yy

Argumentet që e vërtetojnë vilajetin e Imam Aliut (a.s.)

Spread the love

“Le të qohen në këmbë ata mysliman që kanë qenë dëshmitar të Ditës së Gadir
Humit dhe që e kanë dëgjuar Resulullahun s.a.a. duke thënë: ‘Udhëheqësi i kujt jam unë,
edhe Aliu është udhëheqësi i tij’

Allahu i ka sprovuar myslimanët me pranimin e vilajetit të Imam Aliut –paqa qoftë mbi
të, dhe është duke i sprovuar ende. Zaten edhe kundërshtimet në mes të mez-hebeve për burim të
tyre e kanë kryesisht këtë sprovë. Por, për hir të mëshirës së Tij të pafundme ndaj robërve,
Allahu nuk do t’i dënojë ata të mëvonshmit për shkak të të bërave të mëhershmëve. Dhe, për hir
të urtësisë së Tij të madhe, caktimin e Imam Aliut a.s. për halif e ka ngurtësuar përmes disa
ngjarjeve të rëndësishme dhe shenjave të qarta që i përngjajnë çudirave dhe e ka penguar
harresën e saj. Dëshmitarët që ishin prezent gjatë këtyre ngjarjeve, ishin të detyruar t’i tregojnë të
tjerëve dhe kështu është hapur rruga e zbulimit të së vërtetës për hulumtuesit dhe kërkuesit e
mëvonshëm.

Argumenti i parë: Ka të bëjë me dënimin e mohimit të Imametit dhe të velajetit të
Imam Aliut a.s.(paqa qoftë mbi të). Kjo ka të bëjë me ngjarjen e periudhës mbas Gadir Humit,
kur u caktua Imam Aliu a.s. për halif i myslimanëve dhe kjo u bë obligim për të pranishmit që
t’u përcjellin atyre që nuk ishin prezent në atë tubim. Ky është rrëfimi për incidentin:
Kur e dëgjoi lajmin e emërimit për halif të Imam Aliut a.s, Haris ibni Numan Fihriu nuk
mundi ta durojë këtë dhe u drejtua kah Mesxhidi Resulullahut s.a.a. E lidhi devenë përpara
Mesxhidit hyri brenda, u ngul në një vend përpara Imam Resulullahut (s.a.a.) dhe pa i dhënë
selam i tha: “O Muhamed, ti na urdhërove që të besojmë në njësinë e Allahut dhe se ti je i
dërguari i Tij; në këtë e dëshmuam dhe e pranuam. Na urdhërove që të falemi pesë herë në ditë,
agjërimin e muajit Ramazan, shkuarjen në Bejtullah për haxh dhe dhënien e zeqatat prej mallit,
dhe ne i pranuam edhe këto rregulla. Pastaj, nuk u mjaftove me kaq dhe duke ia ngritur dorën
djalit të axhës e shpalle atë si më të virtytshmin prej të gjithë njerëzve dhe ke thënë ‘Udhëheqësi

i kujt jam unë, edhe Aliu është udhëheqësi i tij’. A është ky vendimi yt apo është ndonjë urdhër i
Allahut?”

Kur i dëgjoi këto fjalë Pejgamberi s.a.a., iu skuqën sytë prej shqetësimit dhe në këtë
gjendje i tha: “Betohen në Allahun që është Një, kjo nuk është prej meje por prej Allahut”. Dhe,
këtë e përsëriti tri herë.
Atëherë Harisi tha: “O Allah, nëse është e vërtetë thënia e Muahmmedit, më dërgo një
gur nga qielli ose ndonjë dhimbje tjetër” dhe pastaj u ngrit dhe u largua nga ai vend.”
Rrëfyesi na tregon më tutje:

“Betohem në Allahun se pa mbërritur Harisi deri te deveja e tij, nga qielli rra një gur dhe
e qëlloi për kokë, ku edhe vdes në vend. Atëherë Allahu e shpalli këtë ajet:
“Një lutës e kërkoi dënimin e pashmangshëm për jobesimtarët. Atë (dënim) s'ka kush
që mund ta ndalë.” (Mearixh, 1-2)
Këtë ngjarje e kanë transmetuar edhe shumë dijetar të Ehli Sunnetit.

2
Argumenti i dytë: Ka të bëjë me fitimin e dënimit për shkak të mallkimit të Imam
Aliut a.s. drejtuar atyre sahabeve që i shmangeshin dëshmimit për ngjarjen e Gadir Humit.
Në kohën kur ishte halif Imam Aliu a.s., duke mbajtur një fjalim përpara popullit në
njërin prej ditëve të rëndësishme, ai u u tha: “Le të qohen në këmbë ata mysliman që kanë
qenë dëshmitar të Ditës së Gadir Humit dhe që e kanë dëgjuar Resulullahun s.a.a. duke
thënë: ‘Udhëheqësi i kujt jam unë, edhe Aliu është udhëheqësi i tij’. Të mos qohen ata që
nuk e kanë parë me sytë e tyre dhe që nuk kanë dëgjuar me veshët e tyre”

Atëherë u ngritën tridhjetë sahabe, gjashtëmbëdhjetë prej të cilëve ishin pjesëmarrës së
luftës së Bedrit, dhe e vërtetuan thënien e Resulullahut s.a.a.: ‘Athua e dini se unë jam më i
epërmi i juaj sesa ju vetë?’, dhe që pas pohimit Resulullahu s.a.a. u kishte thënë ‘Udhëheqësi i
kujt jam unë, edhe Aliu është udhëheqësi i tij’.

Por, për shkak të armiqësisë dhe xhelozisë që e ushqenin ndaj Imam Aliut a.s, disa sahabe
nuk u quan në këmbë për të dëshmuar. Njëri prej tyre ishte Enes ibni Maliki, që mbasi që zbriti
prej foltores, e pyeti: ‘O Enes, pse nuk dëshmove edhe ti bashkë me ata?’, ndërsa ky iu përgjigj:
‘O Udhëheqësi i Besimtarëve, tash më jam plakur dhe kam harruar çka kam dëgjuar’. Atëherë,
Imam Aliu (a.s.) e mallkoi: ‘Nëse gënjen, le të dënojë ty Allahu me një sëmundje që nuk do ta
mund ta fshehësh atë me mbulesën tënde’

Mbas kësaj, Enes ibn Maliki u sëmur nga leproza ende pa luajtur nga vendi. Pastaj, Enesi
duke vajtua thoshte: “Më zuri mallkimi i robit të sinqertë, sepse e fsheha dëshminë e tij”
Ky është një rrëfim i mrekullueshëm. Në librin e tij “El Mearif”, Ibni Kutejbe duke i
numëruar emrat e personave të njohur që janë sëmurë nga sëmundjet e ndryshme, te sëmundja e
leprozës e përmend edhe emrin e Enesit dhe e transmeton edhe këtë rrëfim. Këtë ngjarje e
transmeton edhe Ahmed ibn Hanbeli në Musnedin e tij dhe ka thënë se: “Përveç tre personave, të
gjithë kanë dëshmuar, të tretë janë zënë nga mallkimi i Imam Aliut a.s.”

Këtu do të jetë mirë dhe t’i përmendim emrat e atyre tre personave, të cilët i ka përcjellë
El Belazurit Ahmed ibni Hanbeli. Ai thotë: “Kur kërkoi Imam Aliu a.s. që të dëshmojnë për
Ditën e Gadir Humit, nën foltore ishin të ulur Enes ibni Maliki, Bura ibni Azibi dhe Xherir ibni
Abdullah Bexheli. Përkundër përsëritjes së kërkesës së Imam Aliut a.s. për t’u quar në këmbë
dëshmitarët, këta të tretë nuk lëvizën nga vendi. Atëherë, Imam Aliu a.s. tha: “Qoftë fatkeqësia e
Allahut mbi ata persona që e fshehin këtë dëshmi; ajo fatkeqësi qoftë e tillë ashtu që të njihet
përmes saj dhe e mbëriftë atë para se të vdesë.

Rrëfuesi tregon se Enes ibn Maliku u sëmurë nga leproza, Bura ibni Azibi u verbërua dhe
Xherir ibni Abdullahu u kthye përsëri në jetën e tij nomade dhe vdiq te shtëpia e nënës së tij në
Sherat.

Ajetet e Kuranit që kanë të bëjnë me personalitetin e Imam Aliut (pqmt)
Në ajetin e 55-të dhe 56-të të sures Maide shkruan:

3
“Miku (i afërmi) juaj i vërtetë është vetëm Allahu, i dërguari i Tij dhe ata që besuan, që
e falin namazin dhe japin zeqatin duke bërë ruku. E kush e ka për mik Allahun, të dërguarin e
Tij dhe ata që besuan, s’ka dyshim se ana (pala) e Allahut është ngadhënjyese” ( Muki këtu
dueht me ta dhënë një foto si piktur imama laiu në ruku duke dhënë unazën,, e kam diku në
Fb,,, ( të lutemmos harro,)..
Në komentin e Kuranit “El-Kebir” të Imam Ebi Is-hak Salebiut është transmetuar një
hadith i Ebu Zer Gaffarit, ku vetë Ebu Zerri rrëfen:
“Unë kam dëgjuar vetë me këta dy vesh, përndryshe qofshin të shurdhër të dytë, dhe kam
parë me këta dy sy, përndryshe qofshin të verbër të dytë, se Resulullahu ka thënë:
“Aliu është udhëheqësi i besimtarëve dhe mbytësi i idhujtarëve; kush i ndihmon Aliut, do
ta ndihmojë Allahu atë; kush që e braktis Aliun, do ta braktis Allahu atë”
Dijeni se një ditë unë isha duke u falur bashkë me Resulullahun dhe në mesxhid erdhi një
lypës për të kërkuar ndihmë prej popullit. Por, askush nuk i dha asgjë. Imam Aliu ishte në
pozitën e rukusë ( përulja në namaz) dhe ia zgjati gishtin e unazës; në atë gisht kishte një unazë.
Fukarai erdhi dhe e nxori atë unazë prej gishtit. Atëherë Resulullahu iu lut Allahut në këtë
mënyrë:
“O Allah, vëllai im Musa duke Të bërë lutje thoshte: O Zoti im. Më zgjero gjoksin tim,
dhe më lehtëso në këtë punë timen. Më zgjidh nyjën e gjuhës sime që të kuptojnë fjalën time. Më
cakto një ndihmëtar nga familja ime; Harunin, vëllain tim. Që të ma forcosh fuqinë time. Bëma
shok atë në punën time, në mënyrë që të madhërojmë Ty më tepër. Dhe të përkujtojmë Ty shpesh.
Vërtet, ti je Ai që sheh dha na i di punët”. Dhe Ti iu përgjigje:

“O Musa, u pranua lutja jote dhe t’u dha ajo që kërkove”

O Allah, edhe unë jam robi dhe i dërguari Yt. Zgjeroje edhe gjoksin tim, më lehtëso
punën time. Më cakto nga familja ime Aliun si ndihmëtar dhe më forco me atë.
Ebu Zerri thotë kështu: Betohem në Allahun, ende nuk kishte përfunduar fjalën
Resulullahu, kur Gjibrili erdhi dhe e shpalli këtë ajet:

“Miku (i afërmi) juaj i vërtetë është vetëm Allahu, i dërguari i Tij dhe ata që besuan, që e
falin namazin dhe japin zeqatin duke bërë ruku. E kush e ka për mik Allahun, të dërguarin e Tij
dhe ata që besuan, s’ka dyshim se ana (pala) e Allahut është ngadhënjyese”

Disa nga hadithet e Resulullahu s.a.a. në lidhje me Imam Aliun a.s.:
“Dashuria ndaj Aliut është prej imanit, ndërsa armiqësia ndaj tij është prej dëshirës së
përçarjes”.
“Aliu është prej meje dhe unë jam prej Aliut”
“Çdo kush që dëshiron të jetojë si unë, të vdes si unë dhe të fitojë Xhenetin e Huld-it të
cilin e kam fituar unë, le ta pranojë udhëheqjen e Ali ibn Ebi Talibit. Ai nuk do t’ju nxjerrë nga
rruga e drejtë asnjëherë dhe nuk do të devijoni asnjëherë”
“Aliu është dera e diturisë sime”
“Dijeni që, çdokush që vdes me dashurinë ndaj Ali Muhamedit (Familjes së Muhamedit), ka
vdekur me vdekjen e martirit; dijeni që, çdokush që vdes me dashurinë ndaj Al-i Muhamedit,
është i falur nga Allahu; dijeni që, çdokush që vdes me dashurinë ndaj Al-i Muhamedit, është i
pranuar pendimi i tij; dijeni që, çdokush që vdes me dashurinë ndaj Al-i Muhamedit, ka vdekur si

4

një besimtar me imanin e përkryer; dijeni që, çdokush që vdes me dashurinë ndaj Al-i
Muhamedit, engjëlli i vdekjes do ta përgëzojë me xhenet”
*****
“Kur Allahu dhe i Dërguari i Tij caktojnë diçka, atëherë as besimtari as besimtarja
nuk kanë të drejtë të sillen sipas mënyrës së vet. Dhe kush nuk e dëgjon Allahun dhe të
Dërguarin e tij, ai me siguri ka humbur keq” (Ahzab, 36)

“O besimtarë, përuluni Allahut dhe nderoni Profetin, por edhe përfaqësuesit tuaj. Por
nëse nuk pajtoheni në ndonjë çështje, drejtohuni Allahut dhe Profetit, nëse i besoni Allahut
dhe botës tjetër; ajo është më i mirë dhe më i bukuri shpjegim” (Nisa, 59)

“Atëherë kur Zoti e provoi Ibrahimin me disa obligime, e ai i përmbushi ato, e Ai tha
‘Unë po të bëj ty imam të njerëzimit’. Ai tha ‘Bën o Zot edhe nga pasardhësit e mi!’. Zoti tha
‘Mirësinë Time nuk mund ta gëzojnë mizorët”(Bekare, 124)

“Dhe prej tyre Ne bëmë prijës që me urdhrin Tonë udhëzojnë, pasi që ata ishin të
durueshëm dhe ndaj argumenteve Tona ishin të bindur”(Sexhde, 24)

“Dhe ata i bëmë shëmbëlltyrë që e udhëzonin popullin sipas urdhrit tonë, i orientuam
në punë të mira, në faljen e namazit, në dhënien e zeqatat dhe ata ishin adhurues Tanë të
sinqertë”(Enbija, 73)

“Dhe ne duam t’i lartësojmë ata që u shtypën në tokë, t’i bëjmë udhëheqës dhe t’i
bëjmë trashëgues”(Kasas, 5)

“Po a është pra i denjë për ta pasuar atë, i cili udhëzon kah e vërteta, apo ai i cili nuk
udhëzon përveç nëse e drejton dikush. Ç’është me ju, si po gjykoni?!” (Junus, 35)
There are 693 comments

Add yours
 1. 강남오피

  Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon
  Hi, I do think this is an excellent blog. I stumbledupon it 😉 I am going to
  “강남오피”
  come back once again since I book marked it. Money and freedom is the
  best way to change, may you be rich and continue to help others.

 2. plavix apotheek in Nederland

  Nice post. I was checking continuously this weblog and
  I am impressed! Very helpful information particularly the final part 🙂 I
  maintain such information much. I was looking for this particular info for a very
  long time. Thank you and best of luck.

 3. triphasil en venta en Marruecos

  Pretty section of content. I just stumbled upon your site and in accession capital
  to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 4. Bryce

  Hi there, this weekend is nice in support of me, for the reason that this point in time i
  am reading this fantastic educational piece of writing here
  at my residence.

 5. Denny

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.

  Look advanced to far added agreeable from you! However, how could we communicate?

 6. prix du molnupiravir en Belgique

  Hello there! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My site addresses a lot of the same subjects as
  yours and I think we could greatly benefit from each other.
  If you’re interested feel free to send me an e-mail.
  I look forward to hearing from you! Terrific blog by the way!

 7. compra de somníferos basados en avapro

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and let
  me tell you, you’ve hit the nail on the head. The issue is something which not enough men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy I stumbled across this during my hunt for something regarding
  this.

 8. commander bystolic Belgique

  I do trust all the ideas you’ve introduced to your post.
  They are really convincing and will certainly work.
  Still, the posts are too quick for novices. May you please prolong them a bit from subsequent time?
  Thanks for the post.

 9. online aankoop van hydroxyzine 25 mg in Brussel

  Simply want to say your article is as astonishing. The clarity in your publish is just
  great and that i can assume you are a professional on this
  subject. Well with your permission let me to grasp your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
  Thank you one million and please continue the enjoyable work.

 10. yaz à acheter en ligne

  you are really a just right webmaster. The web site loading velocity is amazing.

  It sort of feels that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece.

  you’ve performed a wonderful process in this subject!

 11. Gow

  The possibilities of real casino free chip deals to play free games and win free spins on a slot machine are really endless, and that is not surprising. After all, there are many types of online casinos and many types of online casino games, so it is natural that there should also be many types of Free Chips deals and Free gift rewards or deposit bonus codes. We gave a higher ranking to online casino sites that promote the most generous free no deposit bonus codes. For example, our top pick, Red Dog Casino, offers a $40 free chip with the promo code DELUXE40. You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page. Beauty is in the eye of the beholder! If you’re looking for the highest possible dollar amount, Caesars and DraftKings online casinos have the best bonuses. Looking to recoup losses from your first day with an online casino? Try BetRivers or FanDuel.
  http://www.gocoram.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=10153
  Free spins are among the most popular no deposit casino bonuses, that are offered by legal online casinos in the US. However, most of the time, casino offers include free spins, which require a deposit. Luckily, BonusFinder US lists current free spins promotions with no deposit required and valid promo code for the best online casinos. Stay tuned to find out the best free spins no deposit codes and how to claim free spins. Want to play on your phone at Virgin’s NJ Online Casino? No problem. Just head to your normal app marketplace — Google Play for Android users or the App Store for iOS users — and find the Virgin Casino app. Download it, register or log in, make a deposit if needed, and fire up the app. Then, you’re all set to play on your phone or tablet!

 12. où acheter du amen sans ordonnance

  With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My site
  has a lot of completely unique content I’ve either written myself or
  outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over
  the internet without my agreement. Do you know any solutions to
  help reduce content from being ripped off? I’d certainly appreciate it.

 13. Elton

  I’ve been surfing online more than 3 hours these days, yet I
  never found any interesting article like yours. It is pretty value enough for
  me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you probably did, the net will be a lot more helpful than ever before.

 14. clozaril en ligne sans ordonnance en France

  Hello I am so excited I found your weblog, I really found you by mistake,
  while I was searching on Bing for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say
  thanks a lot for a tremendous post and a all round enjoyable
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it
  all at the moment but I have saved it and also included your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read more,
  Please do keep up the excellent b.

 15. Britney

  Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i want enjoyment, for the reason that this this web
  page conations actually pleasant funny stuff too.

 16. prix du myambutol

  Hmm is anyone else having problems with the pictures on this
  blog loading? I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any suggestions would be greatly appreciated.

 17. achat de atarax en ligne

  Hello! I could have sworn I’ve visited this website before
  but after going through some of the posts I realized
  it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I discovered
  it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 18. Rodneycrync

  brillx casino
  https://brillx-kazino.com
  Наше казино стремится предложить лучший игровой опыт для всех игроков, и поэтому мы предлагаем возможность играть как бесплатно, так и на деньги. Если вы новичок и хотите потренироваться перед серьезной игрой, то вас приятно удивят бесплатные режимы игр. Они помогут вам разработать стратегии и привыкнуть к особенностям каждого игрового автомата.Предоставив широкий спектр игр и вариантов ставок, мы делаем ставку на то, что каждый игрок найдет что-то особенное для себя. Brillx Казино – это не просто место для азартных игр, это место, где рождаются легенды и судьбы переплетаются с риском.

 19. mentax 1% en ligne sans ordonnance

  May I simply say what a comfort to uncover an individual who
  truly understands what they are discussing on the web.
  You definitely know how to bring an issue to light and make it important.
  A lot more people ought to look at this and understand this side of the
  story. It’s surprising you aren’t more popular since you most certainly possess the gift.

 20. https://investaportal.com/

  Definitely believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks

 21. все параметры

  Its such as you learn my thoughts! You appear to grasp a lot approximately this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some percent to pressure the message home a little bit, however instead of that, that is excellent blog. An excellent read. I will definitely be back.

 22. try this site

  Отличная статья! Я бы хотел отметить ясность и логичность, с которыми автор представил информацию. Это помогло мне легко понять сложные концепции. Большое спасибо за столь прекрасную работу!

 23. такой вот

  Важно отметить, что автор статьи предоставляет информацию с разных сторон и не принимает определенной позиции.

 24. Волонтерство

  Fantastic beat ! I wish to apprentice whilst you amend your website, how could i subscribe for a weblog web site? The account aided me a applicable deal. I have been tiny bit acquainted of this your broadcast provided vivid clear concept

 25. kinook.by

  Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 26. visit the website

  Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently fast.

 27. Kelvin Kaemingk

  Kelvin Kaemingk has over two decades of helping people make smarter decisions regarding their mortgage and money decisions. He began his career in financial planning and migrated into the mortgage space in 2002. He is passionate and committed to helping people throughout their lives, make the best financial decisions for themselves and their families. As a father of three, and now Papa K (grandpa) to one, a team builder and recruiter, Kelvin thrives on helping others realize their potential, often referenced as “Everyone’s biggest fan”. Kelvin Kaemingk is the Area Manager for loanDepot and Co-Host of the Real Estate Chalk Talk radio program based in the Minneapolis – St. Paul area. Kelvin Kaemingk, NMLS 251124 | Branch NMLS 1139048

 28. naltrexone en vente libre

  I’ve been browsing online greater than three hours as of late, but I
  by no means found any attention-grabbing article like yours.
  It’s pretty value enough for me. In my view, if all site owners and bloggers
  made good content as you did, the net shall be
  much more useful than ever before.

 29. visit our website

  I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thanks

 30. сдесь

  Generally I don’t read article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do so! Your writing taste has been amazed me. Thanks, quite nice article.

 31. kantongi rp5-10 juta per bulan dari endorse judi online

  Hey would you mind sharing which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something unique.
  P.S My apologies for getting off-topic but I had to
  ask!

 32. acheter biodoxan en ligne

  Howdy! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? With thanks

 33. Click This Link

  Я хотел бы подчеркнуть четкость и последовательность изложения в этой статье. Автор сумел объединить информацию в понятный и логичный рассказ, что помогло мне лучше усвоить материал. Очень ценная статья!

 34. ссылочка

  Я бы хотел выразить свою благодарность автору этой статьи за его профессионализм и преданность точности. Он предоставил достоверные факты и аргументированные выводы, что делает эту статью надежным источником информации.

 35. commander amitron à Monaco

  Hello fantastic blog! Does running a blog similar to this require a lot of work?
  I’ve virtually no expertise in programming
  but I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyways, if you have any recommendations or techniques for new blog owners please share.

  I understand this is off topic but I simply had to ask. Cheers!

 36. таких

  Thanks for another wonderful article. The place else may anyone get that kind of information in such a perfect method of writing? I’ve a presentation subsequent week, and I’m on the look for such info.

 37. advice

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your web page.

 38. he has a good point

  Увеличение ссылочной массы: Ключевой фактор в росте DR сайта. Увеличение ссылочной массы является неотъемлемой частью стратегии роста DR сайта. Этот процесс требует систематического и длительного подхода, включающего в себя поиск высококачественных ссылок, мониторинг и анализ ссылочной массы, а также адаптацию к постоянно меняющемуся окружению поисковых систем. Понимание этих аспектов и их правильная реализация помогут сайту достичь более высокого DR, что в свою очередь улучшит его ранжирование, привлечет больше органического трафика и повысит успех онлайн-присутствия бизнеса.

 39. этими

  Статья представляет интересный взгляд на данную тему и содержит ряд полезной информации. Понравилась аккуратная структура и логическое построение аргументов.

 40. visit the website

  Статья представляет различные точки зрения и подробно анализирует аргументы каждой стороны.

 41. Caleb

  Hi I am so delighted I found your weblog, I really found you by mistake, while I
  was browsing on Digg for something else, Anyhow I am here
  now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t
  have time to browse it all at the moment but I have book-marked it and
  also added in your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read more, Please do keep up the superb work.

 42. useful reference

  Статья предоставляет разнообразные исследования и мнения экспертов, обеспечивая читателей нейтральной информацией для дальнейшего рассмотрения темы.

 43. Daily Washington News - All About Daily Washington News

  Эта статья является настоящим сокровищем информации. Я был приятно удивлен ее глубиной и разнообразием подходов к рассматриваемой теме. Спасибо автору за такой тщательный анализ и интересные факты!

 44. my sources

  Статья обладает нейтральным тоном и представляет различные точки зрения. Хорошо, что автор уделил внимание как плюсам, так и минусам рассматриваемой темы.

 45. отсюда

  Статья содержит информацию, основанную на достоверных источниках и экспертных мнениях.

 46. держи

  Я восхищен тем, как автор умело объясняет сложные концепции. Он сумел сделать информацию доступной и интересной для широкой аудитории. Это действительно заслуживает похвалы!

 47. вот это

  Статья представляет несколько точек зрения на данную тему и анализирует их достоинства и недостатки. Это помогает читателю рассмотреть проблему с разных сторон и принять информированное решение.

 48. blog

  Я оцениваю степень детализации информации в статье, которая позволяет получить полное представление о проблеме.

 49. browse around this website

  Я только что прочитал эту статью, и мне действительно понравилось, как она написана. Автор использовал простой и понятный язык, несмотря на тему, и представил информацию с большой ясностью. Очень вдохновляюще!

 50. смотрим тут

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 51. этот

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Carry on the great work!

 52. здесь

  Это помогает читателям самостоятельно разобраться в сложной теме и сформировать собственное мнение.

 53. Maximilian

  Your style is really unique compared to other people I’ve read stuff from.
  I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark
  this blog.

 54. LarryDreaf

  PBN sites
  We shall build a system of self-owned blog network sites!

  Benefits of our self-owned blog network:

  We perform everything SO THAT GOOGLE does not understand THAT this A private blog network!!!

  1- We obtain domain names from various registrars

  2- The main site is hosted on a virtual private server (Virtual Private Server is high-speed hosting)

  3- Additional sites are on separate hostings

  4- We designate a individual Google profile to each site with confirmation in Google Search Console.

  5- We make websites on WP, we don’t utilize plugins with assistance from which Trojans penetrate and through which pages on your websites are established.

  6- We do not reiterate templates and utilize only individual text and pictures

  We don’t work with website design; the client, if wished, can then edit the websites to suit his wishes


Post a new comment