1.2

GRATË MË TË FAMSHME NË ISLAM (2)

Spread the love

Vazhdim

Tërë lavdërimi i takon Allahut, Zotit të botëve, qofshin të bekuara zgjedhjet e Tij që ka emancipuar burrat dhe gratë nga zgjedha e shtypjes. Enesi rrëfen se Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Në mesin e femrave që kanë arritur përsosmërinë dhe që ia vlenë për t’i pasuar ato janë: Merjemja e bija e Imranit, Hatixhja e bija e Khuvejlidit, Fatimja e bija e Profetit dhe Asija gruaja e Faraonit” (Transmeton Tirmidhiu).

Hadithi megjithatë referon se këto katër gra kanë arritur përsosmërinë në besim dhe karakter, nga virtyti i tyre, devotshmëria, durimi, mundi dhe morali. Jetët e tyre janë të ndriçuara me besim, devotshmëri, durim dhe mirënjohje. Jetët e tyre shërbejnë si fenerë të udhëzimit për të gjithë besimtarët, sidomos në kohën e mjerimit, vështirësisë dhe luftës.

Merjemja, bija e Imranit (paqja qoftë mbi ta)

Merjemja, bija e Imranit (paqja qoftë mbi ta) i kaloi ditët e rinisë në izolimin total brenda kufijve të Bejtul-Makdisit. Ajo tërë jetën e saj ia ka kushtuar në lutjes dhe adhurim Zotit të Plotfuqishëm. Edhe pse e pamartuar ajo mrekullisht lindi Isain (paqja qoftë mbi të). Ajo u akuzua për tradhti jashtëmartesore dhe u dënua se e ka çnderuar emrin e familjes. Kush do të kishte besuar pafajësinë e saj, kur ajo erdhi tek njerëzit e saj si një grua e pamartuar me një fëmijë në dorë, dhe se si ajo mund të shkarkojë veten nga akuzat e tradhtisë bashkëshortore?

Vetëm se si mund një grua e pamartuar ta bind popullin e saj se kjo nuk ishte një lindje e zakonshme e as nuk ishte ky një fëmijë i zakonshëm? Kurani i Shenjtë thotë: “Kështu ajo erdhi tek njerëzit e saj dhe mbante fëmijën në duar, e ata thanë: ‘O Merjem! Ju keni bërë me të vërtetë një gjë të mahnitshme…’. Ajo vuri në dukje atë të birin e saj, e ata bërtitën: ‘Si t’i flasim ne atij që ëshë një foshnjë e porsalindur?’ Por ai (fëmija) tha: ‘Unë jam shërbëtor i Allahut i cili më ka dhënë mua Librin dhe më ka bërë Pejgamber’” (Surja Merjem, ajetet 27- 30).

Fëmija në gji foli dhe e mbrojti nënën e tij nga akuzat e të pabesëve. Kur ajo i dha tërë jetën e saj Allahut, kurse Allahu i dha asaj një fëmijë që e mbrojti integritetin e saj edhe derisa ai ishte në djep.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 18)

Vazhdon
There are no comments

Add yours