2.1

Mëkatet për të cilat duhet të pendohesh thellësisht dhe sinqerisht

Spread the love

Mëkatet për të cilat duhet të pendohesh thellësisht dhe sinqerisht

Disa nga mëkatet për të cilat duhet të pendohesh thellësisht dhe sinqerisht janë:

  • Vrasja e personit të pafajshëm;
  • Ndarja nga anëtarët e familjes në atë masë saqë ata të harrohen plotësisht;
  • Mosfalja e namazit në afatin e caktuar kohor;
  • Mosbërja e testamentit;
  • Moskthimi gjërave të marra në mënyrë të padrejtë;
  • Heqja dorë nga obligimi i pagimit të zekatit, para se t’i jetë afruar vdekja dhe para se t’i pushojë së foluri gjuha.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 23)
There are no comments

Add yours