4.1

Prania e zemrës në namaz

Spread the love

Hyrje

O Ebu Dherr, adhuroje Allahun sikurse po e sheh, sepse nëse ti nuk e sheh Atë, Ai të sheh ty” – Pejgamberi Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij).

Kemi shumë këshilla të dobishme të Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) që ta arrijmë lumturinë, ndoshta këshilla më e mirë do të mund të ishte ajo me të cilën do ta mësonte me mënyrën më të mirë të robërimit ndaj Allahut, dhe t’ia hapë rrugën e fitimit të dobive më të mëdha nga ai robërim, e ajo është posedimi i pranisë së zemrës gjatë ibadetit.

Si të koncentrohemi në namaz

Prania e zemrës fitohet me ushtrim, veprim praktik dhe perceptim të pranisë së Allahut, respektivisht që njeriu vazhdimisht ta ndjej që është në prani të Allahut dhe që është i afërt për Të, sepse sikur dikush do të afrohej me Allahun, kurrë nuk do të ndjehej i lodhur nga të drejtuarit Atij dhe dëgjimit të fjalimit të Tij: në fakt, i dashuruari sa më shumë kohë të kalojë me të Dashurin dhe sa më shumë t’i drejtohet, në përputhje me kohën e kaluar i rritet edhe dashuria.

Autor: Muhamed Taki Misbah Jazdi

(Revista “Vlera”, nr. 13, janar 2015, fq. 30)
There are no comments

Add yours