3.1

Cila ishte lutja e Imam Aliut në natën e Hixhretit?

Spread the love

Kjo është lutja e prijësit të besimtarëve, Imam Aliut (paqja qoftë mbi të), në natën e fjetjes në shtratin e Pejgamberit Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), kur ai migroi nga Meka në Medine. Preferohet të lexohet mëngjes dhe mbrëmje:

O Zoti im! O Zoti im! O Zoti im!
Unë të lutem Ty me të vërtetën e Muhamedit e të familjes së Muhamedit që kanë prej Teje.
Madhëro dhe dhuro paqe e shpëtim për Muhamedin dhe për familjen e Muhamedit.
Vendose dritën në syrin tim!
Forcoje besimin në fenë time!
Bëje të qëndrueshëm ndërgjegjësimin në zemrën time!
Shpëtomë mua!
Bëje të bollshëm furnizimin me ushqim, dhe bëje të përhershëm falënderimin për Ty për aq kohë sa Ti të më mbash në këtë botë
”.

(Revista “Vlera”, nr. 14, prill 2015, fq. 37)
There are no comments

Add yours