57e0c0124d879849f41a59ecdb3c84c2

Përkthimi i Naim Frashërit dhe bazat e kuranologjisë në gjuhën shqipe.

Spread the love

 

Përkthimi i Naim Frashërit dhe bazat e kuranologjisë në gjuhën shqipe.

 

Në gjuhën shqipe përkthimet e para të sureve dhe ajete të Kuranit janë bërë nga poeti i madh i letrave shqipe Naim Halid Bej Frashëri në veprën me emrin “Mësime”, (botuar në Bukuresht më 1894) me titullin ‘Thelb i Kuranit.

 

“M’emër të Zotit Math q’është ndjesë math e mëshirë shumë” përkthen Naimi fjalët me të cilat nis çdo sure e Kuranit.

BISMILLAH AR-RAHMAN AR-RAHEEM –  (bi-smi llāhi r-raḥmāni r-raḥīmi).

 

Ky përkthim ndryshon shumë nga përkthimet e tjera në gjuhën shqipe. H. Sherif Ahmeti p.sh. e përkthen ” Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit.

 

Përkthimi i Naimit i jep strukturës së formulimit një semantikë shumë të pasur falë nuancave dhe togfjalëshave. Në këtë rast togfjalëshi Zot i Math shpreh madhështinë e Zotit, dhe në të njëjtën kohë e dallon atë nga përdorimet e tjera të fjalës zot, siç janë : zotëri, zot shtëpie etj.

Tek Naimi togfjalëshat “ndjesë math e mëshirë shumë”, janë pa aq sinonime sa edhe kuptime me premisa dallimore.

Ndjesa është falja e fajit duke e mbuluar atë dhe duke e ruajtur njeriun prej tij, ndërsa mëshira është ndjenja e dhembshurisë e cila ngërthen çdo aspekt të veprimit dhe mendimit.

 

Përkthimi i Naim Frashërit hedh bazat e kuranologjisë në gjuhën shqipe, të gjuhësisë shqiptare dhe kritikës shkencore.

 

Material i përpunuar nga shkrimi i Mahmut Hysës se titullin ” Naim Frashëri si përkthyes i Kuranit” botuar në revistën Perla, Tiranë 2013

 

Foto : Naim Halid Bej Frashëri