Këndim i bukur kuranor nga tre djelmosha

Spread the love

Hyrje

Në këtë video 1-minutë e 30-sekondëshe, këta tre djelmosha recitojnë bukur Kuranin Fisnik në gjuhën arabe. Ajetet përmbajnë tri lutje të rëndësishme, dy lutje janë të ajetit 193 dhe lutja e tretë është ajeti 194 i sures Āli ‘Imrān.

Përkthimi i ajetit në të cilin këndon lexuesi i parë: “Zoti ynë, ne dëgjuam një thirrës që ftonte për besim (e që thoshte): Të besoni Zotin tuaj! E ne besuam!

Përkthimi i ajetit në të cilin këndon lexuesi i dytë: “Zoti ynë, na i falë mëkatet tona, na i mbulo të metat dhe pas vdekjes na bashko me të mirët!

Përkthimi i ajetit në të cilin këndon lexuesi i tretë: “Zoti ynë, jepna atë që nëpërmjet të dërguarve Tu, na e premtove dhe në ditën e kijametit mos na turpëro; vërtet Ti je Ai që nuk e shkel premtimin!
There are no comments

Add yours