3.1

Qasja edukative sipas Imam Xhevadit (a.s.)

Spread the love

Imam Xhevadi (paqja qoftë mbi të) në lidhje me sjelljen shoqërore u përqendrua në dy aspekte:

  1. Sjellja e individit kundrejt vëllezërve të tij besimtarë.
  2. Sjellja e individit kundrejt shoqërisë në tërësi, pavarësisht fesë, medh’hebit (shkollës së mendimit) ose racës që i përkasin pjesëtarët e saj.

Në vijim do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi këto dy aspekte dhe mbi disa thënie që përcillen prej tij. Në fund të kësaj do të kemi kuptuar një dimension shumë të rëndësishëm në lidhje me këtë Imam të madh, që punoi me mund për t’i përmbushur qëllimet e Sheriatit të sjellë nga stërgjyshi i tij Muhamedi (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) dhe për ta realizuar vullnetin e Zotit në shoqëritë njerëzore, duke përfshirë edhe arritjen e lumturisë në këtë botë dhe në tjetrën.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 12, tetor 2014, fq. 24-25)
There are no comments

Add yours