MUSLIIM

ROLI I NËNËS NË MBROJTJEN E FËMIJËVE NGA DUKURITË NEGATIVE NE SHOQËRI

Spread the love

XHEVAHIRE BAJRAMI – ABAZI
ROLI I NËNËS NË MBROJTJEN E FËMIJËVE NGA DUKURITË NEGATIVE NE
SHOQËRI

Ata prindër që i frymëzojnë, i këshillojnë dhe i ndihmojnë fëmijët e tyre për të marrë
edukatë dhe dije, janë sikurse Dielli që të tjerët i ndriçon dhe vetë është dritë, janë
sikurse misku që është i këndshëm me aromën e tij e që i kënaq edhe të tjerët.
Me vetë faktin se Allahu xh.sh na dalloi nga të gjitha krijesat tjera, atëherë këtë nder dhe respekt si
halife në tokë, si do ta konkretizojmë dhe ta argumentojmë te Allahu fuqiplotë.
Rezultati i arsimimit nuk është vetëm njohja e Zotit, apo e pranimit të Islamit fe, por është rezultat
i zbatimit dhe i praktikimit të dispozitave që parashtroi Allahu në Kur’an dhe Muhammedi a.s në
Sunnetin e Tij.
Islami sqaroi se të gjithë fëmijët janë dhuratë nga Allahu, ndërsa prindërit janë të detyruar t`i
referohen kësaj dhurate në mënyrë të veçantë, duke e ditur se janë përgjegjës për ato veprime të
cilat Allahu i përcaktoi për ata si detyra dhe obligime. Fëmija i pajisur me ndjenjën e mëshirës do
të shikojë bukuri e mirësi në rrethin ku jeton. Ai do të kujdeset për të varfrit, do të mbrojë të
dobëtit dhe do të ndihmojë personat në nevojë.
Lumturia e vërtetë vjen nga brenda dhe është rezultat i besimit të fortë dhe të kuptuarit të qëllimit
të ekzistencës. Ajo vjen nga kuptimi i qartë i jetës dhe misionit të tij personal si mysliman i vërtetë.
Fëmijët do të jenë shkaku i drejtësisë për lumturinë e prindërve në mënyrë kontinuele, si në këtë
botë, ashtu edhe në botën e ardhme. Në të njëjtën kohë, lumturia është dëshmi se si prindërit e
kuptojnë drejt islamin, i cili është garantues i jetës së lumtur, mendimeve paqësore dhe sukseseve.
Detyra kryesore e nënës është të fitojë përsosjen dhe pastërtinë në mendimin, këndvështrimin dhe
besimin e vet. Në këtë mënyrë përmbushja e detyrimit që ia ka dhënë Krijuesi i saj për fëmijën e
vet, atë do ta bjerë në pozitën e krijesës njerëzore të vërtetë, duke u bërë e denjë që të fitojë lumturi
edhe në këtë botë, edhe në jetën e amshuar.

Allahu na ka krijuar për të mësuar dhe për ta shprehur me të tjerët dijen dhe edukatën e
përvetësuar. Ajeti 97 i sures Nahl thotë : “Kush bënë vepër të mirë, qoftë mashkull apo femër, e
duke qenë besimtar Ne do t’i japim atij një jetë të mirë në këtë botë dhe do t’i japim
shpërblim më të mirë për veprat e tyre”.

Paqja, lumturia dhe siguria në familje vendosen me bashkëpunimin reciprok të bashkëshortëve në
vendim, moral dhe besim. Të gjithë këta elementë, tek fëmijët do të jenë ndihmë, shtytës drejt
gëzimit apo hidhërimit që mund të sjellë ai për prindërit e tij.
Në Kur’an, Allahu përmend fjalën “ kurratu ajn” që do të thotë loçkë, burim ngushëllimi e gëzimi,
qetësi e ëmbëlsi e syve. Dashuria është mjet magjik për të ndihmuar dhe për të ndryshuar çdo gjë.
Dashuria është metoda më e sofistikuar e komunikimit njerëzor. Përmes dashurisë mundësohet
ndërtimi i urave që lidhin njerëzit e racave të ndryshme, kulturave dhe vlerave. Përmes dashurisë,
prindërit edhe atëherë kur ndjehen se janë të lodhur, lulëzojnë për të realizuar qëllimin që atyre u
është dhëne nga Allahu, mburojë,ndihmë, afrim, përkushtim për fëmijët e tyre. Pra,dashuria është
çelës i forcës, i bujarisë, i fisnikërisë e sigurisë së tyre në jetë

Ata prindër që i frymëzojnë, i këshillojnë dhe i ndihmojnë fëmijët e tyre për të marrë edukatë dhe
dije, janë sikurse Dielli që të tjerët i ndriçon dhe vetë është dritë, janë sikurse misku që është i
këndshëm me aromën e tij e që i kënaq edhe të tjerët.
Si mund të mos e marrim rëndësinë e duhur dhe vlerën e një mësuesi i cili është personi më i
rëndësishëm në jetën e fëmiut , pas prindërve të tij. Ashtu si roli i prindit që ka tipare pedagogjike,
ashtu edhe roli i mësuesit ka tipare prindërore. Mësuesi, menjëherë pas prindit ndihmon në
krijimin e personalitetit dhe të karakterit të fëmijës. Edukimi, mënyra dhe baza morale sipas së
cilës rriten fëmijët, përbëjnë elementet më të rëndësishëm në përsosjen e tyre dhe në realizimin e
premtimit që i kemi dhëne Allahut.
Arsimimi laik që zhvillohet nëpër shkollat tona, është i rëndësishëm. Kjo rëndësi është sepse
shkollat janë tempuj të dijes. Por, sa i rëndësishëm do të ishte ky arsimim, kur shumë individë,
edhe pse shumë vite të jetës së tyre i kanë kaluar brenda këtyre vatrave të diturisë, duke përfunduar
edhe arsimin e lartë, ata me karakter dhe me moral fatkeqësisht janë shumë të ulët. Andaj, besimi i
fortë në Allahun është burim i gjithë të mirave dhe rritja e fëmijës me këtë besim, do ta bëjë atë të
ndërgjegjshëm, të moralshëm, fisnik dhe përgjegjësitë që ia dikton jeta, do t’i pranojë me shumë
lehtësi.

Fëmijët dhe Namazi
Pas besimit, fëmijët duhet inkurajuar që të falin namaz, të lexojnë Kur’an, të bëjnë vepra të mira,
duke u shpjeguar se veprimet e tilla janë të pëlqyeshme dhe shpërblehen nga Zoti. Njëkohësisht
çdo veprim të mirë që bëjnë ata, do të rrisin dashurinë e nënës duke e bëre atë që nga lutjet e saj do
të kenë vetëm përfitime edhe në këtë botë, edhe në botën e ardhme.
Pra, mirësjellja është çelës i jetës së ndershme. Virtytet, fisnikëria, ndershmëria,drejtësia duhet t’u
mësohen fëmijëve për të qenë ata më afër me Zotin, i cili do t’u ndihmojë që në shpirtin e tyre të
mos krijohet urrejtja, lakmia, zilia e vese tjera të dëmshme për ta dhe shoqërinë. Shembulli i mirë
prindëror është bazament për të ardhmen e tyre.
Qartë është e kuptueshme pse ka investuar Islami kaq shumë dhe Muhammedi a.s i cili është
dërguar për ta përsosur moralin njerëzor “buithtu li utemmime…..” Në këto kohë moderne,
paralajmërimi për të rritur dhe edukuar një fëmijë, është një proces në fazën e asfiksisë. Kjo
gjendje krijohet ashtu sikur në universitete të ndryshme që zhvillohen studime teorike, ndërsa në
praktikë gjëra të tilla nuk vërehen. Sa e rëndësishme është kultivimi i respektit të ndërsjellë në mes
anëtarëve të familjes, aq e rëndësishme është që atyre t’u mësohet mirësjellja me të tjerët, t’u
ofrohet dashuri e dhimbje të moshuarve, fëmijëve dhe mbarë shoqërisë.
Ndërtimi i një fëmije me karakter të fortë është ndërtimi i një anëtari të shëndetshëm moralisht të
nevojshëm për shoqëri. Njëherësh, kjo është dera e mirësisë, me anë te së cilës ne i shërbejmë
Islamit dhe vendit. El-Gazaliu, dijetari i njohur islam, për dijen, urtësinë, dashurinë dhe butësinë që
lindin nga ushqimi hallall thotë: “Ushqimi hallall e pastron zemrën, e ndriçon atë dhe e aftëson
për pranimin e njohjes.” Çdo gjë tjetër është e pavlerë në krahasim me edukimin islam.
Çdo gjë që e ka njeriu në këtë botë, mund t‘ia merr djalli, t’ia djegë zjarri, t’ia vjedhë hajni, por
edukimi i mirë dhe dituria është pasuri e amshueshme që na mbijeton në këtë botë, e që sipas saj
përcaktohet fati i përhershëm në botën tjetë Islami, që nga fillimi vendosi çmim të lartë për
edukimin dhe arsimimin e fëmijëve. Për të është theksuar në mënyrë permanente në Kur’an i cili

thotë: ”Allahu lartëson ata që besuan dhe i lartëson në shkallë të lartë ata të cilëve u është
dhënë dituri”.
Sa bukur është përdorur kuptimi i arsimit përmes fjalës “Ta’lim prej alim”, që do të thotë: të dinë,
të jenë të vetëdijshëm për të perceptuar, për të mësuar, e cila është përdorur për të treguar njohuritë
që kërkohen përmes mësimit dhe mësimdhënies.
Ndërsa fjala “Terbije” nënkupton një gjendje të edukuar shpirtërore dhe etike në përputhje me
vullnetin e Zotit, e cila gjithashtu tregon se dija është amaneti i Allahut për të dërguarin e Tij, që ta
qojë në vend me besnikëri ashtu siç ia dorëzoi Allahu atij. Kush mëson diçka nga dija e pastër
islame, le ta konsiderojë prijës të vetin dhe si argument mes tij dhe Allahut.

Pra Islami mëson fjalën e vërtetë, turpin, frikën, respektin, karakterin, besimin, durimin,
modestinë, të cilat virtyte shpirtit të njeriut i japin formë të veçantë për të qenë i dobishëm në
mesin e shoqërisë. Në qoftë se ne shpresojmë që të ketë sukses qëllimi ynë për të rritur fëmijët tanë
me edukatë islame, prindërit dhe edukatorët muslimanë duhet të zhvillojnë një metodë më të mirë
në proceset e zhvillimit moral të tyre.

Kuptimi i vlerave islame mundëson arritjen e qëllimit të vërtetë të mbrojtjes dhe realizimit të
përpjekjeve për të qenë një personalitet më i përsosur. Vizioni Islam arrin për të prodhuar tek
fëmijët ndjenjën e mirëkuptimit, angazhimit dhe përgjegjësisë sociale dhe i motivon ata për t’i
shërbyer Islamit dhe njerëzimit në mënyrën e marrjes së vendimeve të drejta, është e kushtëzuar në
zotërimin e një mendje të shëndoshë dhe në të qenët i aftë për mendimin e pakontestueshme.
There are 1,095 comments

Add yours
 1. Organik Hit

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Web Site Hit Arttırma | Organik Hit Programı | Organik Hit – Yüksek Hit Aktif Hit Kullanıcı Yola Organik Hit

 2. Cami Halısı Artvin

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 3. Cami Halısı Bolu

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 4. Cami Halısı Amasya

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 5. Cami Halısı Aydın

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 6. Cami Halısı Adana

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 7. Cami Halısı Burdur

  Thank you for great content. Hello Administ. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 8. Cami Halısı Antalya

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 9. cami halısı balikesir

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 10. Cami Halısı Ankara

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 11. Cami Halısı Bilecik

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 12. Cami Halısı Afyon

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 13. Cami Halısı Bitlis

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 14. Cami Halısı Adıyaman

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 15. Cami Halısı Kocaeli

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 16. Cami Halısı Konya

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 17. Cami Halısı Rize

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 18. Cami Halısı Manisa

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 19. Cami Halısı Kastamonu

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 20. Cami Halısı Hatay

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 21. Cami Halısı Tokat

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 22. Cami Halısı Kırsehir

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 23. Cami Halısı içel

  Thank you for great content. Hello Administ. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 24. Cami Halısı Kütahya

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 25. Cami Halısı Mersin

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 26. Cami Halısı Isparta

  Thank you for content. Area rugs and online home decor store. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 27. Cami Halısı Sivas

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 28. Cami Halısı Sinop

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 29. Cami Halısı Mugla

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 30. Cami Halısı Sakarya

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 31. Cami Halısı Mardin

  Nice article inspiring thanks. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 32. Cami Halısı Malatya

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 33. Cami Halısı istanbul

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 34. Cami Halısı Kars

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 35. Cami Halısı Kayseri

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 36. Cami Halısı Samsun

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 37. Cami Halısı Nevşehir

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 38. Cami Halısı Muş

  Thank you great posting about essential oil. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 39. Cami Halısı Ordu

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 40. Göbekli cami halısı

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 41. Cami Halısı Erzurum

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 42. Cami Halısı Giresun

  Great post thank you. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 43. Cami Halısı Gümüşhane

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 44. Cami Halısı Bursa

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 45. Cami Halısı Erzincan

  Good info. Lucky me I reach on your website by accident, I bookmarked it. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 46. Cami Halısı Çorum

  Thank you for great content. Hello Administ. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 47. Cami Halısı Hakkari

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 48. Cami Halısı Gaziantep

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 49. Cami Halısı Denizli

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 50. Cami Halısı Edirne

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 51. Cami Halısı Elazığ

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 52. Cami Halısı Çankırı

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 53. Onwin Güncel Giriş

  Thank you great post. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 54. Onwin Giriş

  Thank you for great information. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 55. Onwin Giriş

  Thank you for great article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 56. Onwin

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 57. Onwin Güncel Giriş

  I really love to read such an excellent article. Helpful article. Hello Administ . Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 58. Onwin

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 59. Onwin Giriş

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 60. Onwin

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Metropol Halı Karaca Halı Öztekin ve Selçuklu Halı Cami Halısı ve Cami Halıları Türkiye’nin En Büyük Cami Halısı Fabrikasıyız…

 61. Onwin

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 62. Onwin

  After all, what a great site and informative posts, I will upload inbound link – bookmark this web site? Regards, Reader. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Onwin Yeni Adres , onwin

 63. Cami Halısı

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 64. Deneme Bonusu

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Click on the Keyword to Enter the Website. RoyalBet

 65. valorant cheat buy

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Click on the Keyword to Enter the Website. Bahsegel

 66. Casibom

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Click on the Keyword to Enter the Website. Cepbahis

 67. cso rank boost

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Click on the Keyword to Enter the Website. Bahsegel

 68. Betist

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Click on the Keyword to Enter the Website. Cepbahis

 69. Betist

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Hacklink Panel Hacklink

 70. Bahis Forum

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Onwin , Onwin Giriş , Onwin Güncel Giriş , Tiklayin. Onwin

 71. Mosque Carpet

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Hacklink Panel Hacklink

 72. Mosque Carpet

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. Hacklink Panel Hacklink

 73. 儿童色情片

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. 儿童色情 儿童色情片

 74. 儿童色情片

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. 国产线播放免费人成视频播放 儿童色情片

 75. 儿童色情片

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across. 儿童色情 儿童色情片

 76. Bahigo

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.Seo Uzmani Umut Can Skype: [email protected]

 77. Vicki

  My spouse and I stumbled over here different website and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i’m following you.
  Look forward to looking into your web page yet again.

 78. Emilia

  What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It
  absolutely helpful and it has aided me out loads. I hope to
  give a contribution & assist different users like its aided
  me. Great job.

 79. Cami Halısı

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 80. Lucretia

  I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create
  this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got
  this from. thank you

 81. nortriptyline 25 mg en venta libre en La Paz

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none
  the less. I’ve been using WordPress on several
  websites for about a year and am worried about switching
  to another platform. I have heard fantastic things about
  blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 82. aankoop van lumigan in Brussel

  First off I want to say excellent blog! I had a quick question which I’d
  like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head before writing.
  I have had trouble clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I do take pleasure in writing but it just seems
  like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to figure out how to
  begin. Any recommendations or tips? Kudos!

 83. raadpleeg de prijs van acarden in Nederland

  Unquestionably consider that which you said.
  Your favourite justification appeared to be on the internet the easiest thing to
  understand of. I say to you, I definitely get annoyed while
  other people consider worries that they just don’t recognize about.
  You managed to hit the nail upon the highest as smartly as outlined
  out the entire thing with no need side effect , people can take a signal.
  Will likely be again to get more. Thank you

 84. etodolac na sprzedaż bez recepty w Polsce

  First of all I would like to say superb blog!
  I had a quick question in which I’d like to ask
  if you do not mind. I was curious to find out how you center
  yourself and clear your mind prior to writing. I have had a difficult
  time clearing my mind in getting my ideas out. I truly do
  take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are
  wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations or tips?
  Appreciate it!

 85. Nug

  “No mundo inteiro, o setor de jogos é um dos mais regulados, mesmo se comparado, por exemplo, ao setor financeiro, porque ele tem uma série de peculiaridades que precisam ser observadas. Então, a grande expectativa é como se dará esse aparato de fiscalização – se vai ser uma Secretaria, agência, autoridade nacional…”, conclui Jantalia. A Betfair é o site de apostas favorito dos traders e de muitos apostadores em todo mundo. Boa navegação, facilidade para depósitos e saques e boas odds são suas principais características. Kwa matumizi bora zaidi ya tovuti yetu tafadhali pata toleo jipya la browser na toleo la OS Portanto, é realmente um jogo de nervos e azar. Assim, a maneira mais simples de jogar Aviator online é fazer apenas uma aposta da sua aposta desejada e esperar que você tenha a sorte de sacar antes que o avião voe para longe. Mas o que torna o jogo Aviator em alguns cassinos ainda mais divertido de jogar é que você pode fazer duas apostas diferentes na mesma rodada. Fazer duas apostas na mesma rodada é uma das melhores estratégias para jogar o jogo Aviator, que explicaremos mais adiante!
  http://www.hislibris.com/foro-new/profile.php?mode=viewprofile&u=62569
  E agora chegamos à questão de onde exatamente você pode jogar Aviator game por dinheiro, se isso não puder ser feito diretamente no site dos desenvolvedores do programa do jogo. A ajuda, como esperado, veio dos proprietários do recurso, que para esse fim recomendam vários cassinos online ao mesmo tempo: Ao contrário da maioria dos jogos slots (caça-níqueis), no Aviator o próprio jogador controla o curso do jogo, ou seja, ele decide quanto apostar, quando parar e em qual probabilidade pode ganhar. Antes de chegar nas estratégias, é recomendável que você também olhe para o histórico das rodadas para entender mais ou menos como está o padrão das “velas” nas últimas rodadas. Sem dúvida, a plataforma da Betano faz o jogo ser mais justo e transparente possível. Ainda assim, não significa que a atração em si não seja um típico jogo de cassino onde o acaso decide as coisas. Aliás, é preciso ter isso bem claro na mente.

 86. anastrozole w przystępnej cenie w Krakowie

  Great items from you, man. I have be mindful your stuff prior to and you are just too wonderful.
  I actually like what you have got right here, certainly like what
  you’re saying and the best way wherein you say it. You’re making it enjoyable and you
  still take care of to keep it wise. I cant wait to learn far more from you.

  This is really a great website.

 87. clomid para pedir en línea

  Simply want to say your article is as astonishing.
  The clearness in your post is simply great and i can assume
  you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date
  with forthcoming post. Thanks a million and please keep
  up the rewarding work.

 88. België

  What’s up it’s me, I am also visiting this web site on a regular basis, this
  web page is in fact pleasant and the people are really sharing good thoughts.

 89. pariet disponible sans ordonnance en Espagne

  Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too
  magnificent. I actually like what you have acquired here, really
  like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still care for to keep it
  smart. I can not wait to read far more from you. This is actually a great web site.

 90. achat de tamoxifen en Europe

  Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam responses?
  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can recommend?
  I get so much lately it’s driving me insane so any support is very much appreciated.

 91. prix du poizena au Canada

  Can I just say what a relief to find someone that really understands what
  they’re discussing on the net. You definitely realize how to bring an issue to light and
  make it important. A lot more people need to check this out and
  understand this side of the story. It’s surprising you’re not more popular
  given that you most certainly have the gift.

 92. Casibom

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 93. credit card processing agent salary

  Thanks for revealing your ideas. I might also like to express that video games have been ever evolving. Better technology and revolutions have aided create reasonable and fun games. These types of entertainment video games were not actually sensible when the actual concept was being tried out. Just like other forms of know-how, video games also have had to grow as a result of many generations. This itself is testimony towards fast progression of video games.

 94. PIMLICO ESCORTS

  Hi! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to look it over. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my followers! Fantastic blog and amazing design and style.

 95. rudee11.com

  I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the superb works guys I?ve incorporated you guys to my blogroll. I think it’ll improve the value of my website 🙂

 96. clit vibrator

  Hi, i believe that i noticed you visited my blog so i got here to ?go back the prefer?.I am trying to to find issues to enhance my site!I guess its good enough to use some of your ideas!!

 97. FangWallet

  Thanks , I have just been looking for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I’ve came upon till now. However, what concerning the bottom line? Are you certain in regards to the supply?

 98. Ramobet

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 99. how to become a payment processor

  Does your website have a contact page? I’m having problems locating it but, I’d like to shoot you an e-mail. I’ve got some suggestions for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.

 100. Casibom

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 101. kup avodart bez recepty w Białymstoku

  An outstanding share! I have just forwarded this onto a co-worker who was doing a little research on this.

  And he in fact bought me dinner because I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for
  the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this matter here on your web site.

 102. porn movie

  you’re really a good webmaster. The web site loading speed is amazing. It seems that you are doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve performed a excellent task in this matter!

 103. situs porno

  Many thanks for this article. I would also like to convey that it can possibly be hard when you’re in school and merely starting out to initiate a long credit standing. There are many pupils who are merely trying to pull through and have a lengthy or favourable credit history can sometimes be a difficult point to have.

 104. 스포츠토토사이트

  Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say fantastic blog!

 105. Casino

  Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 106. Almanya medyum

  Almanya’nın en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 107. indicación de venta de clexane en México

  You are so cool! I do not suppose I’ve read through something like
  this before. So wonderful to discover somebody with
  some genuine thoughts on this issue. Really.. thank you for
  starting this up. This site is one thing that’s needed on the web,
  someone with a bit of originality!

 108. Adobe After Effects

  You’re so awesome! I don’t suppose I have read anything like that before. So wonderful to discover someone with genuine thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the internet, someone with some originality.

 109. https://pontinhoverde.com/

  Hi there! This article couldn’t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I will forward this information to him. Fairly certain he will have a very good read. Thank you for sharing!

 110. medyumlar

  Almanya’nın en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 111. poşetçi

  I truly love your website.. Excellent colors & theme. Did you create this web site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own blog and would like to find out where you got this from or just what the theme is called. Appreciate it.

 112. juegos p2e

  Right here is the right website for anybody who wants to find out about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that’s been discussed for a long time. Wonderful stuff, just great.

 113. urban city online

  Hello there! This article couldn’t be written any better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll send this post to him. Fairly certain he’s going to have a good read. Thank you for sharing!

 114. Tech-inspired Designs

  May I simply say what a comfort to discover an individual who actually understands what they’re discussing over the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of your story. I was surprised you’re not more popular because you certainly have the gift.

 115. Moons

  Excellent blog you have got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours these days. I really appreciate people like you! Take care!!

 116. matching couple valentines gifts

  An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a coworker who had been doing a little research on this. And he in fact bought me dinner due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending the time to talk about this issue here on your web site.

 117. Boostaro Review

  Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through many of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly pleased I found it and I’ll be book-marking it and checking back frequently!

 118. messenger

  I absolutely love your site.. Very nice colors & theme. Did you build this website yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own personal website and would like to know where you got this from or just what the theme is called. Thanks!

 119. TU娛樂城

  Your style is unique compared to other people I have read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 120. juegos play to earn

  May I simply say what a relief to find somebody that really knows what they are talking about on the net. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More people really need to read this and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular given that you surely have the gift.

 121. jogos play-to-earn

  Hi, I do think this is an excellent site. I stumbledupon it 😉 I will come back yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to help other people.

 122. Seo Hizmeti

  Hi, just required you to know I he added your site to my Google bookmarks due to your layout. But seriously, I believe your internet site has 1 in the freshest theme I??ve came across.

 123. 博彩世界

  Aw, this was an exceptionally nice post. Taking the time and actual effort to produce a good article… but what can I say… I put things off a whole lot and never manage to get anything done.

 124. juice blender

  Hello there, There’s no doubt that your website may be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your web site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Other than that, wonderful site.

 125. credit card processing agent

  One more thing. I do believe that there are quite a few travel insurance sites of respected companies that allow you enter holiday details and acquire you the quotes. You can also purchase the international travel cover policy on the internet by using your current credit card. All you have to do is to enter your current travel information and you can view the plans side-by-side. Merely find the package that suits your allowance and needs after which it use your credit card to buy it. Travel insurance on the web is a good way to begin looking for a dependable company pertaining to international holiday insurance. Thanks for giving your ideas.

 126. mini split

  Hi! I could have sworn I’ve visited this blog before but after browsing through some of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 127. Tech News

  This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very accurate information… Many thanks for sharing this one. A must read post!

 128. Köln Medyum Haluk Hoca

  Köln’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 129. vault door

  Spot on with this write-up, I absolutely feel this web site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the info!

 130. Order Ice Cream Cake

  Hi there! This blog post couldn’t be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He constantly kept talking about this. I’ll forward this article to him. Pretty sure he’ll have a good read. Many thanks for sharing!

 131. Hamburg Medyum Hoca

  Hamburg’da Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 132. sula vineyards nashik

  I blog often and I seriously appreciate your content. The article has really peaked my interest. I will take a note of your site and keep checking for new information about once a week. I opted in for your RSS feed too.

 133. agra cantt to taj mahal distance

  Hello there! This article could not be written any better! Looking at this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 134. News source

  We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You’ve done an impressive job and our whole community will be grateful to you.

 135. Berlin Medyum Hoca

  Berlin’de Gerçek bir sonuç veren en iyi medyumu halu hoca ile sizlerde çalışınız. İletişim: +49 157 59456087 Aşık Etme Büyüsü, Bağlama Büyüsü gibi çalışmaları sizlerde yaptırabilirsiniz.

 136. soapgate

  Your style is unique compared to other folks I’ve read stuff from. Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this blog.