hena

A është Bismilahi dhe Amini pjesë e sures Fatiha

Spread the love

A është Bismilahi dhe Amini pjesë e sures Fatiha

“Allahu i Madhëruar ka 100 mëshira (rahmete). Një e ka zbritur në tokë dhe e ka ndarë ndërmjet krijesave të Tij. Me anë të saj ata duhen dhe mëshirojnë njëri-tjetrin. Ndërsa 99 të tjerat i ka mbajtur për Vete, që me anë të tyre të mëshirojë robtë e Tij në Ditën e Kijametit”

Dijetarët muslimanë janë të një mendimi se “bismilahi” është pjesë e “Fatihasë” dhe e të gjitha sureve të Kur’anit. Dëshmi e kësaj thënieje të tyre është shkrimi i saj në krye të sureve, sepse ne e dimë që Kur’ani është i mbrojtur prej çdo shtese, dhe se bismilahi është përdorur që në kohën e Profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij).

Argumenti më i fortë i tyre është mendimi i përbashkët i sahabëve dhe i pasuesve të tyre rreth qënies së “Bismilahi-t” konstante në fillim të çdo sureje të Kur’anit me përjashtim të sures “Teube”. Ata ishin të urdhëruar që të mos shkruhet asgjë që nuk është prej Kur’anit, prandaj ata nuk e kanë shkruar në fund të Fatihasë thënien: “Amin”. Më poshtë, autori i tefsijrit “El Menar”, transmeton nga Maliku, Ebu Hanife e të tjerë, të cilët kanë mendimin se, “Bismilahi” është ajet i pavarur dhe ka zbritur që të sqarojë fillimin e sureve dhe ndarjet në mes tyre.

Këtu po transmetojmë disa hadithe sipas mundësive që përshtaten me këtë kërkim.

1. Muavija, i biri i Amarit ka transmentuar: I thashë Ebu Abdullahit (paqja qoftë mbi të!): “Kur të çohem për të falë namaz, a ta lexoj “Bismilahin” para Fahtihasë?” Ai tha: “Po”. Pastaj i thashë: “Po kur të përfundoj Fatihanë, a të lexoj “Bismilahi Rrahmani Rrahim” para sures?” Ai tha “Po” .

2. Ed-Darkatanij ka transmetuar nga Aliu se atë e pyetën rreth Fatihasë. Ai tha:“Bismilahi Rrahmani Rrahim është ajet”.

3. Bajhakiu transmeton me sened tek ibn Xhubejr, nga ibn Abbasi, i cili ka thënë: “Djalli ua harroi njerëzve më të madhin ajet të Kur’anit, Bismilahi Rrahmani Rrahim” (si tregues i përhapjes së mosleximit të saj në fillim të sureve). ]
There is 1 comment

Add yours
  1. Suivre Téléphone

    Suivre le téléphone portable – Application de suivi cachée qui enregistre l’emplacement, les SMS, l’audio des appels, WhatsApp, Facebook, photo, caméra, activité Internet. Idéal pour le contrôle parental et la surveillance des employés. Suivre le Téléphone Gratuitement – Logiciel de Surveillance en Ligne. https://www.xtmove.com/fr/


Post a new comment