5.1

Fillimi i universit

Spread the love

Universi është filluar me një shpërthim të madh. Pastaj pjesët e tij janë copëzuar dhe janë formuar yjet dhe galaktikat. E habitshme është se Kurani ka folur për këto etapa shumë saktë:

A nuk e besojnë ata se qiejt dhe Toka ishin ngjitur dhe Ne i ndamë dhe ujin e bëmë bazë të jetës së çdo gjallese? A ende nuk besojnë ata?” (Surja el-Enbija, ajeti 30)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 17, janar/shkurt 2016, fq. 49)
There are 25 comments

Add yours

Post a new comment