3.1

Istikhare (lutja që kërkon udhësinë nga Allahu)

Spread the love

Kohët e fundit, studiuesit kanë zbuluar se te balli i njeriut është qendra trunore e marrjes së vendimeve dhe se ajo bëhet aktive gjatë faljes dhe adhurimit të Zotit. Atëherë, në qoftë se doni të merrni një vendim të suksesshëm, ju duhet ta adhuroni Zotin, t’i luteni Zotit me përulësi dhe pastaj të merrni vendimin. Kjo është e thënë shkencore. Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) u ka paraprirë shkencëtarëve për këtë fakt, sepse ai na ka mësuar të bëjmë istikhare përpara se të marrim një vendim.

I Madhëruar qoftë Allahu! Kush i tha Profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) se qendra trunore, që ndodhet në ballë bëhet aktive kur falim namaz dhe se një aktivizim i tillë i ndihmon njerëzit të marrin vendime të sukseshme? Për mahninë tonë, Kurani i Shenjtë e lidh faljen dhe përulësinë nga njëra anë me suksesin në anën tjetër.

Allahu i Gjithëfuqishëm thotë në Kuranin e Shenjtë: “Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët, ata që janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit” (Surja el-Mu’minun, ajetet 1-2)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 17, janar/shkurt 2016, fq. 48)
There are 15 comments

Add yours

Post a new comment