7.1

Fëmijët dhe loja

Spread the love

Hyrje

Studimet shkencore të kohëve të fundit vërtetojnë se loja për fëmijët është shumë e rëndësishme për shëndetin e tyre fizik dhe mendor. Amika Singh, bashkëpunëtore e vjetër shkencore në Holandë, thotë se veprimtaria fizike lidhet më mirë me veprimtarinë shkollore dhe arrihen rezultate më të mira në testimet standarde. Studimet tregojnë se sa më shumë veprimtari fizike të bëjnë fëmijët, aq më të larta janë rezultatet e tyre në shkollë, sidomos në lëndët themelore: matematikë, gjuhë angleze dhe lexim.

Allahu i Gjithëfuqishëm i përmend fëmijët dhe lojën në Kuran, në tregimin e famshëm historik për profetin Jakup (paqja qoftë mbi të), kur djemtë e tij iu lutën ta merrnin vëllanë e tyre, Jusufin, të luante me ta. Allahu i Gjithëfuqishëm thotë:

Dërgoje atë nesër me ne, të luajmë e të kënaqet me ne dhe ne, patjetër do të kujdesemi për të”. (Surja Jusuf, ajeti 12)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 17, janar/shkurt 2016, fq. 49)
There are 20 comments

Add yours

Post a new comment