ramadan_2_by_montazerart-d581jyn

VEPRAT DHE LUTJET E VEÇANTA GJATË MUAJIT RAMAZAN

Spread the love

NATA E PARË E HYRJES NË RAMAZAN:

Përpjekje për shikimin e hënës së Ramazanit. Disa dijetarë (teologë) e kanë bërë të obligueshme këtë çështje.

Gusli (larja).

Katër rekate namaz ku lexohet:
Surja El Fatiha dhe surja El Ihlas 20 herë (d.m.th. në një rekat surja El Ihlas lexohet nga 5 herë.)

Të lexohet sa më shumë Kur’ani

Leximi i lutjeve të llojllojshme që i keni në këtë libër.

DITA E PARË

Në këtë ditë kryen këto veprime:

Gusli (larja) deri para syfyrit të parë

Dhënia e sadakasë (bamirësisë për varfanjakë e jetimë) gjatë kësaj dite.

Lutja (pas syfyrit të parë)

“O Zot: Bëje agjërimin tim në këtë muaj si ai i agjëruesve të vërtetë; dhe namazin tim në këtë muaj si ai i falësve të sinqertë; dhe më zgjo prej gjumit të pavëmendshëm; dhe fali mëkatet e mia në këtë muaj, O Zot i botëve, O Falës i mëkateve dhe i kriminelëve. O Zot!”

NATA E PARË

Falen katër rekate namaz, në çdo rekat lexohet një herë surja El Fatiha dhe 15 herë surja El Ihlas.

DITA E DYTË

Lutja

“O Zot: Më afro në këtë muaj tek begatitë e Tua dhe më largo në këtë muaj prej zemërimeve dhe hakmarrjeve të Tua. Më mbarëso në këtë muaj që të lexoj ajetet (versetet) e Kur’anit Tënd. Me mëshirën Tënde o Mëshirues, o Mëshirëbërës! O Zot i Madh!

NATA E DYTË

Falen katër rekate namaz. Në çdo rekat lexohet surja El Fatiha dhe 20 herë surja El Kadër (në çdo rekat lexohet nga 5 herë surja el Kadër).

DITA E TRETË

Lutja

“O Zot: Më dhuro në këtë muaj mendim dhe paralajmërim; dhe më largo prej marrëzive dhe moskuptimit; dhe më cakto pjesë prej të mirave të Tua, të cilat i zbrite në këtë muaj, me Bujarinë Tënde, O Dhënës, O Bujar, O Zot i Madh”.

NATA E TRETË

Falen dhjetë rekate namaz dhe lexohet surja El Fatiha dhe surja El Ihlas 50 herë, (d.m.th. në çdo rekat lexohet nga pesë herë surja El Ihlas).

************************************************************************

DITA E KATËRT

Lutja

“O Zot: Më jep fuqi në këtë muaj që t’i kryej obligimet e Tua. Më provo në këtë muaj ëmbëlsirën e dhikrit Tënd dhe më veço mua në këtë muaj që të të falënderoj Ty për dhëniet e Tua të shumta. Më mbro me mbrojtjen Tënde dhe me mbulimin Tënd, o Shikues, o Zot i Madh!”

NATA E KATËRT

Falen tetë rekate namaz. Në çdo rekat lexohet surja El Fatiha dhe surja El Kadër 20 herë. (d.m.th. në 4 rekatë surja El Kadër lexohet nga 3 herë, kurse në 4 rekatë lexohet nga 2 herë. Pra, gjithsej, surja El Kadër lexohet 20 herë).

DITA E PESTË

Lutja

“O Zot: Më bëj në këtë muaj prej të penduarave; dhe më bëj prej adhuruesve
të Tu të pëlqyeshëm; dhe më bëj në këtë muaj prej evliave të Tu të afrueshëm tek Ti, me Mëshirën Tënde O Mëshirues, O Mëshirëbërës, O Zot i Madh!”

NATA E PESTË

Falen dy rekate namaz dhe lexohet surja El Fatiha dhe surja El Ilhas 50 herë, (d.m.th. në çdo rekat surja Ihlas lexohet nga 25 herë).

Mbas namazit dërgohen 100 herë salavate mbi Pejgamberin dhe mbi familjen e Muhamedit (s.a.a)
ALLAHUM-ME SAL-LI A’LA MUHAM-MED VE ALIHI MUHAM-MED

DITA E GJASHTË

Lutja

“O Zot: Mos më poshtëro në këtë muaj dhe mos më dëno me kamxhikët e hakmarrjes Tënde. Më largo prej zemërimeve të Tua, për hir të dhënies Tënde të shijshme, o Plotësues i dëshirave të dëshirueseve, o Zot i Madh!”

NATA E GJASHTË

Falen katër rekate dhe lexohet surja El Fatiha dhe surja El Mulk. Si kjo ditë, pra me 6-të Ramazan të vitit 201 të Hixhrit, u bë betimi i Imam Ridhait (Allahu qoftë i kënaqur me të). Në këtë natë është mustehab (e pëlqyeshme) të falen dy rekate namaz falënderimi, ku lexohet surja El Hamd dhe surja El Ihlas 25 herë. (Në njërin rekat, surja El Ihlas (apo siç e njeh populli Kulhuvallahi) lexohet 10 herë, kurse në tjetrin lexohet 15 herë.)

DITA E SHTATË

Lutja

“O Zot: Më ndihmo në agjërimin e Ramazanit, më ndihmo që të fal namazet në
Ramazan, më largo prej gabimeve dhe mëkateve dhe më mbarëso në këtë muaj me dhikrin Tënd gjatë gjithë kohës së Ramazanit, o Mbarësues, o Orientues i të humburve, O Zot i Madh!”

NATA E SHTATË

Falen katër rekate namaz dhe lexohet surja El Hamd (Fatihaja) dhe surja El Kadër 13 herë. (ndajini sipas dëshirës)

DITA E TETË

Lutja

“O Zot. Mbille tek unë mëshirën ndaj jetimëve në këtë muaj dhe shumëfishoje furnizimin e të uriturve, përhapjen e paqes dhe shoqërimin e bamirëseve, për hir të pafundësisë Tënde, o Strehues i të strehuarve, o Zot i Madh!”

NATA E TETË

Falen dy rekate namaz ku lexohet surja El Fatiha dhe surja El Ihlas 10 herë. (Në çdo rekat lexohet nga 5 herë).
Mbas namazit thuhet njëmijë (1000) Subhanallah (I Lartësuar je o Allah).

DITA E NËNTË

Lutja

“O Zot: Më cakto mua një pjesë të Mëshirës Tënde në këtë muaj. Më oriento me argumentet e Tua të ndershme dhe më tërhiq mua në dashurinë Tënde. O i Dashur, për hak të Dashurive të Tua. O Shpresa e mallëngjyesve të Tu, O Zot i Madh!”

NATA E NËNTË

Në këtë natë falen gjashtë rekate namaz, në mes të namazit të akshamit (magrib) dhe namazit të jacisë (Ishasë). Në çdo rekat lexohet një herë surja El Fatiha dhe gjashtë herë Ajetul Kursija. Mbas namazit thuhen 50 herë salavatet mbi Muhamedin (s.a.a.) dhe familjen e Tij të pastër (a.s).

************************************************************************

DITA E DHJETË

Lutja

“O Zot: Më bëj mua në këtë muaj prej mbështetësve të Tu dhe më bëj mua prej afruesve të Tu, për hak të Mirësive të Tua, o Plotësues i dëshirave të kërkueseve, o Zot i Madh!”

NATA E DHJETË

Në këtë natë falen 20 rekate namaz, ku lexohet surja El Fatiha dhe surja El Ihlas 30-të herë. (ndaji sipas dëshirës)

DITA E NJËMBËDHJETË

Lutja

“O Zot: M’i bëj të pëlqyeshme të mirat në këtë muaj dhe m’i bëj të papëlqyeshme kundërshtimet dhe të këqijat e mia në këtë muaj. Më mbroj nga zemërimi dhe zjarri Yt, me mbrojtjen Tënde, o Strehues, o Ndihmues, o Zot i Madh!”

NATA E NJËMBËDHJETË

Në këtë natë falen dy rekate namaz, ku lexohet një herë surja El Fatiha dhe njëzet 20 herë surja El Keuther. (ndaji sipas dëshirës)

DITA E DYMBËDHJETË

Lutja

“O Zot: Më zbukuro në këtë muaj duke m’i mbuluar të këqijat dhe duke më nderuar. Më mbulo në këtë muaj me rrobat e bindjes dhe të barazisë dhe më ruaj nga padrejtësia, dhe më mbro prej atij që i frikësohem, me mbrojtjen Tënde, O Mbrojtës i të frikësuarve, o Zot i Madh!”

NATA E DYMBËDHJETË

Në këtë natë falen tetë (8) rekate namaz, ku lexohet surja El Fatiha dhe 30 herë surja El Kadër.

DITA E TREMBËDHJETË

Lutja

“O Zot! Më pastro në këtë muaj prej ndyrësive dhe më bëj të durueshëm ndaj detyrave dhe obligimeve të të tjerëve. Më mbarëso në këtë muaj duke u mbështetur tek Ti dhe duke u shoqëruar me të mirët me mbrojtjen Tënde, o Drita e syve të të mjerëve, o Zot i madh!”

NATA E TREMBËDHJETË

Në këtë natë falen katër rekate namaz, ku lexohet surja El Fatiha dhe njëzet herë surja El Ihlas.

DITA E KATËRMBËDHJETË

Lutja

“O Zot: Mos më dëno për shkak të mëkateve të mia në këtë muaj dhe m’i pakëso gabimet dhe fajet e mia në këtë muaj. Mos më ballafaqo në këtë muaj me fatkeqësi dhe bela, për hir të dashurisë Tënde, o i dashuri i myslimanëve, o Zot i Madh”.

NATA E KATËRMBËDHJETË

Në këtë natë falen gjashtë rekate namaz, ku në çdo rekat lexohet surja El Fatiha dhe 30 herë surja Zilzaleh.

DITA E PESËMBËDHJETË

Lutja
O Zot: Më mbarëso në këtë muaj duke t’u përulur për shkak të frikësimit nga Ti dhe më hap gjoksin në këtë muaj duke më udhëzuar dhe orientuar qartë, me sigurinë Tënde, o Sigurues i të dobëtëve, o Zot i Madh”.

NATA E PESËMBËDHJETË

Në këtë natë falen katër rekate, ku lexohen: surja El Fatiha dhe 100 herë surja El Ihlas.

Më 15-të Ramazan, të vitit të dytë të Hixhrit, ka lindur Imam Hasan El Muxheteba (Allahu qoftë i kënaqur me të). Në këtë ditë është mustehab (e preferuar) të jepet sadaka dhe të bëhen vepra të mira.

DITA E GJASHTËMBËDHJETË

Lutja

“O Zot: Më mbarëso në këtë muaj duke më bashkuar me të mirët e Tu dhe më largo në këtë muaj nga të këqijat. Më bëj të banoj në parajsë në këtë muaj, për hak të adhurimit Tënd, o Adhurues i të gjithë njerëzisë, o Zot i Madh!”

NATA E GJASHTËMBËDHJETË

Në këtë natë falen 12-të rekate namaz, ku lexohet surje El Fatiha dhe 12 herë surja El Tekathur.

DITA E SHTATËMBËDHJETË

Lutja

“O Zot: Më oriento në këtë muaj në vepra të mira. M’i plotëso në këtë muaj të gjitha nevojat dhe shpresat e mia. O Zot: Ti nuk ke nevojë për sqarime dhe pyetje, o i Dijshmi i gjërave në gjokset e njerëzve, paqja Jote qoftë mbi Muhamedin dhe mbi familjen e Muhamedit (s.a.a.), të pastër dhe të kulluar”.

NATA E SHTATËMBËDHJETË

Në këtë natë falen dy rekate. Në rekatin e parë lexohet surja El Fatiha dhe një sure që ju dëshironi, kurse në rekatin e dytë lexohet surja El Fatiha dhe 100 herë surja El Ihlas.

Mbas namazit thuhet 100 herë ‘La Ilahe il-la Allah’. Kjo është natë e bekuar sepse në të ka ndodhur Lufta e Bedrit. Është mustahab të japësh sadaka dhe të bësh ibadet.

************************************************************************

DITA E TETËMBËDHJETË
Lutja

“O Zot: Më zgjo në të mirat e syfyrit të Ramazanit dhe ndriçoje zemrën time me ndriçimin e dritave të Ramazanit. Bëji organet e trupit tim ndjekës të dritave të Ramazanit, për hir të dritës Tënde, o Ndriçues i zemrave të kuptueshme. O Zot!”

NATA E TETËMBËDHJETË

Në këtë natë falen katër rekate namaz, ku lexohet surja El Fatiha dhe 25 herë surja El Keuther.

DITA E NËNTËMBËDHJETË

Lutja

“O Zot: Zgjeroje fatin tim në këtë muaj në drejtim të mirësive të Ramazanit dhe lehtësoji rrugët e mia në kërkim të begative dhe mos ma bëj haram pranimin e të pëlqyeshmeve të Ramazanit. O Orientues në drejtësi, o Zot”.

NATA E NËNTËMBËDHJETË

Në këtë natë falen 50 rekate namaz . Në to lexohet nga një herë surja El Fatiha dhe surja El Zelzeletu. Kjo është nata e parë e Kadrit.

DITA E NJËZETË
Lutje

“O Zot: M’i hap dyert e xhenetit në muajin ramazan dhe m’i mbyll dyert e xhehenemit. Më mbarëso të lexoj Kur’anin Tënd. O Zbritës i qetësisë në zemrat e besimtarëve. O Zot!”

NATA E 20-21-22-23-24: E RAMAZANIT

Në këto net falen 8 rekate namaz dhe në to lexohet surja El Fatiha dhe mbas saj lexohet çfarëdolloj sureje që dëshirohet.

DITA E NJËZETENJËTË

Kjo është dita e vdekjes së Imam Aliut (r.a.).
Është e preferuar (mustehab) të bëhet vizitë (zijaret).

DUAJA E DITËS SË NJËZETENJËTË

“O Zot: M’i bëj argumente begatitë e Tua në muajin ramazan dhe mos më bëj të shkoj pas hapave të djallit. Bëje xhenetin vendbanimin Tim, O Plotësues i nevojave të kërkuesve! O Zot!”

DUAJA E DITËS SË NJËZETEDYTË

“O Zot: M’i hap dyert e dobive të ramazanit dhe m’i zbrit bereqetet e Tua në muajin ramazan. Më mbarëso që të punoj punë të pëlqyeshme tek Ti në muajin ramazan dhe më bëj të banoj në parajsën Tënde. O Përgjegjës i lutjeve të të paaftëve. O Zot!”

DUAJA E DITËS SË NJËZETETRETË

“O Zot: Më pastro prej mëkateve në muajin ramazan dhe më pastro prej të këqijave. Provoje zemrën time me mbështetjen tek Ti, o Pakësues i mëkateve, o Zot!”

DAUJA E DITËS SË NJËZETEKATËRT

“ O Zot: Unë mbështetem tek Ti në këtë muaj për ato gjëra që Ti i pëlqen dhe mbështetem tek Ti për ato gjëra të cilat të zemërojnë dhe të lus në këtë muaj që të më mbarësosh me përuljen ndaj Teje dhe që të mos i kundërshtoj urdhrat e Tua, o Dhënës i pyetjeve, O Zot!”

DITA E NJËZETEPESTË
Lutja

“ O Zot: Më bëj në këtë muaj të dashur për evliatë e Tu dhe armik për armiqtë e Tu, zbatues të synetit të Pejgamberit Muhamed (s.a.a.), i cili është vula e pejgamberëve të Tu, o Mbrojtës i zemrave të pejgamberëve, o Zot”.

NATA E NJËZETEPESTË

Në këtë natë falen 8 rekate, ku lexohet surja El Fatiha dhe 10 herë surja El – Ihlas.

DITA E NJËZETEGJASHTË

Lutja

“O Zot: M’i bëj ecjet e mia në Ramazan të falënderuara, m’i bëj mëkatet e mia të falura, m’i bëj punët e mia të pranueshme dhe m’i mbulo të këqijat, o Dëgjues, o Zot!”

NATA E NJËZETEGJASHTË

Në këtë natë falen 8 rekate namaz, ku lexohet një herë surja El Fatiha dhe 100 herë surja El Ihlas.

DITA E NJËZETESHTATË

Lutja

“O Zot: Më begato me të mirat e natës së Kadrit, shndërroji çështjet e jetës sime nga të vështira në të lehta, m’i prano lutjet e mia dhe zhduki mëkatet e mia, o Mëshirues i adhuruesve të Tu të sinqertë, o Zot”.

NATA E NJËZETESHTATË

Në këtë natë falen 4 rekate namaz, ku lexohet surja El Fatiha dhe surja El Mulk. Nëse nuk është e mundur të lexohet surja El Mulk atëherë preferohet që në vend të saj të lexohet 25 herë surja El Ihlas. Në këtë natë është mustehab (e preferuar) larja (gusli).

DITA E NJËZETETETË
Lutja

“O Zot: Zmadhoji fatet e mia gjatë faljes së nafileve, më beko në këtë muaj më bujarinë Tënde duke iu përgjigjur lutjeve të mia dhe m’i afro në këtë muaj mjetet e mbërritjes tek Ti, o Zot!”

NATA E NJËZETETETË

Në këtë natë falen gjashtë rekate namaz. Në to lexohet një herë surja El Fatiha, 10 herë Ajetul Kursija, 10 herë surja El Ihlas, 10 herë surja El Keuther dhe mbas namazit thuhen 100 salavatë për Muhamedin dhe familjen e tij (s.a.a.).

DITA E NJËZETENËNTË
Lutja

“O Zot: Më mbulo me mirësinë Tënde në këtë muaj, më dhuro në këtë muaj mbarësi dhe mbrojtje dhe pastroje zemërimin tim prej akuzimeve dëmtuese, o Mëshirëbërës ndaj adhuruesve të Tu besimtarë, o Zot!”

NATA E NJËZETENËNTË

Në këtë natë falen 2 rekate namaz, ku lexohet surja El Fatiha dhe 20 herë surja El Ihlas.

DITA E TRIDHJETË

Lutja

“O Zot: Bëje agjërimin tim të falënderuar dhe të pranuar, ashtu siç dëshiron Ti dhe ashtu siç dëshiron Pejgamberi Yt. Bëj që degët e agjërimit të jenë të lidhura me parimet e Tij, për hir të Muhamedit dhe familjes së tij (s.a.a.)

NATA E TRIDHJETË

Në këtë natë falen 12 rekate namaz, ku lexohet surja El Fatiha dhe 20 herë surja El Ihlas. Mbas namazit thuhen 100 salavatë për Muhamedin dhe familjen e tij (s.a.a.).

Vel Hamdu Lilahi Rabil Aleminë. “Amin”.

************************************************************************

VEPRIME TË PËRGJITHSHME NË NATËN E KADRIT:

NETËT E 19-ta, 21- ta, 23-ta 25-ta, 27-ta JANË NETËT E BEKUARA

Veprimet në këto net janë:
Gusli (larja).

Namaze me 2 rekate, ku lexohet surja El Fatiha dhe mbas saj lexohet 7 herë surja El Ihlas.

Mbas namazit bëhet 70 herë istigfar (pendim), duke thënë:
‘Estagfirulla ve Etubu Ilejh’.

Ndenjja zgjuar.

Namaze me 100 rekate, ku lexohet surja El Fatiha dhe surja El Ihlas për çdo rekat.

Merret Kur’ani para duarve duke thënë: “O Zot! Unë të drejtohem Ty për librin Tënd të zbritur dhe për atë që gjendet në brendësi të Kur’anit. Dhe në brendësi të Kur’anit gjendet emri Yt i Madhërueshëm dhe cilësitë e Tua të Larta. Të drejtohem Ty për çdo gjë frikësuese dhe shpresuese që ndodhet në Kur’an. Më çliro prej zjarrit Tënd, o Zot!” (kërkoji nevojat e tua).

VEPRAT NË NATËN E FUNDIT TË MUAJIT RAMAZAN

Këto veprime janë të vlefshme dhe mustehab (të preferuara). Ndër to përmendim:
Gusli (larja).
Leximi i sureve: El Enamë, El Kehf, Jasinë dhe thënia: ‘Estagfirullahe ve Etubu Ilejh’ – 100 herë.
Leximi i kësaj lutje: “O Zot: Muaj ramazan në të cilin ke zbritur Kur’anin po mbaron dhe unë mbështetem në pamjen Tënde të bekuar. O Zot, unë të drejtohem Ty që, – nëse zbardh mëngjesi i këtyre netëve të bekuara, ose përfundon muaji ramazan dhe tek Ti janë të shënuara gjynahet dhe mëkatet e mia me të cilat do të më torturosh në Ditën e Gjykimit, – të m’i falësh këto mëkate, Ja Erhame Rrahimin, O Zot”.
Thënia: “O Zot: Mos e bëj këtë ramazan të fundin e ramazaneve dhe të drejtohem Ty që, nëse zbardh mëngjesi i kësaj nate, të më falësh mua, o Zot!”
Namaze me 10 rekate, ku lexohet surja El Fatiha dhe 10 herë surja El Ihlas.

VEPRIMET NË DITËN E BAJRAMIT

Tekbirë mbas namazit të sabahut dhe mbas namazit të Bajramit.
Dhënia e Zekatit të Fitrit para namazit të Bajramit.
Gusli (larja). Koha e tij është nga agimi e deri para faljes së namazit të Bajramit.
Lutja e guslit (larjes): “O Zot, bëje këtë larje pastruese të mëkateve të mia dhe pastroje besimin tim. O Zot, largoji prej meje ndyrësitë”.
Veshja e rrobave të bukura dhe përdorimi i erërave të këndshme.
Të ngrënit në fillim të ditës dhe para namazit të Bajramit.
Shkuarja në xhami për të falur namazin e Bajramit.
There are 64 comments

Add yours

Post a new comment