Trackback]

  […] There you will find 49426 additional Information on that Topic: revistavlera.com/eshte-i-pari-qe-ka-lindur-ne-xhami-dhe-i-pari-qe-eshte-vrare-ne-xhami/ […]

 9. Bk8

  … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: revistavlera.com/eshte-i-pari-qe-ka-lindur-ne-xhami-dhe-i-pari-qe-eshte-vrare-ne-xhami/ […]

 10. ppu-prof_er

  Наша бригада квалифицированных специалистов готова предоставлять вам передовые приемы, которые не только подарят устойчивую защиту от холода, но и подарят вашему домашнему пространству изысканный вид.
  Мы трудимся с новыми компонентами, сертифицируя долгий термин службы и блестящие итоги. Утепление внешней обшивки – это не только экономия на отапливании, но и забота о окружающей природе. Энергоэффективные технические средства, каковые мы внедряем, способствуют не только своему, но и сохранению природных ресурсов.
  Самое ключевое: [url=https://ppu-prof.ru/]Утепление дома под штукатурку цена[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за м²! Это доступное решение, которое превратит ваш помещение в истинный теплый местечко с минимальными издержками.
  Наши работы – это не исключительно утепление, это созидание пространства, в где каждый член отразит ваш индивидуальный образ действия. Мы возьмем во внимание все ваши требования, чтобы сделать ваш дом еще более удобным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://www.stroystandart-kirov.ru[/url]
  Не откладывайте труды о своем квартире на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш корпус не только согретым, но и стильным. Заинтересовались? Подробнее о наших проектах вы можете узнать на портале. Добро пожаловать в пространство уюта и уровня.

 11. ppu-prof_er

  Наша команда квалифицированных специалистов готова подать вам современные методы, которые не только предоставят надежную защиту от холодных воздействий, но и дарят вашему жилью оригинальный вид.
  Мы эксплуатируем с новыми составами, заверяя прочный термин работы и выдающиеся результаты. Утепление внешнего слоя – это не только экономия тепла на огреве, но и внимание о окружающей среде. Энергоэффективные методы, какие мы производим, способствуют не только дому, но и сохранению природных ресурсов.
  Самое ключевое: [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость утепления фасада дома[/url] у нас открывается всего от 1250 рублей за квадратный метр! Это доступное решение, которое преобразит ваш домашний уголок в подлинный душевный угол с минимальными издержками.
  Наши пособия – это не просто теплоизоляция, это разработка помещения, в где каждый член отражает ваш персональный моду. Мы примем все все твои потребности, чтобы осуществить ваш дом еще дополнительно дружелюбным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]https://stroystandart-kirov.ru/[/url]
  Не откладывайте дела о своем помещении на потом! Обращайтесь к мастерам, и мы сделаем ваш помещение не только теплым, но и изысканнее. Заинтересовались? Подробнее о наших сервисах вы можете узнать на интернет-портале. Добро пожаловать в обитель уюта и качественного исполнения.

 12. Seo-Ul-Nup

  Мы группа SEO-консультантов, занимающихся продвижением вашего сайта в поисковых системах.
  Мы добились впечатляющих результатов и готовы поделиться с вами нашими знаниями и опытом.
  Какие выгоды ждут вас:
  • [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]поисковое продвижение интернет магазина[/url]
  • Подробный анализ вашего сайта и создание персонализированной стратегии продвижения.
  • Оптимизация контента и технических параметров вашего сайта для лучших результатов.
  • Постоянный контроль и анализ данных для улучшения вашего онлайн-присутствия.
  Подробнее [url=https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/]https://seo-prodvizhenie-ulyanovsk1.ru/[/url]
  Результаты наших клиентов уже видны: рост посещаемости, улучшение позиций в поисковых системах и, конечно, рост бизнеса. Мы готовы предоставить вам бесплатную консультацию, для обсуждения ваших потребностей и разработки стратегии продвижения, соответствующей вашим целям и финансовым возможностям.
  Не упустите шанс улучшить свой бизнес в онлайн-мире. Обратитесь к нам немедленно.

 13. LarryDreaf

  PBN sites
  We build a system of self-owned blog network sites!

  Benefits of our privately-owned blog network:

  We execute everything SO THAT GOOGLE DOES NOT comprehend THAT this A privately-owned blog network!!!

  1- We purchase web domains from various registrars

  2- The primary site is hosted on a VPS hosting (VPS is fast hosting)

  3- The rest of the sites are on different hostings

  4- We attribute a separate Google ID to each site with confirmation in Search Console.

  5- We create websites on WordPress, we don’t utilize plugins with aided by which Trojans penetrate and through which pages on your websites are established.

  6- We never reiterate templates and use only individual text and pictures

  We refrain from work with website design; the client, if desired, can then edit the websites to suit his wishes

 14. ScottMappy

  Осмотр Тетер в чистоту: Как обезопасить свои электронные финансы

  Каждый день все больше граждан обращают внимание на секурити личных криптовалютных активов. Ежедневно мошенники придумывают новые способы кражи цифровых средств, или держатели криптовалюты являются пострадавшими своих обманов. Один подходов сбережения становится тестирование кошельков для наличие нелегальных денег.

  Для чего это необходимо?
  Прежде всего, чтобы сохранить личные средства против дельцов и также украденных монет. Многие вкладчики сталкиваются с риском утраты своих средств вследствие хищных планов либо грабежей. Проверка бумажников способствует выявить подозрительные транзакции и также предотвратить возможные потери.

  Что наша команда предлагаем?
  Наша компания предлагаем услугу тестирования криптовалютных кошельков и транзакций для определения происхождения средств. Наша система исследует информацию для выявления противозаконных операций или оценки риска для вашего счета. Вследствие этой проверке, вы сможете избегать недочетов с регуляторами или защитить себя от участия в незаконных операциях.

  Как это действует?
  Мы сотрудничаем с ведущими аудиторскими фирмами, наподобие Certik, с целью обеспечить аккуратность наших проверок. Наша команда применяем новейшие технологии для обнаружения потенциально опасных операций. Ваши информация проходят обработку и хранятся согласно с высокими стандартами безопасности и конфиденциальности.

  Каким образом проверить собственные USDT в прозрачность?
  Если хотите подтвердить, что ваши Tether-кошельки прозрачны, наш подход предоставляет бесплатную проверку первых пяти кошельков. Просто передайте адрес вашего кошелька на на нашем веб-сайте, и мы предоставим вам детальный отчет о его положении.

  Гарантируйте безопасность для вашими активы уже сегодня!
  Не подвергайте опасности попасть в жертву обманщиков или попасть в неприятную обстановку вследствие незаконных транзакций. Обратитесь к нашему агентству, для того чтобы защитить ваши электронные финансовые ресурсы и предотвратить проблем. Примите первый шаг для сохранности криптовалютного портфеля сегодня!

 15. LarryDreaf

  Осмотр Tether на нетронутость: Каким образом защитить свои криптовалютные финансы

  Все больше пользователей обращают внимание к надежность собственных цифровых активов. Каждый день дельцы предлагают новые схемы кражи цифровых средств, и владельцы криптовалюты оказываются пострадавшими их подстав. Один из подходов защиты становится проверка бумажников для присутствие нелегальных финансов.

  Зачем это необходимо?
  Прежде всего, с тем чтобы защитить собственные средства против обманщиков или украденных монет. Многие инвесторы сталкиваются с риском потери их средств в результате обманных сценариев или грабежей. Осмотр бумажников помогает обнаружить подозрительные транзакции и также предотвратить возможные убытки.

  Что наша группа предлагаем?
  Мы предлагаем подход анализа цифровых кошельков и транзакций для выявления источника средств. Наша технология проверяет информацию для обнаружения противозаконных действий или проценки угрозы вашего счета. За счет данной проверке, вы сможете избежать проблем с регуляторами а также обезопасить себя от участия в незаконных переводах.

  Как это работает?
  Мы работаем с ведущими аудиторскими организациями, вроде Certik, чтобы предоставить прецизионность наших проверок. Мы применяем передовые технологии для выявления потенциально опасных операций. Ваши информация обрабатываются и хранятся в соответствии с высокими стандартами безопасности и конфиденциальности.

  Каким образом проверить личные USDT на прозрачность?
  Если хотите подтвердить, что ваша USDT-кошельки чисты, наш сервис предоставляет бесплатную проверку первых пяти кошельков. Просто вбейте положение собственного кошелька на на сайте, а также мы предоставим вам полную информацию отчет об его положении.

  Защитите ваши активы сегодня же!
  Избегайте риска стать жертвой шарлатанов либо оказаться в неприятную ситуацию по причине нелегальных транзакций. Обратитесь к нам, чтобы предохранить ваши криптовалютные средства и предотвратить сложностей. Совершите первый шаг к сохранности вашего криптовалютного портфеля уже сейчас!

 16. LarryDreaf

  грязный usdt
  Тестирование Tether для нетронутость: Каким образом сохранить свои электронные финансы

  Постоянно все больше пользователей обращают внимание к секурити собственных криптовалютных активов. Ежедневно шарлатаны предлагают новые методы кражи электронных активов, или держатели криптовалюты становятся жертвами их обманов. Один из техник сбережения становится тестирование кошельков в присутствие незаконных финансов.

  С каким намерением это важно?
  Преимущественно, с тем чтобы защитить собственные средства против обманщиков или украденных монет. Многие участники встречаются с риском потери своих финансов вследствие обманных схем или хищений. Осмотр кошельков способствует выявить подозрительные действия или предотвратить потенциальные потери.

  Что наша команда предоставляем?
  Мы предлагаем подход проверки электронных кошельков а также транзакций для обнаружения источника средств. Наша система анализирует данные для выявления противозаконных транзакций или проценки опасности для вашего портфеля. Из-за такой проверке, вы сможете избегнуть проблем с регуляторами а также защитить себя от участия в незаконных переводах.

  Как происходит процесс?
  Мы сотрудничаем с передовыми аудиторскими компаниями, наподобие Certik, для того чтобы предоставить точность наших проверок. Мы применяем передовые технологии для определения потенциально опасных операций. Ваши информация обрабатываются и хранятся в соответствии с высокими нормами безопасности и конфиденциальности.

  Как проверить свои Tether в чистоту?
  При наличии желания убедиться, что ваша Tether-кошельки чисты, наш подход предлагает бесплатное тестирование первых пяти бумажников. Легко введите местоположение собственного бумажника в на нашем веб-сайте, или мы предоставим вам детальный доклад о его статусе.

  Гарантируйте безопасность для вашими активы сегодня же!
  Избегайте риска попасть в жертву мошенников или попасть в неприятную ситуацию по причине противозаконных операций. Обратитесь за помощью к нашей команде, для того чтобы защитить ваши электронные активы и избежать затруднений. Сделайте первый шаг к сохранности вашего криптовалютного портфеля уже сегодня!

 17. ScottMappy

  Проверка данных кошелька на выявление нелегальных финансовых средств: Защита своего криптовалютного портфеля

  В мире криптовалют становится все значимее все более необходимо гарантировать защиту личных финансов. Постоянно обманщики и злоумышленники создают новые способы мошенничества и угонов виртуальных средств. Ключевым инструментом основных инструментов защиты становится анализ кошельков для хранения криптовалюты по присутствие неправомерных финансовых средств.

  Из-за чего именно поэтому важно и провести проверку собственные цифровые кошельки?

  В первую очередь, вот это важно для того, чтобы охраны своих финансовых средств. Множество инвесторы сталкиваются с риском потери своих денег из-за непорядочных методов или воровства. Проверка кошельков способствует предотвращению своевременно выявить подозрительные манипуляции и предотвратить возможные убытки.

  Что предлагает компания?

  Мы предлагаем вам послугу проверки данных электронных кошельков для хранения электронных денег и транзакций с намерением выявления места происхождения финансовых средств и дать детального отчета. Наша система проанализировать данные для выявления потенциально нелегальных манипуляций и оценить риск для того, чтобы своего криптовалютного портфеля. Благодаря нашей системе проверки, вы будете способны избежать с регуляторами и защитить себя от случайной вовлеченности в незаконных операций.

  Как проводится проверка?

  Организация наша компания работает с ведущими аудиторскими фирмами структурами, такими как Cure53, с тем чтобы обеспечить и точность наших анализов. Мы внедряем передовые и подходы проверки данных для идентификации опасных действий. Личные данные наших клиентов обрабатываются и хранятся в соответствии высокими стандартами безопасности и конфиденциальности.

  Основная просьба: “проверить свои USDT на чистоту”

  Если вам нужно проверить безопасности и чистоте ваших USDT-кошельков, наши эксперты предоставляет возможность провести бесплатный анализ первых 5 кошельков. Просто свой кошелек в нужное место на нашем онлайн-ресурсе, и мы передадим вам подробный отчет о состоянии вашего счета.

  Обезопасьте свои деньги прямо сейчас!

  Избегайте риска оказаться в жертвой злоумышленников или попасть неприятной ситуации подозрительных операций средств с вашими личными деньгами. Дайте вашу криптовалюту профессиональным консультантам, которые смогут помочь, вам и вашим деньгам защититься деньги и предотвратить возможные проблемы. Совершите первый шаг к защите к безопасности личного цифрового портфельчика в данный момент!

 18. LarryDreaf

  usdt и отмывание
  USDT – это стабильная криптовалютный актив, привязанная к национальной валюте, например доллар США. Данное обстоятельство позволяет ее в особенности востребованной среди инвесторов, поскольку данная криптовалюта предоставляет устойчивость курса в условиях неустойчивости рынка цифровых активов. Однако, как и любая другая вид цифровых активов, USDT подвержена опасности использования для отмывания денег и субсидирования противоправных сделок.

  Промывка средств через цифровые валюты превращается все более широко распространенным методом с целью скрытия происхождения средств. Применяя разные приемы, дельцы могут попытаться промывать незаконно полученные фонды через обменники криптовалют или миксеры, с тем чтобы совершить происхождение менее понятным.

  Поэтому, проверка USDT на чистоту становится важной практикой предосторожности для пользователей цифровых валют. Существуют специализированные услуги, какие осуществляют экспертизу сделок и счетов, для того чтобы определить подозрительные операции и незаконные источники капитала. Эти сервисы способствуют участникам избежать непреднамеренного участия в финансирование преступных деяний и избежать блокировки счетов со со стороны сторонних надзорных органов.

  Проверка USDT на чистоту также способствует предохранить себя от потенциальных финансовых убытков. Владельцы могут быть убеждены что их активы не ассоциированы с нелегальными сделками, что в свою очередь уменьшает вероятность блокировки аккаунта или перечисления денег.

  Таким образом, в условиях растущей сложности среды криптовалют необходимо принимать шаги для гарантирования безопасности и надежности своего капитала. Экспертиза USDT на чистоту при помощи специализированных сервисов является важной одним из способов предотвращения отмывания денег, обеспечивая владельцам криптовалют дополнительную защиту и защиты.

 19. LarryDreaf

  Осмотр Tether для чистоту: Каковым способом защитить личные электронные финансы

  Каждый день все больше граждан обращают внимание в надежность собственных криптовалютных активов. Каждый день мошенники изобретают новые подходы разграбления цифровых активов, а также собственники электронной валюты становятся пострадавшими их интриг. Один из способов обеспечения безопасности становится тестирование бумажников для наличие нелегальных денег.

  Для чего это важно?
  Прежде всего, с тем чтобы сохранить собственные активы от шарлатанов а также украденных монет. Многие инвесторы сталкиваются с риском утраты своих средств вследствие хищных планов или хищений. Тестирование кошельков помогает выявить сомнительные операции а также предотвратить потенциальные потери.

  Что мы предоставляем?
  Наша компания предлагаем услугу проверки криптовалютных кошельков и транзакций для выявления начала средств. Наша технология анализирует информацию для определения противозаконных транзакций и также оценки опасности вашего портфеля. Благодаря такой проверке, вы сможете избежать недочетов с регуляторами или защитить себя от участия в противозаконных операциях.

  Как это работает?
  Мы сотрудничаем с ведущими аудиторскими агентствами, вроде Certik, для того чтобы обеспечить аккуратность наших проверок. Мы применяем современные технологии для определения потенциально опасных сделок. Ваши информация обрабатываются и хранятся в соответствии с высокими стандартами безопасности и приватности.

  Каким образом проверить собственные USDT в прозрачность?
  В случае если вы желаете проверить, что ваша USDT-бумажники прозрачны, наш сервис предоставляет бесплатную проверку первых пяти кошельков. Просто введите место вашего кошелька в нашем сайте, и также наш сервис предоставим вам детальный доклад об его положении.

  Гарантируйте безопасность для ваши активы прямо сейчас!
  Избегайте риска попасть в жертву обманщиков или оказаться в неприятную обстановку по причине незаконных операций. Свяжитесь с нам, для того чтобы предохранить ваши цифровые активы и предотвратить неприятностей. Совершите первый шаг к безопасности криптовалютного портфеля уже сегодня!

 20. WalterShuth

  טלגראס תל אביב
  טלגראס כיוונים: המדריש המועיל להשקיה פרחי קנאביס במקום המסר

  קנאביס מדריך הוא פורטל מידע ומדריכים לקניית שרף על ידי האפליקציה הנפוצה המשלוח.

  האתר רשמי הוצע את כל הקישורים והידע העדכוני לקבוצות וערוצים הנבחרים מומלצות לקריאה לסחר ב קנאביסין בהמשלוח בישראל.

  כמו כך, האתר הרשמי מספקת הסבר מתעדף לאיך להתארגן בהפרח ולהשיג שרף בקלות ובמהירות.

  בעזרת ההוראות, כמו כן משתמשי משתמשים בטלגרם יוכלו להיכנס להחיים ההגראס בהמשלוח בדרך בטוחה ומאובטחת.

  ההרובוט של הקנאביס מאפשר להמשתמשים ללבצע את פעולות שונות ומקוריות כמו גם רכישת פרחי קנאביס, קבלת הודעה סיוע מקצועי, בדיקת הקיימות והוספת ביקורות על מוצרים. כל זאת בפניות נוחה לשימוש ופשוטה דרך האפליקציה הניידת.

  כאשר כאשר נדבר באמצעים התשלומים, השרף מפעילה בשיטות מוכרות כגון כספים מזומנים, כרטיסי כרטיסי אשראי ומטבע קריפטוגרפי. חיוני להדגש כי ישנה לבדוק ולוודא את המדיניות והחוקות המקומיים באיזור שלך ללפני ביצוע רכישה.

  הטלגרמה מציע יתרונות מרכזיים חשובים כמו כן הגנת הפרטיות וביטחון אישי מוגברים, התקשורת מהירה מאוד וגמישות גבוהה. בנוסף, הוא מאפשר גישה להאוכלוסיה גלובלית רחבה ומציע מגוון של תכונות ויכולות.

  בסיכום, המסר מסמכים הוא האתר הטוב ללמצוא את כל הידע והקישורים להשקיה שרף בפני מהירה, בבטוחה ונוחה דרך הטלגרם.

 21. WalterShuth

  הימורים אונליין הם חווייה מרגשות ופופולריות ביותר בעידן הדיגיטלי, שמגירה מיליונים אנשים מכל
  כל רחבי העולם. ההימורים המקוונים מתנהלים על פי אירועים ספורט, תוצאות פוליטיות ואפילו תוצאות מזג האוויר ונושאים נוספים. אתרי הימורים הווירטואליים מזמינים את כל מי שרוצה להמר על תוצאות אפשריות וליהנות רגעים של חוויה והתרגשות.

  ההימורים המקוונים הם כבר חלק מתרבות האנושית מזמן רב והיום הם לא רק חלק מרכזי מהפעילות התרבותית והכלכלית, אלא כמו כן מספקים הכנסות וחוויות מרתקות. משום שהם נגישים מאוד וקלים לשימוש, הם מובילים את כולם ליהנות מהמשחק ולהנציח רגעי עסקה וניצחון בכל זמן ובכל מקום.

  טכנולוגיה והימורים מקוונים הפכו להיות בין האהובות והנפוצות. מיליונים אנשים מכל רחבי העולם מתעניינים בהימורים מקוונים, הכוללים הימורי ספורט. הימורים מקוונים מציעים למשתתפים חוויה מהנה ומרגשת, המאפשרת להם ליהנות מפעילות פופולרית זו בכל זמן ובכל מקום.

  וכן מה עוד אתה מחכה? הצטרף עכשיו והתחיל ליהנות מהתרגשות וההנאה שהימורים מקוונים מציעים.

 22. Esenistrmep

  Циклёвка паркета: особенности и этапы услуги
  Циклёвка паркета — это процесс восстановления внешнего вида паркетного пола путём удаления верхнего повреждённого слоя и возвращения ему первоначального вида. Услуга включает в себя несколько этапов:
  Подготовка: перед началом работы необходимо защитить мебель и другие предметы от пыли и грязи, а также удалить плинтусы.
  Шлифовка: с помощью шлифовальной машины удаляется старый лак и верхний повреждённый слой древесины.
  Шпатлёвка: после шлифовки поверхность паркета шпатлюется для заполнения трещин и выравнивания поверхности.
  Грунтовка: перед нанесением лака паркет грунтуется для улучшения адгезии и защиты от плесени и грибка.
  Нанесение лака: лак наносится в несколько слоёв с промежуточной шлифовкой между ними.
  Полировка: после нанесения последнего слоя лака паркет полируется для придания поверхности блеска и гладкости.
  Циклёвка паркета позволяет обновить внешний вид пола, восстановить его структуру и продлить срок службы.
  Сайт: ykladka-parketa.ru Циклёвка паркета

 23. 1lpenistrmep

  Лендинг-пейдж — это одностраничный сайт, предназначенный для рекламы и продажи товаров или услуг, а также для сбора контактных данных потенциальных клиентов. Вот несколько причин, почему лендинг-пейдж важен для бизнеса:
  Увеличение узнаваемости компании. Лендинг-пейдж позволяет представить компанию и её продукты или услуги в выгодном свете, что способствует росту узнаваемости бренда.
  Повышение продаж. Заказать лендинг можно здесь – 1landingpage.ru Одностраничные сайты позволяют сосредоточиться на конкретных предложениях и акциях, что повышает вероятность совершения покупки.
  Оптимизация SEO-показателей. Лендинг-пейдж создаются с учётом ключевых слов и фраз, что улучшает позиции сайта в результатах поиска и привлекает больше целевых посетителей.
  Привлечение новой аудитории. Одностраничные сайты могут использоваться для продвижения новых продуктов или услуг, а также для привлечения внимания к определённым кампаниям или акциям.
  Расширение клиентской базы. Лендинг-пейдж собирают контактные данные потенциальных клиентов, что позволяет компании поддерживать связь с ними и предлагать дополнительные услуги или товары.
  Простота генерации лидов. Лендинг-пейдж предоставляют краткую и понятную информацию о продуктах или услугах, что облегчает процесс принятия решения для потенциальных клиентов.
  Сбор персональных данных. Лендинг-пейдж позволяют собирать информацию о потенциальных клиентах, такую как email-адрес, имя и контактные данные, что помогает компании лучше понимать свою аудиторию и предоставлять более персонализированные услуги.
  Улучшение поискового трафика. Лендинг-пейдж создаются с учётом определённых поисковых запросов, что позволяет привлекать больше целевых посетителей на сайт.
  Эффективное продвижение новой продукции. Лендинг-пейдж можно использовать для продвижения новых товаров или услуг, что позволяет привлечь внимание потенциальных клиентов и стимулировать их к покупке.
  Лёгкий процесс принятия решений. Лендинг-пейдж содержат только самую необходимую информацию, что упрощает процесс принятия решения для потенциальных клиентов.
  В целом, лендинг-пейдж являются мощным инструментом для продвижения бизнеса, увеличения продаж и привлечения новых клиентов.

  заказать лендинг пейдж

 24. OrvilleBeinc

  проверить адрес usdt trc20

  Название: Непременно контролируйте адрес реципиента во время операции USDT TRC20

  В процессе работе с крипто, в частности со USDT на блокчейне TRON (TRC20), чрезвычайно необходимо выказывать бдительность а также аккуратность. Единственная из числа наиболее распространенных оплошностей, которую допускают юзеры – посылка денег на неверный адресу. Для того чтобы избежать потери своих USDT, необходимо неизменно внимательно удостоверяться в адрес адресата до посылкой перевода.

  Цифровые адреса кошельков являют из себя длинные совокупности литер а также номеров, к примеру, TRX9QahiFUYfHffieZThuzHbkndWvvfzThB8U. Включая малая опечатка либо погрешность при копировании адреса имеет возможность повлечь к тому результату, чтобы ваши цифровые деньги станут безвозвратно утрачены, ибо оные окажутся на неконтролируемый вами кошелек.

  Присутствуют многообразные способы удостоверения адресов кошельков USDT TRC20:

  1. Визуальная инспекция. Старательно сверьте адрес во твоём кошельке с адресом кошелька адресата. В случае незначительном различии – воздержитесь от транзакцию.

  2. Применение интернет-служб проверки.

  3. Дублирующая проверка со получателем. Попросите адресату удостоверить корректность адреса перед передачей перевода.

  4. Пробный транзакция. В случае значительной сумме транзакции, возможно предварительно послать небольшое величину USDT с целью удостоверения адреса.

  Кроме того предлагается держать цифровые деньги в личных кошельках, но не на биржах либо посреднических инструментах, чтобы обладать всецелый контроль над собственными ресурсами.

  Не оставляйте без внимания контролем адресов при работе со USDT TRC20. Данная обычная мера предосторожности поможет обезопасить ваши финансы от случайной утраты. Имейте в виду, что на мире криптовалют транзакции неотменимы, и посланные цифровые деньги по ошибочный адрес кошелька вернуть практически невозможно. Пребывайте внимательны и внимательны, чтобы защитить свои капиталовложения.


Post a new comment