Këndim kuranor në teleferik

Spread the love

Kjo video 1-minutëshe paraqet një këndim kuranor në arabisht nga dy të rinj me një zë shumë të bukur duke udhëtuar me teleferik. Të dytë e lexojnë ajetin e fundit të sures el-Hashr. Përkthimi i këtij ajeti në shqip është ky:

Ai është Allahu, Krijuesi, Shpikësi, Formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Atë e lartëson çka ka në qiej e në tokë. Dhe Ai është i Fuqishmi, i Urti!”. (Surja el-Hashr, ajeti 24)

Dëgjim të këndshëm!
There are no comments

Add yours