Krijesa të mrekullueshme të Zotit

Spread the love

Në Kuranin e Madhërishëm thuhet:

Ai është Allahu, Krijuesi, Zanafillësi, Ai që çdo gjëje i jep trajtë. Atij i përkasin emrat më të bukur; Atë e përlëvdon gjithçka që ndodhet në qiej dhe në Tokë, Ai është i Plotfuqishmi dhe i Urti”. (Surja el-Hashr, ajeti 24)

Kjo video 3-minutëshe e përcjelluar me ilahi, paraqet disa krijesa të mrekullueshme të Zotit, ku përfshihen: shpezë, insekte, krijesa të detit, krijesa të imta etj. Bie në sy llojllojshmëria e ngjyrave e cila i mahnit shikuesit.

 
There are no comments

Add yours