26195982_2022399551332361_3132172016575800546_n

Ne jemi ummeti, Zoti i të cilit është nur (dritë). Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu është drita e qiejve dhe e Tokës.” (Sure Nur, ajeti 35).

Spread the love

Ne jemi ummeti, Zoti i të cilit është nur (dritë). Allahu i Madhëruar thotë: “Allahu është drita e qiejve dhe e Tokës.” (Sure Nur, ajeti 35).

Ne jemi ummeti, Profeti i të cilit është nur (dritë). Allahu i Madhëruar thotë: “…Juve ju erdhi prej Allahut dritë (i Dërguari) dhe Libër i qartë (Kurani)…” (Sure Maide, ajeti 15)

Ne jemi ummeti, Libri (Kur’ani) i të cilit është nur (dritë). Allahu i Madhëruar thotë: Prandaj besoni në Allahun, në të Dërguarin e Tij dhe në dritën (Kuranin), që ju kemi zbritur…” (Sure Tegabun, ajeti 8).

Përderisa jemi të tillë, përse të jetojmë në errësirë?!!!

O Allahu ynë! Na udhëzo drejt dritës Tënde!
Na i ndriço zemrat tona me dritën Tënde!
Na dhuro ne dritë prej dritës Tënde që të ndriçohemi me të në këtë jetë dhe në Jetën Tjetër! Marre nga Shoqata Flladi.
There are no comments

Add yours