couple-hijab-love-man-Favim.com-2203088

Planifikimi i fëmijëve…Datat dhe kohët kur mardhëniet intime janë të papëlqyera (mekruh)

Spread the love

Planifikimi i fëmijëve…

Rregullat dhe koha e përshtatshme e mardhënieve seksuale
Në një këshillë të Resulullahut (s) drejtuar Imam Aliut (a) në të cilën theksohet rëndësia e
realizimit të saj e cila paraqitet në formë të plotë në reshtat që vijojnë.
Siç shihet nga hadithi që vijon, data dhe koha e mardhënieve si dhe koncepti, ushtrojnë
ndikim të drejtpërdrejtë dhe përcaktues në karakterin e fëmijës.

Datat dhe kohët kur mardhëniet intime janë të papëlqyera (mekruh)
1. Mos bën mardhënie me gruan tënde në ditën e parë, e mesme dhe të fundit të
muajit (hënor), për shkak se asaj dhe fëmijës do t’i shkaktoj sëmundje mentale
dhe lebrozë.
2. Mos bën mardhënie me gruan tënde pasdite ngase, fëmija që lind në atë kohë, do
të jetë me sy të kryqëzuar, kurse shejtani është i kënaqur kur njeriu është me sy të
kryqëzuar.

3. Mos bisedo gjatë mardhënieve ngase fëmija e lindur nuk do të jetë e mbrojtur nga
mendje trashësia.
4. Njeriu nuk duhet të shikojë brendinë e vaginës së gruas ngase kjo shpie deri te
verbëria (e fëmijës).
5. Mos bën mardhënie me gruan me lakmi dhe etje (në mendjen tënde) për tjetër
grua, ngase frikësohem që nëse në atë moment do të lindë fëmija mashkull ai do
të ishte mukhannath (biseksual), i feminizuar dhe budalla.
6. Njëri prej bashkshortëve i cili në shtrat është në gjendje xhunubTPF
3
FPT nuk duhet të
lexojë Kur’an ngase frikësohem se mbi ta do të zbret zjarri dhe do ti djeg.
7. Mos hyni në mardhënie nëse secili nga ju nuk ka copë lecke të veçantë për të
pastruar veten. Nëse e përdorni të nejtën leckë mund të ndodh armiqësi ndërmjet
juve dhe kjo shpie deri te ndarja dhe divorci.

8. Mos hyn në mardhënie me gruan tënde në këmbë ngase kjo është sjellje e gomarit
dhe nëse fëmija do të lindë (në ate gjendje) do të urinonte në shtrat, pikërsiht
sikurse që gomari urinon në çdo vend.
9. Mos hyn në mardhënie me gruan tënde në natën e Festës së Fitrit (Iid-ul-Fitr’)
ngase, nëse fëmija do të lindë si pasojë i këtij akti, ai fëmijë nuk do të bëheshte
asgjë pos mëkatarë (i ligë).

10. Mos hyn në mardhënie me gruan tënde në natën e Festës së Kurbanit (Iid-ulAdha)
ngase, nëse fëmija do të lindë si pasojë i këtij akti, ai fëmijë do të ketë ose
gjashtë ose katër gishtërinj.
11. Mos hyn në mardhënie me gruan tënde nën dru frytdhënës ngase, nëse fëmija do
të lindë si pasojë i këtij akti, do të bëhet torturues ose vrasës ose spiun (për qeveri
tiranike kundër besimtarëve)

TP
3
PT Xhunub [arab.] – I ndytë pas derdhjes së spermës
4
http://www.dielli.net
12. Mos hyn në mardhënie me gruan tënde i ekspozuar drejtpërdrejt dritës së diellit,
veç nëse vëndosh një perde si mbulesë ngase, nëse fëmija do të lindë si pasojë i
këtij akti, vazhdimisht do të jetojë në skamje deri sa të vdesin.
13. Mos bën mardhënie me gruan tënde ndërmjet ezanit dhe ikametit ngase, nëse
fëmija do të lindë si pasojë i këtij akti, do të jetë i etur për gjakderdhje.
14. Nëse gruaja është shtatëzënë, mos bën mardhënie përveç nëse ke abdest, ndryshe
fëmija do të ishte zemër-verbër dhe koprrac.
15. Mos bën mardhënie me gruan tënde në natën e mesit ta muajit Shaban ngase nëse
fëmija do të lindë si pasojë i këtij akti, fëmija do të jete i shëmtuar me poçërra në
fytyrë.

16. Mos hyn në mardhënie me gruan nëse kanë mbetur edhe dy ditë deri te muaji
(hënor) ngase, nëse fëmija lindë si pasojë i këtij akti, ai/ajo do të jetë Ashshaar
(inspektor/grumbullues i tatimeve (që është e ndaluar nga pikpamja islame), ose
ndihmës i shtypësit ku shumë njerëz do të vdesin (zhduken) nga duart e tyre.
17. Mos hyn në mardhënie me gruan tënde në tavanin (çatinë) e ndonjë ndërtese
ngase, nëse fëmija lindë si pasojë i këtij akti, do të bëhen hipokrit, i kapardisur
dhe do të kryej Bid’ah.TPF
4
FPT
18. Nëse ke udhëtuar, në atë natë, mos bën mardhënie me gruanë ngase, nëse fëmija
lindë si pasojë i këtij akti, do të shpenzoj pasurinë në rrugë të gabuar; atëherë
Resulullahu (s) recitoj: “Ata që shpenzojnë tepër (mastrafxhinjtë) janë vëllezër
të djajve.” (Kur’ani, 17:27)TPF
5
FPT
19. Mos hyn në mardhënie me gruan tënde nëse je në udhëtim prej tre ditë dhe tre
netë ngase, poqese fëmija lindë si pasojë i këtij akti, do të bëhet ndihmës dhe
asistent i shtypësit.
(B) Datat dhe kohërat kur marhdëniet intime janë të pëlqyera (mustehab)
1. “O Ali! Të këshilloj të hyshë në mardhënie intime në natën e së hënës ngase,
poqese fëmija lindë si pasojë i këtij akti, do të bëhet hafiz i Libirit të Allahut dhe i
kënaqur me çfarëdo që Allahu i ka dhuruar.

2. Nëse hyn në mardhënie me gruan tënde në natën e së martës dhe të ka lindur
fëmij, do ti dhurohet shehadeti (martirizimi), pas deklarimit të “Nuk ka tjetër Zot
pos Allahut dhe Muhammedi është Resulullullah”, dhe Allahu nuk do ta sprovojë
me politeizëm. Nga goja e atij do të kundërmojë aromë e këndshme, dhe do të jetë
zemërmirë, bujar dhe fisnik; gjuha e atij do të jetë e mbrojtur nga përgojimet,
gënjeshtrat dhe akuzimet.

3. Nëse hyn në mardhënie intime me gruan tënde në natën e së ejtes dhe të ka lindur
fëmij, ai do të jetë nga sundimtarët ose dijetarë.
4. Nëse hyn në mardhënie intime me gruan tënde të ejten, kur dielli të kalojë zenitin
(pasdreke) dhe të ka lindur fëmij, ai do të jetë më pak i prirur nga yshtjet e
shejtanit. Ai do të jetë intelegjentë, dhe Allahu i Madhëruar dhe i Lavdëruar, do
t’i dhurojë shëndet dhe siguri në Din (fe-besim) dhe jetën materijale.
5. Nëse hyn në mardhënie me gruan tënde në natën e së premtes dhe të ka lindur
fëmij, ai do të jetë orator/ligjerues elokuent.

TP
4
PT Bid’ah [arab.] – Vendosje dhe praktikim i risirave që janë në kundërshtim me rregullat e fesë.
TP
5
PT Përkthimi i Kur’anit – Sherif Ahmeti
5
http://www.dielli.net
6. Nëse hyn në mardhënie me gruan tënde të premten pasdite dhe të ka lindur fëmij,
ai do të jetë dijetar me famë.
7. Nëse bën mardhënie intime me gruan tënde në natën e së premtes pas namazit të
jacisë (Isha’) dhe të ka lindur fëmij, shpresohet që, insha’ Allah, ai të bëhet një
nga të devotshmit e Allahut – AbdallTPF
6
FPT. Mos hyn në mardhënie intime me gruan
tënde në orët e para të natës, sepse fëmija që lindë si pasojë i këtij akti, ka droje të
jetë magjistar, mashtrues i cili preferon këtë botë më shumë se botën e ardhsme.
Mbaji mend dhe respekto këto këshilla që t’i thashë, njësoj sikurse që unë i kam
respektuar dhe mbajtur në mend nga vëllau im Xhebraili.”
Një tjetër rrëfim për “kurë” dhe “ku” mardhëniet intime janë të papëlqyera
(mekruh)

Imam Xhafer el-Sadiku (a) ka thënë:
“Mos bën mardhënie seksuale në ditën e parë, të mesëm dhe të fundit të muajit (hënor),
ngase nëse dikush e bën këtë, duhet të pres abortin e fëmijës, nëse jo, ka ndrojë që fëmiju
të lind i çmendur. A nuk shihni që personi i çmendur kryesisht vuan nga momenti i
goditjeve të ditëve të para, mesme dhe të fundit të muajit (hënor)?”
Imam Xhafer el-Sadiku (a) poashtu ka thënë:
“Mos hyn në mardhënie intime me gruan tënde, nëse në shtëpi ndodhet fëmija që mund
t’ju sheh dhe dëgjojë. Nëse e bëni këtë, ai fëmijë do të jetë kurorëshkelës, sikurse edhe
fëmija që do të lindë (si pasojë e kësaj mardhënie intime).”
Është transmetuar se Resulullahu (s) ka thënë:
“Nëse dikush hyn në mardhënie intime me gruan e tij, dhe në shtëpinë e tyre është dikush
që mund të dëgjojë zërin e tyre ose frymëmarjen, fëmiju që ka lindur nuk do të jetë
besimtarë, por do të jetë kurorëshkelës.”

Është transmetuar se Resulullahu (s) ka thënë:
“Nëse dikush hyn në mardhënie intime me gruan e vetë, kur kjo kalon nëpër periudhën
mujore të menstruacionit, dhe ka lindur fëmijë që ka lebrozën, për këtë nuk duhet të
fajëson askënd përveç vetes.”
Dikush pyeti Imam Muhammed el-Bakirin (a) se a ka ndonjë kohë e cila është mekruh
për të bërë mardhënie seksuale edhe pse mardhënja është hallall? Imami u përgjigj:
“Po, dhe kohët janë si vijojnë:
1. Kohëzgjatja prej Fexhr-it (thyerja e agimit) deri te lindja e diellit,
2. kohëzgjatja prej lindjes së diellit deri në Magrib (zhdukja e muzgut),
3. dita kur dielli është i errësuar (në eklipsë),
4. dita kur hëna është e errësuar (në eklipsë),
5. dita ose nata kur ka erë të zezë, erë të kuqe ose erë të verdhë,
TP
6
PT Abdall [arab.] – Persona të dashuruar në Allahun. Bota kurrë nuk është pa ndonjë prej tyre, dhe nëse
vdes ai, zëvendësohet me një tjetër.
6

6. dita ose nata kur ndodh tërmeti.”
Imam Sadiku (a) poashtu ka thënë:
“Mos hyn në mardhënie seksuale në anije dhe mos bën mardhënie seksuale me fytyrë ose
me shpinë të kthyer kah Kibleja.”
There are 25 comments

Add yours

Post a new comment