nena

PËRGJEGJËSIA E PRINDËRVE

Spread the love

“ Zoti yt ka përcaktuar që të mos adhuroni tjetër përveq Atij dhe të silleni mirë me prindërit .”

Prindërit, nga pikëpamjet islame kanë një pozitë shumë të lartë. Islami ka dhënë shumë

rekomandime lidhur me ta, saqë bamirësinë ndaj prindërve e ka konsideruar si një prej adhurimeve

më të mira.

Në Kuran thuhet qartë :

“ Zoti yt ka përcaktuar që të mos adhuroni tjetër përveq Atij dhe të silleni mirë me prindërit .”(El-

Isra 23)

Në një hadith thuhet : “Tri veprat më të mira janë”:

1. Falja e pesë vakteve të namazit në kohën e tyre

2. Bamirësia ndaj prindërve

3. Orvatja në rrugën e Zotit

Pse prindërit janë vendosur në këtë pozitë? Përse Zoti i Madhëruar dhe të Dërguarit kanë dhënë

shumë rekomandime lidhur me prindërit?

Kjo është për shkak se prindërit janë ata, të cilët përkujdesen më shumë për edukimin e fëmijës, andaj

edhe Zoti u ka dhënë një pozitë të tillë. Atëherë, nëse prindërit tregojnë moskujdes në edukimin e

fëmijëve, nuk arrijnë dot këtë pozitë.

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë:

“Njësoj sikur babai që ka të drejtë ndaj teje, edhe fëmijët , gjithashtu, në lidhje me ty kanë të

drejtë”.

Dhe gjithashtu i Dërguari i Allahut ka thënë;”Zoti i mallkoftë ata prindër, të cilët bëhen shkak i

pakënaqësise së fëmijëve të tyre.”

Hz. Ali Bin Husein r.a. ka thënë: “E drejta e fëmijës është ajo që nëse është i mirë ose i keq,

nga ti ka lindur dhe në këtë botë është me ty, ti je përgjegjës për edukimin e tij. Në njohjen e Zotit

duhet të jesh udhëzues i tij, në adhurimet dhe bindjet e Zotit duhet t’i ofrosh ndihmë atij, duhet të

jeni të sigurt që Zoti i Madhëruar do të të shpërblejë për këto vuajtje dhe mundime, dhe nëse

tregohesh i pakujdesshëm do të ndëshkohesh. “ I Dërguari i Allahut s.a.v.s. sërish ka thëne:

”Çdo kush që e rritë një vajzë, duke e edukuar mirë atë, kjo vajzë do ta shpëtojë atë nga zjarri i

xhehnemit “.

Zoti i madhëruar në Kuranin Famëlartë thotë:

“O ju që besuat, shpëtojeni vetën tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri “

Fëmija, ka prirje për t’u bërë fatlum ose fatkeq. Ai mund të bëhet një njeri i përsosur, ose të jetojë si

një shtazë e fëlliqur. Lumturia dhe fatkeqësia e fëmijës varet nga edukimi juaj.

Shërbimi më i madh që mund të kryejnë prindërit ndaj fëmijëve është që të edukojnë persona të

sjellshëm, të mëshirshëm, dashamirës, dijetarë, besimtarë dhe të arsimuar.

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë;

” Gjëja më e mire që babai mund t’i dhurojë fëmijës është sjellja dhe edukata e mirë .”

Duhet të dimë se roli i nënës për edukimin e fëmijës ka më shumë rëndësi.

I Dërguari i Allahut s.a.v.s. , gjithashtu ka thënë:

”Fatlum është ai, lumturia e të cilit ka filluar që në barkun e nënës, dhe fatkeq është ai, fatkeqësia

e të cilit ka filluar që në periudhën kur ishte në barkun e nënës!” dhe i dërguari i Allahut s,a,v,s,

gjithashtu ka thënë:”Xheneti është poshtë këmbëve të nënave tuaja.”

Prindër të nderuar! Fëmijët e sotëm janë baballarët dhe nënat e së nesërmes. Prandaj me

edukimin e mirë të fëmijëve tuaj, ju mund të ndërtoni për ata një të ardhme të ndritur dhe një shoqëri

të shëndoshë.

Fëmija i mirë është shkak i krenarisë, është shkak i krenarisë së prindërve, si dhe mbështetësja e

periudhës së pleqërisë dhe humbjes së fuqisë së tyre.

Prindërit, rezultatin e edukimit të fëmijëve të tyre e vërejnë që në këtë botë, ndërsa nëse janë të

pakujdesshëm, dëmin përsëri do ta vërejnë në këtë botë.

Hz.Ali r.a. ka thënë: “Fëmija i keq është një prej fatkeqësive të mëdha. Fëmija i keq e njollos

nderin e prindërve dhe shkatërron familjen”.

Është e nevojshme që gruaja dhe burri para se të bëhen prindër, të mësojnë si duhet ta edukojnë

fëmijën, e vetëm pastaj të bëhen prindër, për arsye se edukimi i fëmijës fillon që nga lindja, madje

edhe para lindjes./revistavlera/
There are no comments

Add yours