4.1

Këshilla nga Imam Rida (a.s.)

Spread the love

Këshilla të ndryshme nga Hazret Imam Rida (a.s.)

Tri tradita të nevojshme

“Nuk mund të thuhet për ndonjërin besimtar përderisa t’i zotërojë këto tri tradita: një traditë prej Zotit; një traditë prej të Dërguarit dhe një traditë prej Imamit. Tradita e Zotit është të mbajturit e fshehtësisë. Tradita e të Dërguarit është të kaluarit e mirë me popullin dhe tradita e Imamëve është të qenët i durueshëm gjatë vështirësive”.

Rehatia e familjes

“Kush zotëron një dhunti, duhet të sigurojë rehatinë e familjes”.

Ç’është adhurimi?

“Ibadet (adhurim) nuk është falja e shumë namazeve të preferuara dhe agjërimi i shumë ditëve të preferuara. Ibadet është të menduarit e shumtë në lidhje me të vërtetën e punëve të Zotit (sepse, vetëm në këtë mënyrë njeriu mund ta njohë Allahun dhe t’i bëjë ibadet me sinqeritet)”.

Pastërtia

“Njëra prej cilësive të pejgamberëve është pastërtia”.

Punët e kota

“Punët e kota kanë nevojë për fjalë të kota”.

Besimi dhe tradhtia

“Njeriu i besueshëm, nuk të ka tradhtuar, por ti je mbështetur te tradhtari (kjo vlen për njeriun e pabesë. Qëllimi është ky: mos supozo keq për njerëzit e besueshëm dhe mos e konsidero çdonjërin si të besueshëm)”.

Vullneti i Zotit

“Kur dëshiron Allahu ta zbatojë vullnetin e Tij, ia merr mendjet e robërve; në këtë mënyrë e realizon urdhrin e Tij dhe vullneti i Tij realizohet. Mbas realizimit të urdhrit të Tij, ia kthen mendjet e robërve. Pastaj, çdokush habitet dhe thotë: Si u bë dhe prej nga na doli kjo punë?”

Heshtja

“Heshtja është njëra prej dyerve të urtësisë. Heshtja (në vend të të folurit të kotë) është mjeti i fitimit të dashurisë dhe prijësi kah e mbara”.

Njeriu i thjeshtë

E pyetën Imam Ridanë (a.s.): “Kush është njeriu i thjeshtë?” – ai u përgjigj: “Është ai që zotëron ndonjë gjë, që është shkaktar i largimit të tij nga Allahu (bëhet i pavëmendshëm për Të)”.

Imam Rida (a.s.) dhe shkrimi

Imam Rida (a.s.) e hidhte dheun përmbi letrën e shkruar, për ta terur ngjyrën e shkrimit, dhe thoshte: “Kjo është e lejuar”. Kur dëshironte për të shënuar diçka, së pari shkruante: “bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim, insha’Allah nuk e harroj” dhe pastaj shkruante atë që dëshironte.

Mbështetja në Allahun

Një person e pyeti për kuptimin e ajetit “Kush mbështetet në Allahun, Ai i mjafton atij”, dhe Imam Rida (a.s.) u përgjigj: “Mbështetja i ka shkallët e veta. Shkalla e parë është mbështetja tek Ai për të gjitha punët; të qenët i kënaqur me të gjitha punët e Tij, të pranosh se nuk ka bënë padrejtësi ndaj teje në asnjë çështje apo mirësi dhe se gjykimi është në dorën e Tij. Atëherë, mbështetu dhe trego kënaqësi ndaj Tij në të gjitha punët. Shkalla tjetër është kjo: të besosh në të padukshmen hyjnore, të cilën dituria jote nuk mund ta përfshijë; diturinë e të padukshmes duhet t’ia lësh Allahut dhe urdhrave të Tij; duhet të mbështetesh tek Allahu në çdo të dukshme dhe të padukshme”.

Kush e zë vendin e babës?

“Vëllai më i madh e zë vendin e babës”.

Njohja e Allahut

Imam Rida (a.s.) u pyet nëse njohja e Allahut (marifet) është diçka që mund të arrihet, ai u përgjigj: “Jo, Allahu ia jep njohjen atij që dëshiron. Disa i bën të qëndrueshëm dhe disave u jep amanet. Ajo që është e qëndrueshme, Allahu më nuk e merr mbrapa, ndërsa, ajo që jepet si amanet, do të merret mbrapa”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 23, korrik/gusht 2017, fq. 21-22)
There are 15 comments

Add yours

Post a new comment