rt

Shkruan hoxhanesha Ikballe: “Feja nuk është dhunë, dhuna nuk sjellë paqe”!

Spread the love

Shkruan hoxhanesha Ikballe:

Feja nuk është dhunë

 

Kosova ime është në një kaos politik, Maqedonia gjithashtu, Shqipëria ashtu-kështu, duke u munduar të lundrojmë
si një anije e lodhur në oqeanin europian. Bota po bënë luftëra, gjenocid, gjakderdhje karshi njerëzve të pa-
fajshëm, sulme të cilat çdo ditë e më shumë po ashpërsohen, po bëhen vdekjeprurëse, po marrin jetë të pafajshme, por këto, askush nuk i shikon e as nuk bën zë, bota hesht, dhe si pasojë çdo ditë vriten në mënyrë mizore shumë viktima. Sa i përket vrasjeve pa asnjë faj, Kur’ani i shenjtë na jep këtë mësim:

“Kush e vret një njeri pa të drejtë është njësoj sikur të ketë vrarë tërë njerëzimin. Dhe, kush shpëton një jetë është njësoj sikur të ket shpëtuar gjithë njerëzimin”. Kur ndodhën aktet terroriste në Francë, dhe të gjithë sytë e botës ishin kthyer drejt Francës, mua më dhimbseshin shumë ato viktima të pafajshme. E gjithë bota u revoltua, investoi,
harxhuan para e kohë duke u solidarizuar me dhuna nuk sjellë paqe!

Feja nuk është dhunë, aktivitete, gjeste e forma të ndryshme. Medi-
at shprehnin keqardhje në mënyra e forma të ndryshme.

Ndërkaq, në vendet ku jetojnë muslimanët, si në Palestinë, Ukrainë, Burma, Libi, Irak, Jemen, Siri, së fundmi edhe në Turqi, ku vazhdimisht ushtrohet dhunë, gjenocid dhe çdo ditë nëpër këto vende rrjedhin lumenj gjaku, për këto
vende shumë pak bëhet gjë, dhe askush nga perëndimorët nuk e ngre zërin, ngase muslimanët ndoshta nuk janë si ata, as në fe as në traditë, as në kulturë as në politikë, pra askush nuk e çan kokën, nuk duan të shohin, dhe kjo jo që janë të verbër por i pengon drita e së vërtetës së hidhur që vetë ata e kanë krijuar, dhe asnjëri nuk ndjen dhimbje sepse ato vende nuk janë Franca e Europës. Siç po shihet, luftërat që po bëhen në Lindje, nuk po ndodhin për të luftuar terrorizimin, por për të marrë pronësinë e naftës në zonat strategjike. Luftërat po bëhen për pushtet duke përdorur mashën sektare fetare të pavetëdi-jshme, e cila po e zvarrit zjarrin nga njëri shtet musliman në tjetrin. Siç duket në këto vende ka vdekur politika, ngase feja pa politikë është si trupi pa kokë.

“Kush mbytë një njeri pa të drejtë është njëjtë sikur do të kishte mbytë tërë njerëzimin. Dhe, kush shpëton një jetë do të ishte sikur të kishte shpëtuar gjithë njerëzimin.” Maide 32

“nuk do t’ju bëjnë asnjë dobi, sado të jenë të shumta në numër, sepse Allahu është me besimtarët.” (El-Enfal, 19)

Për hir të gjakderdhjeve të pafajshme, duhet të ngrihemi të gjithë kundër terrorizmit, me një postim, një fjalë, një dhimbje, një pikë loti, dhe ky të jetë ushqimi i ditës për ty. Nëse je kundër të keqes, ti je mik me të mirën, por nëse nuk ke guxim që të ngresh zërin tënd kundër së keqes, të jesh i sigurt se ti po ndihmon të keqin, të ligun dhe të jesh i sigurt që edhe ti je pjesë e asaj gjakderdhje të pafajshme. Një fjalë e jotja në rrjetet sociale mund të shpë-
tojë një gjakderdhje fëmije. Një diskutimi yt në opinion, në konferenca, seminare e tubime të vogla apo të mëdha, do të shpëtojë me qindra gjakderdhje të pafajshme. Një pikë loti në shpirtdo t’i japë jetë miliona shpirtrave që kanë nev-
ojë për gjak.

Prandaj ngrihu, mos u frikëso nga e vërteta, zgjatja dorën të shtypurit. Ejani të bëhemi të gjithë kundër terrorit dhe dhunës që janë pjellë e shpirtrave të zinj, e mendjeve të kufizuara në besim të gabuar. Mos iu frikëso pozitës, emrit, e famës tënde se pozita që ta jep Zoti është më e lavdishme se ajo që ke. Është e vërtetë që po fole për dhunën që iu bëhet njerëzve të dobët, po fole për të vërtetën që e kanë të “fortët” në pushtet, ti do të jesh i anashkaluar, i përfolur, i sulmuar, i për- buzur, i shpifur, i neglizhuar nga të tjerët por një gjë duhet ta dini se Zoti ka premtuar:

“Vërtet, ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, Zoti i tyre do t’i udhëzojë në rrugë të drejtë.”
( Junus, 10: 9)

Prandaj mos hezitoni, mos u molepsni nga padrejtësitë, mos nguroni dhe mos u frikësoni nga thënia e së vërtetës kundër dhunës ndaj të dobëtit, sepse Zoti ka premtuar:

“Se për ata që besojnë dhe nuk e molepsin besimin e tyre me padrejtësi, pikërisht atyre u takon siguria dhe ata janë të udhëzuar.
(El-En’am, 6: 82)

Mos u frikëso kur të thuash të drejtën, por besojë atë që të ka premtuar Zoti e ajo është: “Allahu, në të vërtetë, i mbron besimtarët. Ai nuk i do tradhtarët mohues.” (El-Haxh, 22:38) Fenë të cilën tani për tani në këto vende të tur-
bullta muslimane, mendojnë se e mbajnë në duar radikalët dhe diktatorët, mos të mendojnë se kjo mund të quhet fe.

Kjo nuk është fe, sepse në fe nuk ka diktaturë, në fe radikalizmi është i mirë vetëm deri në atë masë kur mbahemi në rrënjët e çiltra të Kur’anit e jo në hadithet e thëniet e fetarëve të padenjë. Bota në përgjithësi, e bota muslimane në veçanti po rrezikohet nga konfliktet e brendshme fetare të cilat po udhëhiqen nga grupe radikale, të cilat haptas po predikojnë një Islam ndryshe, karshi atij Islamit burimor nga Shtëpia e Shpalljes, që  kanë predikuar gjyshërit dhe stërgjyshërit tanë të brezit të Profetit Muhammed -paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij.

Tashmë te këta fetarë radikalë feja u bë përshesh, u bë e gërditshme, e frikshme për ata që nuk kanë pasur mundë- si të njihen me fenë e vërtetë islame. Tashmë te këto grupe radikale dhe te liderët diktatorë edhe ritualet e tyre janë më ndryshe, ku kurrë nëpër xhamitë tona nuk është është dëgjuar me brohori shprehja “Amin” e sures El-Fatiha si “Amen” i kishave të krishtera, ndërsa toleranca fetare po bëhet e padurueshme.

Tashmë kjo “fe radikale e diktatoriale” nuk po jep fruta të ëmbla, por ajo po shkatërron kulmin e çdo familje të pavetëdijshme e me statut të ulët social. Tani diktatorët dhe radi- kalët kanë harruar se çfarë është kompromisi, bashkëbisedimet dhe marrëveshjet në emër të Zotit, ngase i ka zaptuar ndjenja e pushtetit të dreqosur. Neve që po shohim atë çfarë ju po bëni, po na dhemb më shumë, ngase jemi ngujuar në ven- det tona europiane, dhe neve që kemi ndjenja humane po na bllokohet fryma nga shikimet që po vërejmë në rrjetet sociale. Neve nuk na mbetet gjë tjetër vetëm që të besojmë në atë që Zoti na ka premtuar, e Allahu na ka thënë se:

“Ai (Allahu) nuk e shkel premtimin e Vet” (Ez-Zumer 20), dhe se “Premtimi i Allahut është i vërtetë; Ai është i Plotfuqishmi dhe i Urti.” (Lukman, 31: 9)

Prandaj, këto premtime më japin fuqi dhe guxim, se ju që i kurdisni këto kurthe, gjakderdhje të pafajshme, mizori, krime e trishtime, nuk jeni forcë, sepse Zoti ka thënë se forcat e krim-
inelëve, njerëzve të lig.

Prandaj, beso fuqishëm në premtimin dhe këshillën e Allahut, sepse Ai është i Plotfuqishëm, ai nuk ka rival, dhe premtimin e Tij patjetër që e ka zbatuar deri sot dhe do ta zbatojë deri në Ditën e Kiametit, prandaj mbaje në mend këtë këshillë nga Ai dhe mos u bëj nga ata për të cilët Allahu thotë:

“Kushdo që i kthen shpinën Këshillës Sime, do të ketë një jetë të mjeruar…” (Ta-Ha, 20:124)

Ndërsa për ty që i beson të mirës, të vërtetës dhe të drejtës, Zoti të ka dhënë sihariq, prandaj duhet të gëzohesh kur Ai thotë: “Për sa u përket atyre që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, ata Zoti i tyre do t’i prano-
jë në mëshirën e Vet. Kjo është fitorja e lavdishme!” (El-Xhathije, 45:30)

“Sa për ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sigurisht që Ne nuk do t’ua humbim shpër-
blimin punëmirëve.” (El-Kehf, 18:30)

Prandaj, mos t’ju mashtrojë pozita, lakmia, pasuria, luksi, nderi i rrejshëm, fisnikëria e paqenë por e etiketuar, por mbështetu tek Zoti i Vërtetë, tek drejtësia e Tij dhe askush nuk do të ketë pushtet ndaj teje dhe ti do të jesh nga fisnikët, të drejtët dhe udhëheqësit e vërtetë, sepse:

“Në të vërtetë, nuk ka kurrfarë pushteti mbi ata që besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre.” (En-Nahl, 16:99)
O njeri i së drejtës, o njeri i heshtur e naiv, jo që nuk kupton por mediat aq shumë të kanë mbuluar me fjalë të kota sa që tani më nuk je në gjendje të kuptosh edhe gjuhën tënde shqipe. Shqipja e nënës është përzier me fjalë të gënjeshtra dhe humbi esencën e fjalës së qëndrueshme. Të këshilloj që mos ta humbësh shpresën, por kërko nga i madhi Zot të jesh më vigjilent e të mos jesh i heshtur e naiv, por të flasësh fjalë të qëndrueshme për veten, famil-
jen dhe shoqërinë, sepse: “Allahu i forcon besi-mtarët me fjalë të qëndrueshme në këtë botë dhe në botën tjetër, kurse keqbërësit i çon në humbje; Allahu bën ç’të dojë.” (Ibrahim, 14:27)

Ndjej dhimbje për të gjitha këto trazira dhe gjakderdhje të pafajshme, gjithashtu ndjej dhimbje edhe për vendin tim, ku ka kaos të madh politik, ku papunësia ka shkuar deri në qiell, ku po ndodh një emigrim i pakufishëm i të rinjve, ku ka korrupsion, pabarazi, hipokrizi, sjellje amorale në krah të modernizmit. Po jetojmë në një botë të verbër, ku qorri është mbret. Zoti i bekoftë të gjitha vendet e prekura nga aq shumë luftëra të pakuptimta dhe plot me kaos. Zoti
pastë mëshirë për ne popullin shqiptar që po jetojmë si një anije e vogël në oqeanin e madh të Europës. Prandaj, këshilla ime për të gjithë është:

“Vërtet që jemi një anije e cila nuk mund të jetojë pa detin e bujshëm e të madh. Jemi një anije që herë përballemi me valë të mëdha e herë lundrojmë të qetë në oqeanin europian, herë na kaplojnë baticat e herë zbaticat, por duhet të kemi kujdes e të mos e dashurojmë shumë oqeanin, sepse anija pa oqean nuk ka jetë, por nëse e dashurojmë shumë ajo do të fundoset në fund të saj.”Dhuna nuk sjell paqe! Mjaftë Mjaftë me dhunë!
There are 1,446 comments

Add yours
 1. glicy

  Most of the best or most popular online slots now also feature a free version. The idea behind this is to provide players with the opportunity to try the game for free first. Being able to play free games means you don’t risk your own money when testing different slots or casino games. Huge Payouts! Amenities: High Stakes Tables, Low Stakes for Beginners, Fun Party Atmosphere. One of the highest variance mobile slot games that you are going to come across is the Scary Rich 3 slot game, and even when playing that slot for some tiny stake amounts, many players have bagged some truly massive winning pay-outs, which is why it is one of the top five best Android slot games currently. We know that players love to gamble at tablet casinos for a wide variety of different reasons. Playing on a tablet offer players the chance to enjoy their favorite games no matter where they are, as tablets offer cellular and Wi-Fi connectivity.
  https://vadaszapro.eu/user/profile/1005840
  Sweepstakes casinos work by using virtual currency called “sweeps cash.” You use this to play slots and the limited number of casino table games available. You can then convert what sweeps coins you win into dollars and withdraw real money. If you live in New York state, you can access a great selection of land-based casinos to play your favorite video slots and classic slot machines. However, when it comes to online slots the story is a bit different. Along with casino gaming, players can also take part in sports betting in New Jersey, Pennsylvania, West Virginia, Indiana, Illinois, Iowa, Tennessee, and Colorado. The daily fantasy option is also available to players in numerous other states. You can get started in the casino when you make a minimum deposit of $10. With that deposit, you receive a play-it-again bonus up to $2,000 if you are down after your first 24 hours.

 2. Kaw

  Для того, чтобы синяя тушь выглядела на ваших ресницах органично и стильно, оцените, в первую очередь, свои данные: если оттенок ваших глаз более светлый, она «потушит» их и желаемый эффект достигнут не будет. Теперь о том, кому синяя тушь рекомендована: девушкам, обладающим карими или изумрудно-зелеными глазами, контраст будет поразительным, а образ оригинальным. Безусловно, здесь нет каких-то строгих запретов на ношение чёрной туши светлыми девушками. Если вам нравится яркий результат на глазах, если вы хотите больше выразительности, то чёрная тушь вам идеально подойдёт. У кого только не было этой знаменитой малышки! Рада была получить коричневую, потому что всю жизнь использовала только черные. Хорошая щеточка, удобная упаковка, не осыпается и не раздражает глаза, под вечер на моих веках немного отпечатывается. Хороший яркий и насыщенный пигмент, красивый объем и разделение. Мне очень нравится, возьму потом еще!
  http://www.stmcu.co.kr/gn/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=172200
  Связаться с Glamour Объем и длину ресницам придает разработанный специалистами Дзинтарс комплекс природных восков. Уникальная кисточка для нанесения туши аккуратно разделяет реснички, подкручивая и качественно прокрашивая каждую из них. Цветовое разнообразие средств для ресниц позволяет девушкам приобретать самые невероятные оттенки туши. Не стесняйтесь. Оставляйте комментарии! Способ применения: Наносить тушь зигзагообразными движениями: установить кисточку диагонально по отношению к линии роста ресниц и перемещать её вверх и вниз. В завершение, провести кисточкой из стороны в сторону Легкими движениями нанесите тушь на ресницы по всей длине. Для достижения лучшего результата через минуту процедуру можно повторить. Объем (мл). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 мл АДРЕС МАГАЗИНА Присоединяйтесь к команде проектантов pngtree

 3. Dane

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d without a doubt
  donate to this superb blog! I suppose for now i’ll settle for book-marking and
  adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will talk about this blog
  with my Facebook group. Talk soon!

 4. achat de clomid

  Wow, superb blog structure! How lengthy have
  you ever been running a blog for? you make running a blog look easy.
  The total look of your website is magnificent, as
  neatly as the content!

 5. Basil

  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
  widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your
  blog and I look forward to your new updates.

 6. Tangela

  I was recommended this web site via my cousin. I’m not sure whether or not this submit is written by way
  of him as no one else understand such distinct
  about my problem. You are amazing! Thanks!

 7. compra de somníferos flonase en Perú

  Howdy I am so delighted I found your weblog, I really found you by accident, while I
  was searching on Yahoo for something else, Anyways I am here now
  and would just like to say thanks for a tremendous
  post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read
  through it all at the minute but I have book-marked it and also
  added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  more, Please do keep up the awesome job.

 8. Leesa

  I enjoy what you guys are usually up too. This type of clever work and exposure!

  Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys to my own blogroll.

 9. psymn

  Best Hotel Lobby, Best Rooms, Best Suites, Best Golf Course, Best VIP Lounge Services, Best Hosts, Best Table Games, Best High Limit Room, Best Poker Tournaments, Casino Where You Feel The Luckiest, Best Carnival Games, Best Betting Options, Best Prop Bets, Friendliest Sportsbook Moreover, the 888 Poker mobile app is available on Android, iPhone, and other iOS devices. It is safe and secure to use with full access to the Cashier feature that allows players to deposit and withdraw funds using their preferred payment method. Whether you are on the train, at work, or just relaxing at home, the 888 Poker mobile app allows you to enjoy your favorite poker games with ease and convenience. Yes, 888poker is legal in Ontario, so long as you download the 888poker Ontario-specific client. All other versions of 888poker will not work within the borders of the province of Ontario.
  https://www.needlegirl-haystackworld.com/all-that-is-needed/profile/bulrautosfern19/
  PayPal casino deposit and withdrawal do not incur any fees when the money transfer takes place between PayPal accounts. However, charges will apply when you use debit or credit cards and bank transfers to and from PayPal. Even though PayPal was once widely used for online gambling transactions, it withdrew that service in 2002 and didn’t offer it again until 2009. Since then, PayPal has slowly re-entered various legal online gambling markets in countries where they are regulated by the government. As online gambling is regulated by each province within Canada, PayPal has subsequently not returned to the country. PayPal works like a separate checking account for use at online vendors. A user will deposit money into his or her PayPal account via bank transfer, debit card or credit card and then use the money at online casinos.

 10. prodroxy en venta libre en Santiago de Chile

  What i don’t understood is in fact how you’re now not actually a
  lot more neatly-appreciated than you may be now.

  You are very intelligent. You recognize therefore significantly in terms of this topic,
  produced me in my view imagine it from numerous various angles.
  Its like women and men aren’t involved until it is something to
  accomplish with Lady gaga! Your own stuffs great. At all times handle it up!

 11. nab

  Whether products shown are available to you is subject to individual provider sole approval and discretion in accordance with the eligibility criteria and T&Cs on the provider website. If you want to use your Etherum assets to buy something outside the Ethereum network, you need to know how to cash out Ethereum.  it says all the way at the bottom that it only converts to BTC so not to ETH Reversed currencies – Convert 0.1 USD to ETH Add currency calculators or rates to your website | Like Coinmill on Facebook Ethereum’s price today is US$1,916.48, with a 24-hour trading volume of $4.42 B. ETH is .css-16f4b9m+0.00% in the last 24 hours.ETH has a circulating supply of 120.2 M ETH. Ethereum market price is updated every three minutes and is automatically displayed in USD. Below are the most popular denominations to convert to USD.
  http://www.kbusa.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=5164
  Like the rest of the prominent cryptocurrencies, Dogecoin has its own blockchain. This blockchain is a rip-off of another cryptocurrency, Luckycoin (not active anymore), which itself was derived from Litecoin’s blockchain code. Updated June 2, 2021 9:36 am ET When he came across the Dogecoin buzz, he asked if Palmer was willing to create an actual cryptocurrency based on this idea and got his permission to build a blockchain for Dogecoin. What’s happening to cryptos today? In this article, we present brief crypto updates for Bitcoin, Ethereum and XRP prices as … Earthquakes are caused by the movement of the tectonic plates that make up Earth’s crust. Off the coast of Alaska, the Pacific plate thrusts underneath the North American plate creating enormous pressure at the Alaska-Aleutian fault. Between 2020 and 2021, the two plates slipped along this fault, producing a series of earthquakes, including the Chignik, Alaska, earthquake on July 29, 2021, which registered an 8.2 in magnitude — the largest earthquake within U.S. territory in 58 years. 

 12. comprar epivir en Europa fácilmente

  My partner and I absolutely love your blog and find many of your
  post’s to be exactly what I’m looking for. Do you
  offer guest writers to write content available for you?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on many of the subjects you write about here.
  Again, awesome site!

 13. Evan

  My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a
  number of websites for about a year and am concerned about switching to
  another platform. I have heard excellent things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 14. Terra

  Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your site is fantastic, as well as the
  content!

 15. skonsultuj się z lekarzem przed zakupem cefuroxime w Polsce

  First of all I want to say fantastic blog! I had a quick
  question which I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing.
  I’ve had difficulty clearing my mind in getting my ideas out there.
  I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost simply
  just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips?
  Many thanks!

 16. John

  I am really loving the theme/design of your web site.
  Do you ever run into any browser compatibility problems?
  A number of my blog readers have complained about my blog not working correctly in Explorer but
  looks great in Safari. Do you have any solutions to help fix this problem?

 17. JacobFah

  Любители хентай манга онлайн японской культуры и комиксов, обратите внимание: манга онлайн – отличный способ провести свободное время в одиночку. Большинство ресурсов предоставляют возможность читать хентай мангу бесплатно, что делает этот формат доступным для всех. Кроме того, многие из них имеют удобные приложения для мобильных устройств, что позволяет читать хентай мангу даже в дороге. Наслаждайтесь мангой хентай и погружайтесь в удивительный мир японских порно комиксов прямо сейчас!

 18. erschwinglicher dostinex 0.25 mg Preis

  Pretty component to content. I simply stumbled upon your web site and in accession capital
  to assert that I acquire actually enjoyed account your weblog posts.
  Any way I’ll be subscribing on your feeds or even I success you get right of entry to persistently rapidly.

 19. Stephenreiff

  Кальянные смеси Veter – Откройте для себя уникальные ароматы Рё РІРєСѓСЃС‹ кальянных смесей Veter для незабываемого опыта курения кальяна.

 20. Shaneroosy

  Hello excellent website! Does running a blog similar to this require a great deal of work? I’ve no understanding of programming however I had been hoping to start my own blog soon. Anyways, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I know this is off subject but I just needed to ask. Appreciate it!
  Casino Jackpots

 21. Lewisrok

  I think everything published made a lot of sense. However, what about this? suppose you added a little content? I mean, I don’t wish to tell you how to run your website, however what if you added a post title that grabbed a person’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is kinda plain. You ought to glance at Yahoo’s front page and watch how they create article titles to get people to open the links. You might add a related video or a pic or two to get readers interested about everything’ve got to say. Just my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.
  top sportsbook canada

 22. tlover tonet

  Thank you for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such fantastic information being shared freely out there.

 23. Edwardreing

  Шаврин Александр Валерьевич Алматы

  Great website! It looks very expert! Keep up the excellent work!
  Шаврин Александр Валерьевич Алматы

 24. Dichaelbooth

  цветы новосибирск
  Хотите порадовать близких и дарить им красоту и радость? Тогда доставка цветов – это незаменимая услуга для вас! Мы предлагаем быструю и надежную доставку самых свежих и красивых цветов прямо к двери вашего получателя. Наш профессиональный флорист подберет самые красочные букеты и создаст гармоничные композиции с учетом ваших пожеланий. Вы можете заказать доставку цветов в любой город, и вашему подарку будет радоваться даже находящийся на другом конце страны человек. Мы гарантируем свежесть и качество цветов, а также строгое соблюдение сроков доставки. Обращайтесь к нам и делайте своих близких счастливыми с помощью прекрасных цветов!

 25. Stephenreiff

  Pretty section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently rapidly.
  offshore casinos online

 26. Josephdor

  Аренда манипулятора в Москве. Поднимем на борт при помощи крана-манипулятора и доставим ваш груз в кратчайшие сроки. Перевезём на объект любые железобетонные изделия. Погрузку и разгрузку осуществляем спецтехникой с краном-манипулятором.

 27. Nikolayhaile

  [url=https://arenda-manipulyatorov-v-moskve.ru/]Аренда Манипуляторов[/url] в Москве и Московской Области: Решения для Эффективных Грузоперевозок

 28. Borishaile

  Аренда манипулятора с грузоподъёмностью от 3 до 15 тонн в Москве и области. Недорого от 899 руб/час. У нас можно заказать кран-манипулятор для перевозки бытовок, контейнеров, станков, плит и других строительных грузов.

 29. Borishaile

  Аренда Манипуляторов в Москве по низкой стоимости. Собственный автопарк с большим выбором техники. Чтобы быстро транспортировать габаритные грузы, стоит воспользоваться такой услугой, как аренда манипулятора

 30. Stephenreiff

  Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog. A fantastic read. I will certainly be back.
  cs go gambling site with crash

 31. TimsothyDeend

  Everything composed made a bunch of sense. However, consider this, suppose you were to write a awesome post title? I mean, I don’t want to tell you how to run your website, however what if you added a title that grabbed a person’s attention? I mean %BLOG_TITLE% is kinda plain. You might glance at Yahoo’s home page and see how they create news headlines to get viewers interested. You might add a related video or a related pic or two to get people excited about everything’ve written. Just my opinion, it would bring your website a little bit more interesting.
  best live casinos ireland

 32. JaimeAmalm